Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Clauzele abuzive în contractele de credit bancar


Autor: Grozavu Mircea
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Aurel Băieşu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română
Adobe PDF document0.38 Mb / în engleză

Teza

CZU 347.73/.74(043.2)

Adobe PDF document 2.82 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

clauze abuzive, protecția consumatorului, consumator, profesionist, contract de credit bancar, răspundere, negociere, dezechilibru

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 198 titluri, 5 anexe, 171 pagini de text de bază. Rezultatele obținute se conțin în 10 publicații științifice. Cuvinte cheie: clauze abuzive, protecția consumatorului, consumator, profesionist, contract de credit bancar, răspundere, negociere, dezechilibru.

Domeniul de studiu: dreptul civil și dreptul protecției consumatorilor referitor la trăsăturile clauzelor abuzive folosite în domeniul contractelor de credit bancar și a modalității de contracarare a acestora.

Scopul lucrării: lucrarea își propune ca scop efectuarea cercetării științifice în vederea fundamentării, identificării și analizei condițiilor generale dar și a particularităților clauzelor contractuale abuzive din contractele de credit bancar din prisma legislației și jurisprudenței din Republica Moldova, România și Uniunea Europeană.

Obiectivele lucrării: analiza și definirea conceptului de clauză contractuală abuzivă și a particularităților determinate de natura contractului de credit bancar; determinarea și analiza condițiilor stabilite de legislație și jurisprudența comparată pentru ca o clauză contractuală să fie considerată abuzivă; concretizarea și argumentarea particularităților clauzelor contractuale abuzive folosite în cadrul contractelor de credit.

Noutatea și originalitatea lucrării: teza abordează evidențierea trăsăturilor clauzelor abuzive prin analiza legislației și a practicii instanțelor de judecată din Republica Moldova, România și practica Curții de Justiție a Uniunii Europene. Noutatea cercetării constă și în identificarea imperfecțiunilor legislative.

Semnificația teoretică: conținutul lucrării poate servi în calitate de ghid teoretic pentru perfecționare și suport didactic în cadrul disciplinelor: drept civil și dreptul protecției consumatorilor.

Valoarea aplicativă: lucrarea dă posibilitatea transpunerii în practică a studiului elaborat, a recomandărilor și propunerilor de lege ferenda efectuate în vederea îmbunătățirii cadrului normativ din domeniu.

Cuprins


CAPITOLUL 1. ANALIZA SITUAŢIEI CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI CONSUMATORILOR ÎN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR
 • 1.1. Materialele științifice referitoare la contractele de credit bancar și utilizarea clauzelor abuzive în domeniul creditării bancare
 • 1.2. Problema de cercetare şi direcţiile de soluţionare ale acesteia
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

CAPITOLUL 2. CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR ÎN CONTEXTUL UTILIZĂRII CLAUZELOR ABUZIVE
 • 2.1 Considerații introductive cu privire la contractul de credit bancar
 • 2.2. Subiecţii contractului de credit bancar
 • 2.2.1 Profesionistul
 • 2.2.2 Consumatorul
 • 2.3 Forma şi obiectul contractului de credit bancar
 • 2.4 Clauzele contractului de credit bancar
 • 2.5 Efectele contractului de credit bancar
 • 2.5.1 Obligaţiile debitorului
 • 2.5.2 Obligaţiile creditorului
 • 2.5.3. Răspunderea debitorului
 • 2.5.4. Răspunderea creditorului
 • 2.6 Rezoluțiunea contractului

CAPITOLUL 3. DEFINIREA NOȚIUNII DE CLAUZĂ ABUZIVĂ ÎN CONTRACTELE DE CREDIT BANCAR
 • 3.1 Reflecții doctrinare cu privire la implicațiile principiului libertății contractuale în fenomenul folosirii clauzelor abuzive
 • 3.2 Clauzele preformulate în contractele folosite de profesionişti
 • 3.3 Natura juridică a clauzelor abuzive
 • 3.3.1 Clauza contractuală să nu fie negociată individual cu consumatorul
 • 3.3.2 Clauza să fie contrară bunei-credințe
 • 3.3.3. Clauza să creeze un dezechilibru semnificativ în detrimentul consumatorului
 • 3.3.4. Clauzele prohibite prin lege
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3
CAPITOLUL 4. CONTROLUL ASUPRA CLAUZELOR ABUZIVE
 • 4.1 Mecanismul administrativ de control al clauzelor abuzive
 • 4.2 Mecanismul judiciar de control al clauzelor abuzive
 • 4.3 Limitele controlului judiciar al clauzelor contractuale abuzive și efectele constatării caracterului abuziv al clauzelor contractuale
 • 4.4 Imprescriptibilitatea dreptului de a cere constatarea caracterului abuziv al clauzelor contractuale1
 • 4.5 Răspunderea contravențională a profesioniștilor pentru folosirea clauzelor abuzive în contracte .
 • Concluzii pentru capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE (CV)