Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracteristica spaţio-temporală a regimului eolian pe teritoriul Republicii Moldova


Autor: Mleavaia Galina
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Maria Nedealcov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.51 Mb / în română
Adobe PDF document2.25 Mb / în rusă

Teza

CZU 551.55(478) (043.3)

Adobe PDF document 4.62 Mb / în rusă
143 pagini


Cuvinte Cheie

regim eolian, viteza medie a vântului, variabilitate spaţio-temporală, potenţial energetic eolian, cartografierea parametrilor eolieni

Adnotare

Structura: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 266 titluri, 121 pagini de text de bază, 3 anexе, 48 figuri, 19 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 34 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu - meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Scopul lucrării constă în estimarea caracteristicilor statistice şi evidenţierea particularităţilor spaţio-temporale a regimului eolian în condiţiile orografice compuse a teritoriului Republicii Moldova şi a noilor condiţii climatice.

Obiectivele cercetării:


Metodologia cercetării ştiinţifice. În studiu au fost utilizate metode tradiţionale şi contemporane de cercetare: istorice, de analiză, statistice, etc. Principalul instrument pentru interpretarea spaţială a datelor a servit Sistemele Informaţionale Geografice în corelare cu metoda analizei sistemice. Ca material iniţial de cercetare au fost datele multianuale privind regimul eolian colectate de la 14 staţii meteorologice ale Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova. In analizele comparative au fost utilizate şi datele cuprinse în Îndrumarul pe climă din anii 1966, 1972, 1990.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În lucrare pentru prima dată este:


Problema ştiinţifică soluţionată constă în evidenţierea particularităţilor spaţio-temporale a regimului eolian cu scopul caracterizării în condiţiile climei actuale pe teritoriul Republicii Moldova. Metoda de estimare şi cartografiere a regimului eolian va servi drept bază la elaborarea Atlasului Climatic al regimului eolian. Semnificaţia teoretică. În baza unui volum impunător de date au fost evidenţiate cauzele şi argumentate procesele ce au contribuit la scăderea vitezei vântului la etapa actuală. Au fost determinaţi parametrii ce caracterizează regimul vânturilor puternice, în rafală, a furtunilor, etc.

Valoarea aplicativă a lucrărilor. Pentru prima dată, în condiţiile Republicii Moldova, a fost adaptată metoda de estimare a variabilităţii vitezei vântului sub influenţa microclimei pe exemplul poligonul experimental „Codru” a Institutului Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. A fost elaborată şi implementată harta digitală privind repartiţia spaţială a vitezei vântului în dependenţă de relief şi de expunere a teritoriului către acesta (pantele supuse bătăii vântului: paralele, localizate pe direcţia şi împotriva vântului, pe sectorul experimental „Codru” a Ştiinţifico-practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. Această implementare este certificată cu act de implementare (2004).

Cuprins


1. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА РЕЖИМА ВЕТРА
 • 1.1. Анализ степени изученности параметров, характеризующих ветровой режим
 • 1.2. Временная структура режима ветра с учетом региональных особенностей
 • 1.3. Влияние различных физико-географических факторов на пространственную дифференциацию скорости ветра
 • 1.4. Выводы к первой главе

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 2.1. Материалы исследования
 • 2.2. Методы исследования ветрового режима
 • 2.3. Метод роз ветров в оценке зависимости скорости ветра от направления
 • 2.4. Методика оценки микроклиматической изменчивости режима ветра на примере конкретного участка местности
 • 2.5. Выводы ко второй главе

3. РЕЖИМ СИЛЬНЫХ ВЕТРОВ
 • 3.1. Исследование статистических закономерностей неблагоприятных явлений погоды, связанных с режимом сильных ветров
 • 3.2. Пространственно-временная оценка ветра со скоростью 15 м/с
 • 3.3. Распределение ветра со скоростью 25 м/с
 • 3.4. Особенности проявления шквалов и ураганов
 • 3.5. Хронология смерчей
 • 3.6. Выводы к третьей главе

4. ОЦЕНКА ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
 • 4.1. Предпосылки и перспективы использования ветроэнергетических ресурсов
 • 4.2. Климатологическая оценка ветроэнергетических ресурсов
 • 4.3. Выводы к четвертой главе

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ