Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui


Autor: Cojocari Rodica
Gradul:doctor în geografie
Specialitatea: 11.00.09 - Meteorologie, climatologie, agrometeorologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Maria Nedealcov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document2.54 Mb / în română

Teza

CZU 551.582: 633.854.78 (478) (043.2)

Adobe PDF document 6.77 Mb / în română
133 pagini


Cuvinte Cheie

potenţial agroclimatic, schimbări de climă, indici agroclimatici, resurse de căldură, resurse de umezeală, resurse agroclimatice, Sisteme Informaţionale Geografice

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 170 titluri, 113 pagini de text de bază, 13 tabele, 52 figuri, 5 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu - 153.05 - meteorologie, climatologie, agrometeorologie

Scopul lucrării: evidenţierea influenţei condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui pe teritoriul Republicii Moldova, în contextul schimbărilor climatice.

Obiectivele cercetării analiza şi evaluarea dinamicii spatio-temporale a resurselor de căldură şi de umiditate în contextul creşterii şi dezvoltării florii-soarelui; evidenţierea particularităţilor regionale de manifestare a fazelor de dezvoltare a florii-soarelui; identificarea şi cuantificarea stresului hidric în formarea valorii productivităţii culturii de floarea-soarelui, prin intermediul indicilor standardizaţi; monitorizarea intensităţii şi frecvenţei secetelor şi a influenţei acestora asupra recoltei florii-soarelui; evaluarea variabilităţii climatice a productivităţii culturii de floarea-soarelui.

Metodologia cercetării ştiinţifice o constituie concepţiile teoretice ce permit evaluarea condiţiilor agrometeorologice prin propunerea unor noi indici complecşi propuşi de OMM pentru evaluarea severităţii secetei (SPI, SPEI) şi a indicelui elaborat la nivel regional (Izu), care caracterizează perioada de creştere a florii-soarelui în lunile mai-august.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Sunt evidenţiate tendinţele de manifestare spaţio-temporară a fazelor fenologice la floarea-soarelui; evaluate resursele termice şi hidrice înregistrate în fazele ontogenetice de dezvoltare; a fost determinat impactul secetei asupra valorii productivităţii florii-soarelui; estimată variabilitatea climatică a productivităţii florii-soarelui.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în estimarea influenţei condiţiilor agrometeorologice asupra productivităţii culturii de floarea-soarelui; evidenţierea impactului schimbărilor climatice asupra variabilităţii climatice a recoltei; determinarea rolului factorilor agrometeorologici de stres utilizînd diferiţi indici climatici.

Semnificaţia teoretică. Au fost evaluate condiţiile agroclimatice de pe teritoriul Republicii Moldova în perioada de creştere şi dezvoltare a florii-soarelui în condiţiile actuale de schimbare a climei. A fost estimat impactul secetelor asupra productivităţii acestei culturi, utilizînd diverşi indici complecşi cunoscuţi în climatologia contempoarnă. Este calculată variabilitatea climatică a recoltei şi se aduc argumente în amplasarea teritorială optimă a culturii date.

Valoarea aplicativă a lucrării. Unele din realizările obţinute sunt utilizate în instituţiile superioare de învăţămînt la predarea cursurilor de specialitate; în practica agricolă la efectuarea lucrărilor de cîmp, reieşind din noile condiţii climatice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice în cadrul Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante sunt confirmate prin 5 certificate de implementare.

Cuprins


1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII CONDIŢIILOR AGROMETEOROLOGICE DE FORMARE A PRODUCTIVITĂŢII CULTURII DE FLOAREA-SOARELUI
 • 1.1. Privire istorică asupra cercetării condiţiilor agrometeorologice de formare a productivităţii florii-soarelui
 • 1.2. Analiza studiilor privind cerinţele florii-soarelui către factorii de mediu
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materiale de cercetare
 • 2.2. Metodele de cercetare utilizate în studiu
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII FLORII-SOARELUI ÎN CONDIŢIILE CLIMEI ACTUALE
 • 3.1. Influenţa regimului termic în fazele de dezvoltare.
 • 3.2. Regimul de umiditate în perioada creşterii şi dezvoltării florii-soarelui.
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL STRESULUI HIDRIC ASUPRA PRODUCTIVITĂŢII CULTURII DE FLOAREA-SOARELUI
 • 4.1. Identificarea riscului secetelor prin intermediul indicilor standardizaţi.
 • 4.2. Variabilitatea climatică a recoltei de floareasoarelui
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI