Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efecte antimicrobiene ale unor substanţe chimice din produse autohtone


Autor: Lozan-Tirsu Carolina
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.07 - Microbiologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Valeriu Rudic
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Consultant ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.80 Mb / în română

Teza

CZU 615.281 : 616.095

Adobe PDF document 7.87 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

activitate antimicrobiană, compuși coordinativi, cupru, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Shigella sonnei, Salmonella enterica

Adnotare

Teza conține: introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 240 de titluri, 3 anexe, 127 de pagini text de bază, 21 de figuri, 26 de tabele. Rezultatele sunt publicate în 26 de lucrări.

Domeniul de studiu: 313.02 – Microbiologie, virusologie medicală.

Scopul lucrării: evaluarea proprietăților antimicrobiene ale compușilor chimici noi și elucidarea mecanismelor de acțiune ale acestora.

Obiectivele lucrării: evidențierea acțiunii antimicrobiene a compușilor coordinativi ai cuprului (II) cu diferiți liganzi asupra tulpinilor de referință ale microorganismelor patogene; determinarea acțiunii antimicrobiene a propenonelor aromatice cu grupe tioamidice sau izotiocian asupra tulpinilor de referință ale microorganismelor patogene; compararea acțiunii compușilor chimici noi cu cea a antisepticului de referință; evaluarea particularităților de acțiune antimicrobiană a compușilor chimici noi asupra tulpinilor izolate din coproculturi; stabilirea mecanismelor de influență a compușilor chimici noi evidențiați asupra microorga-nismelor patogene.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. A fost testată activitatea antimicrobiană a unor noi compuși coordinativi ai cuprului cu diferiți liganzi și comparată cu activitatea antisepticului de referință, ceea ce face posibilă aprecierea activității compușilor testați față de cea a remediilor utilizate. Au fost estimați parametrii statutului antioxidant al culturilor de microorganisme patogene la acțiunea compușilor noi testați, ceea ce permite aprecierea nivelului stresului oxidativ.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare constă în elucidarea efectelor unor noi compuși chimici din produse autohtone asupra tulpinilor de microorganisme patogene, ceea ce a contribuit la evidențierea proprietăților antimicrobiene ale substanțelor noi, fapt ce a permis stabilirea mecanismelor de acțiune a lor.

Semnificaţia teoretică. Au fost acumulate date noi despre acțiunea unor compuși noi față de tulpinile de referință și tulpinile clinice și despre modificările statutului antioxidant al microorganismelor patogene sub acțiunea compușilor chimici noi. Au fost evidențiate corelări negative stabile dintre capacitatea antioxidantă totală și conținutul dialdehidei malonice, ceea ce permite aplicarea acestor parametri în calitate de indicatori de monitorizare a activității antibacteriene.

Valoarea aplicativă a lucrării. Au fost evidențiați compuși noi cu activitate antimicro-biană înaltă față de Staphylococcus aureus și Bacillus cereus de perspectivă pentru testări in vivo. A fost propusă o metodă originală de determinare a biomasei culturilor de microorganisme patogene.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele studiului au fost implementate la Catedra de microbiologie, virusologie și imunologie ca material didactic pentru instruirea universitară. Metoda de determinare a biomasei bacteriene propusă în teză a fost implementată în cadrul Colecției Naționale de Microorganisme nepatogene a IMB (Act nr.74 din 28 mai 2015).

Cuprins


1. COMPUȘI ANTIMICROBIENI
 • 1.1. Antibioticele clasice: mecanismele de acțiune și rezistență
 • 1.2. Compuși antimicrobieni naturali
 • 1.3. Compuși antimicrobieni sintetici
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERISTICA OBIECTELOR DE STUDIU ȘI METODELOR APLICATE ÎN CERCETARE
 • 2.1. Obiectele de studiu
 • 2.2 Metode de lucru
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A UNOR COMPUȘI CHMICI NOI
 • 3.1. Premisele științifice ale cercetării
 • 3.2. Activitatea antimicrobiană a compușilor chimici noi ai Cu(II) care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide asupra tulpinilor de referință
 • 3.3. Activitatea antimicrobiană a compușilor coordinativi noi ai cuprului(II), care conţin 4- (dimetilfenil)tiosemicarbazonele 2-formilpiridinei față de tulpinile de referință
 • 3.4. Activitatea antimicrobiană a compușilor coordinativi ai cuprului, zincului și cobaltului cu diferiți liganzi asupra tulpinilor de referință
 • 3.5.Acțiunea antimicrobiană a propenonelor aromatice cu grupe tioamidice sau izotiocian asupra tulpinilor de referință
 • 3.6.Activitatea antimicrobiană comparativă a compușilor chimici noi selectați și a antisepticului de referință – furacilina față de tulpinile patogene de referință
 • 3.7. Activitatea antimicrobiană a compușilor chimici noi asupra tulpinilor de Escherichia coli și Staphylococcus aureus izolate
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

4. MODIFICAREA INDICILOR BIOCHIMICI AI CULTURILOR DE MICROORGA-NISME PATOGENE SUB INFLUENȚA COMPUȘILOR CHIMICI NOI CU PROPRI-ETĂȚI ANTIMICROBIENE
 • 4.1.Premisele științifice ale cercetării
 • 4.2 Modificarea capacității antioxidante totale a culturilor de microorganisme patogene sub influența compușilor chimici noi
 • 4.3.Modificarea indicatorilor stresului oxidativ în culturile de microorganisme patogene sub influența compușilor chimici noi
 • 4.4.Activitatea enzimelor antioxidante în culturile de referință la acțiunea compușilor chimici noi
 • 4.5.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI