Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influenţa unor compuşi biologici activi autohtoni asupra ciclului glutationic în normă şi în patologia hepatică experimentală


Autor: Andronache Lilia
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 03.00.04 - Biochimie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Olga Tagadiuc
doctor habilitat, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 ianuarie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 martie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 577.1.+616.36-092.9

Adobe PDF document 3.19 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

ciroză hepatică, hepatopatie toxică experimentală, glutation, enzime glutationice, metabolism tiol-disulfidic, compuşi biologici activi

Adnotare

Lucrarea cuprinde 116 pagini şi este constituită din: introducere, 3 capitole, concluzii şi recomandări practice. Teza este ilustrată cu 16 tabele și 27 figuri, 10 anexe. Bibliografia conţine 239 de surse științifice. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: biochimie, hepatologie, medicină de laborator. Scopul studiului a fost evaluarea modificărilor ciclului glutationic și ale unor indici ai metabolismului tiol-disulfidic în patologia hepatică experimentală determinată de acţiunea unor compuşi biologici activi (CBA) autohtoni în vederea argumentării eficienţei utilizării lor în terapia maladiilor hepatice. Obiectivele cercetării: Studierea principalelor modificări ale enzimelor glutationice şi ale unor indici ai metabolismului tiol-disulfidic la acţiunea CBA autohtoni noi (baze Schiff noi, combinaţiile lor cu metale 3d şi remedii de origine cianobacteriană) în condiţii fiziologice şi la modelarea patologiilor hepatice.

Metodele de cercetare ştiinţifică: S-a efectuat un studiu biochimic experimental pe animale de laborator (Rata albicans) al metabolismului glutationului și tiol-disulfidic în două modele ale patologiei hepatice – ciroza hepatică indusă de tetraclorura de carbon și hepatopatia toxică indusă de etilenglicol.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost elucidate mecanismele de acţiune a CBA autohtoni asupra ciclului glutationic și indicilor metabolismului tiol-disulfidic în condiții normale şi patologiia hepatică experimentală, constatându-se eficienţa lor în redresarea dismetaboliilor provocate de administrarea noxelor.

Semnificaţia teoretică: Elucidarea mecanismelor fine, care stau la baza acţiunii CBA lărgesc cunoştinţele teoretice despre proprietăţile biologice ale unui şir de CBA autohtoni noi şi oferă noi posibilităţi de a explora obiecte de perspectivă în scopul obţinerii unor noi preparate medicamentoase eficiente.

Valoarea aplicativă: Elucidarea mecanismelor fine care stau la baza acțiunii unui număr de CBA autohtoni extind cunoștințele teoretice ale proprietăților biologice ale acestora, precum și deschide noi perspective pentru elaborarea unor medicamente eficiente.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele cercetărilor au fost implementate în procesul didactic la catedrele Biochimie și biochimie clinică şi Diagnostic de laborator clinic ale IP USMF „Nicolae Testemiţanu”, activitatea laboratoarelor Institutului Cardiologic și Centrului Republican de Control Extern al Calității.

Cuprins


1. METABOLISMUL GLUTATIONIC ȘI TIOL-DISULFIDIC
 • 1.1. Metabolismul glutationului și rolul lui în normă și patologie
 • 1.2. Mecanismele moleculare ale fibrogenezei hepatice
 • 1.3. Aplicarea medicală a compușilor biologic activi
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE STUDIU
 • 2.1. Modelul experimental şi biopreparatele testate
 • 2.2. Pregătirea materialului biologic și dozarea indicilor biochimici
 • 2.3. Pregătirea materialului biologic pentru studiul histologic
 • 2.4. Procesarea statistică
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. INFLUENŢA UNOR COMPUŞI BIOLOGIC ACTIVI AUTOHTONI ASUPRA METABOLISMULUI GLUTATIONIC ȘI TIOL-DISULFIDIC ÎN FICAT ÎN CONDIȚII FIZIOLOGICE ȘI PATOLOGIA HEPATICĂ EXPERIMENTALĂ
 • 3.1. Modificările histologice în ficat la modelarea cirozei hepatice și a hepatopatiei toxice
 • 3.2. Influența CBA autohtoni asupra nivelului de glutation și a activității enzimelor glutationice în ficat în condiții fiziologice
 • 3.3. Influența CBA autohtoni asupra indicilor stresului oxidativ și a sistemului antioxidant în ficat în condiții fiziologice
 • 3.4. Modificările indicilor metabolismului tiol-disulfidic, ai stresului oxidativ și sistemului antioxidant în ficat în ciroză hepatică indusă de tetraclorura de carbon
 • 3.5. Modificările indicilor metabolismului tiol-disulfidic, ai stresului oxidativ și sistemului antioxidant în ficat în hepatopatia experimentală toxică indusă de etilenglicol
 • 3.6. Influenţa CBA autohtoni asupra indicilor metabolismului tiol-disulfidic, ai stresului oxidativ și sistemului antioxidant în ficat în ciroză hepatică indusă de tetraclorura de carbon și hepatopatia experimentală toxică indusă de etilenglicol
 • 3.6.1. Influenţa CBA autohtoni asupra indicilor metabolismului tiol-disulfidic, ai stresului oxidativ și sistemului antioxidant în ficat în ciroză hepatică indusă de tetraclorura de carbon
 • 3.6.2. Influenţa CBA autohtoni asupra indicilor metabolismului tiol-disulfidic, ai stresului oxidativ și sistemului antioxidant în ficat în hepatopatia toxică indusă de etilenglicol
 • 3.7. Sinteza rezultatelor studiului
 • 3.8. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE