Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Modele Polling cu priorități, vacanțe semi-Markoviene și servire exhaustivă


Autor: Mitev Lilia
Gradul:doctor în Matematica
Specialitatea: 01.01.09 - Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Gheorghe Mişcoi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Matematică şi Informatică
Instituţia: Institutul de Matematică şi Informatică

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 519.872

Adobe PDF document 2.70 Mb / în română
145 pagini


Cuvinte Cheie

model Polling, sisteme generalizate cu priorităţi, transformata Laplace-Stieltjes, lungimea medie virtuală, perioada de ocupare, prioritatea DD.

Adnotare

Structura tezei. Teza este scrisă în limba română şi conține următoarele compartimente: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie ce constă din 103 titluri și 2 anexe. Lucrarea conţine 108 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 30 lucrări ştiinţifice.

Cuvintele-cheie: model Polling, sisteme generalizate cu priorităţi, transformata Laplace-Stieltjes, lungimea medie virtuală, perioada de ocupare, prioritatea DD.

Domeniul de studiu al tezei: Teoria Aşteptării. Scopul şi obiectivele lucrării. Lucrarea are ca scop extinderea rezultatelor cunoscute din domeniul Teoriei Așteptării, elaborarea a noi tehnici şi algoritmi numerici de determinare a unor caracteristici de performanță mai optime pentru modelele de aşteptare Polling cu vacanțe semi-Markoviene şi pentru cele cu prioritatea DD.

Pentru atingerea scopului propus s-au realizat următoarele obiective:
• elaborarea și aplicarea algoritmilor numerici pentru modelarea repartiţiei lungimii virtuale a șirului de așteptare pentru sistemele Polling cu întârzieri semi-Markoviene;
• formalizarea caracteristicilor probabiliste de performanță pentru sistemele generalizate de aşteptare cu prioritatea DD;
• elaborarea și aplicarea algoritmilor numerici pentru modelarea repartiţiei perioadei de ocupare și a caracteristicilor auxiliare pentru sistemele Polling cu prioritatea DD;
• implementarea algoritmilor elaboraţi în limbaje de programare în vederea estimării parametrilor funcțiilor de repartiție ce intervin în optimizarea caracteristicilor de performanță ale modelelor de aşteptare Polling.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în elaborarea metodelor și algoritmilor numerici pentru determinarea unor caracteristici numerice de performanță pentru sistemele Polling, cât și pentru cele cu prioritatea DD. Astfel se poate stabili eficiența/performanța sistemului în dependență de legile de repartiție și de prioritate, strategia sistemului în stare liberă.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată: rezidă în determinarea unor valori mai optime ale caracteristicilor probabiliste pentru modelele Polling, rezultatele obținute atât în urma analizei modelelor de așteptare, cât şi a funcțiilor de repartiție, legilor de prioritate, schemelor de servire și orientare, fapt care permite stabilirea staționarității și eficienței sistemului de așteptare. Semnificaţia teoretică.

Rezultatele obţinute în teză pot fi utilizate pentru studiul altor sisteme reale, unde au loc fenomene de așteptare şi determinarea altor caracteristici numerice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele prezentate permit aplicarea în diverse sfere, unde apar fenomene similare celor studiate, cum ar fi sistemele informatice, de telecomunicaţii, economice etc., care pot fi modelate matematic cu ajutorul modelelor studiate în teză. Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Algoritmii elaboraţi au fost implementaţi în limbajele de programare C++ și Kotlin.

>

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL MODELELOR POLLING
 • 1.1. Evoluția istorică în studierea modelelor Polling și a modelelor generalizate cu priorități
 • 1.2. Aplicații ale sistemelor de aşteptare în diverse domenii
 • 1.3. Reguli de servire a sistemelor de aşteptare
 • 1.4. Tipuri de modele de aşteptare
 • 1.5. Caracteristici de performanță ale sistemelor de aşteptare
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. METODE ȘI CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ ÎN EVOLUȚIA MODELELOR POLLING CU SERVIRE EXHAUSTIVĂ ȘI VACANȚE
 • 2.1. Metode analitice: metoda funcțiilor generatoare și metoda catastrofelor .
 • 2.2. Metode numerice: metoda aproximaţiilor succesive și metoda modelărilor numerice
 • 2.3. Repartiția virtuală și staționară a lungimii șirului de așteptare pentru modelul Polling cu servire exhaustivă
 • 2.4. Algoritmi și modelări numerice ale repartiției lungimii şirului de aşteptare
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICI DE PERFORMANȚĂ ALE MODELELOR GENERALIZATE DE AŞTEPTARE CU PRIORITĂŢI
 • 3.1. Concepte generale ale modelelor generalizate cu priorități
 • 3.2. Concepte de strategii în stare liberă
 • 3.3. Repartiția perioadelor de ocupare și caracteristici auxiliare ale modelelor Polling
 • 3.4. Disciplina DD. Repartiția perioadei de ocupare și a caracteristicilor auxiliare
 • 3.5 Repartiția lungimii șirului de așteptare pentru prioritatea DD
 • 3.6. Algoritmi și modelări numerice de calcul ale perioadei de ocupare și a caracteristicilor auxiliare pentru Disciplina DD
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI