Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului


Autor: Ion Păducel
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Teodor Negru
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Teza

CZU 331.106.4(043)P12

Adobe PDF document 1.28 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

Dreptul la muncă, contract individual de muncă, contract colectiv de muncă, temei de încetare (a contractului de muncă), concediere individuală, concediere colectivă, disponibilizare în masă (a lucrătorilor), obligaţiile angajatorului, acquis comunitar, armonizare (a legislaţiei muncii).

Adnotare

Modificările structurale intervenite la sfârşitul secolului al XX-lea în ţările est europene au impus o nouă perspectivă a analizei raporturilor juridice, în general şi a celor de dreptul muncii, în special. În acest context, a suferit modificări şi instituţia încetării contractului individual de muncă. Întrucât această instituţie generează consecinţe multiple în domeniul raporturilor sociale, am considerat ca fiind necesară şi oportună analiza acestei instituţii. Preocupările noastre vizează încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.

Pe această linie s-au întreprins cercetări teoretice şi practice atât din perspectiva evoluţiei naţionale a instituţiei respective, cât şi comparativ cu alte sisteme juridice din Republica Moldova, Federaţia Rusă, Anglia etc.. Lucrarea de cercetate este structurată în patru capitole. Primul capitol, intitulat “Noţiunea şi cazurile încetării contractului de muncă”, abordează atât noţiunea şi reperele istorice privind încetarea contractului de muncă, cât şi modalităţile în care poate avea loc încetarea contractului de muncă (adică: de drept, prin acordul părţilor, sau la iniţiativa uneia din ele).

Capitolul al II-lea tratează novator, în cele 5 secţiuni, concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului, dezvoltând problematica concedierii: disciplinare, medicale, pentru arestare preventivă, pentru necorespundere profesională şi pentru îndeplinirea condiţiilor de pensionare.

Instituţia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului este abordată în capitolul III. Aici s-a pus accent deosebit pe concedierea individuală şi pe concedierea colectivă. Capitolul IV tratează interdicţiile (permanente şi temporare) în care concedierea nu poate fi dispusă şi abordează, prin prisma noilor modificări ale legislaţiei muncii, condiţiile procedurale ale concedierii (individuale şi colective) cu privire la: cercetarea prealabilă, organele competente să dispună concedierea, propunerea salariatului a altor locuri de muncă vacante, precum şi decizia de concediere.

Studiul întreprins ne-a permis să relevăm faptul că actuala reglementare legislativă în materie prezintă unele inconsecvenţe şi lacune, fapt ce ne-a oferit posibilitatea formulării a nouă propuneri de lege ferenda acolo unde am considerat că este necesar.

Cuprins


CAPITOLUL I Noţiunea şi cazurile încetării contractului individual muncă
 • 1. Noţiunea încetării contractului individual de muncă
 • 2. Repere istorice privind încetarea contractului individual de muncă
 • 3. Clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de muncă
 • 4. Încetarea de drept a contractului individual de muncă
 • 5. Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a acordului părţilor la data convenită de acestea
 • 6. Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a voinţei unilaterale a uneia din părţi

CAPITOLUL II Încetarea contractului individual de muncă pentru motive care ţin de persoana salariatului

 • 1. Concedierea în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiuni disciplinare
 • 2. Concedierea în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală…
 • 3. Concedierea în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să-şi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat
 • 4. Concedierea, în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat (art. 61 lit.d din Codul muncii)
 • 5. Concedierea în cazul în care salariatul îndeplineşte condiţiile de vârstă standard şi stagiul de cotizare şi nu a solicitat pensionarea în condiţiile legii

CAPITOLUL III Încetarea contractului individual de muncă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

 • 1. Concedierea individuală
 • 2. Concedierea colectivă…

CAPITOLUL IV Procedura încetării contractului individual de muncă

 • 1. Interdicţii privind concedierea
 • 2. Organele competente
 • 3. Cercetarea prealabilă în unele situaţii de concediere
 • 4. Propunerea altor locuri de muncă vacante în unitate
 • 5. Acordarea preavizului
 • 6. Decizia de concediere