Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţi structural-semantice ale nominis actionis în limba franceză


Autor: Mascaliuc Victoria
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Ion Manoli
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.17 Mb / în română

Teza

CZU 811.133.1’373(043.2)

Adobe PDF document 3.19 Mb / în română
204 pagini


Cuvinte Cheie

nume de acţiune, verbe de acțiune, derivare, împrumut, model derivaţional, analiză semică, sem, hiperosem, hiposem, clasem, virtuem, arhisem, definiție lexicografică.

Adnotare

Structura tezei: adnotare, lista abrevierilor, introducere, 3 capitole, concluzii, 292 surse bibliografice, 141 de pagini text de bază, 10 figuri, 7 tabele, 2 anexe.

Domeniul de studiu: lexicologie, lexicografie, derivatologie, terminologie.

Scopul lucrării este de a oferi o viziune de ansamblu asupra numelor de acţiune prin prezentarea diacronică şi sincronică a acestora, prin delimitarea zonei de nucleu şi de periferie, prin analiza semică a acestor nume.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în descrierea complexă a numelor de acțiune prin luarea în considerare a următoarelor aspecte: compararea lor cu verbele de acțiune de la care provin; analiza semică a structurii semantice a numelor de acțiune; analiza evoluției lor semantice; delimitarea claselor de nume de acțiune; reliefarea cîmpului semantic al numelor de acțiune și delimitarea zonei de nucleu și periferie.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării rezidă în analiza complexă a fenomenului nume de acţiune, lucrarea reprezentînd o primă încercare de a releva formulele de evoluţie diacronică a numelor de acţiune. Numele de acţiune sînt raportate la baza verbală de la care derivă, în vederea determinării trăsăturilor definitorii ale acestora. Este realizată analiza numelor din perspectivă semică, pentru a reliefa semantica lor și pentru o definiţie lexicografică mai exactă atît a numelor de acţiune propriu-zise, cît şi a celor contextuale. Sînt descrise, de asemenea, semele definitorii ale numelor de acţiune care formează zona de nucleu și sînt operate clasificări în acest sens.

Semnificaţia teoretică a cercetării este determinată de investigaţiile întreprinse care permit relevarea şi identificarea fenomenului numelor de acţiune prin prisma evoluţiei vocabularului limbii franceze, oferind o nouă perspectivă de investigaţie prin: abordarea din perspectivă psihomecanică a acţiunii care se materializează atît prin verb, cît şi prin nume; delimitarea formulelor etimologice de dezvoltare a numelor de acţiune, care permite reconstituirea, la nivel diacronic, a traseului evolutiv al acestei clase lexico-gramaticale, precum şi dimensionarea, la nivel sincronic, mai exactă a acestor unităţi; prezentarea lexicografică diferenţiată a numelor de acţiune propriu-zise şi a celor contextuale.

Valoarea aplicativă a cercetării constă în faptul ca rezultatele din cercetare pot fi folosite pentru clarificarea unor concepte legate de numele de acţiune, lucrarea servind, în acest sens, drept suport pentru alte cercetări. Cercetarea oferă, de asemenea, soluții pentru lexicografie prin propunerea unor modele de definire a numelor de acțiune. Rezultatele investigaţiei pot servi în procesul de predare a lexicologiei, punîndu-se în lumină rolul derivării şi al împrumutului în îmbogăţirea vocabularului.

Aprobarea rezultatelor cercetării. Rezultatele studiului au fost prezentate în cadrul a 15 comunicări la conferințe și colocvii naționale și internaționale, la şedinţele Catedrei de limbă română şi filologie romanică, ale Catedrei de filologie engleză și germană a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

Cuprins


1. ACŢIUNEA: CONCEPT ŞI REPREZENTAREA EI LINGVISTICĂ
 • 1.1. Acţiunea din perspectivă filosofică
 • 1.2. Acțiunea din perspectivă lingvistică
 • 1.3. Numele de acţiune: delimitare conceptuală
  • 1.3.1.Tipologia numelor de acţiune
  • 1.3.2.Valența verbelor de acţiune versus valența numele de acţiune
  • 1.3.3. Particularităţi semantice ale numelor de acţiune versus verbele de acţiune
  • 1.3.4.Nucleu şi periferie în zona acţiunii lingvistice
 • 1.4. Concluzii la capitolul I

2. NUMELE DE ACŢIUNE: PARTICULARITĂŢI STRUCTURALE
 • 2.1. Mijloacele interne de formare
  • 2.1.1. Modele de NA cu sufixe
  • 2.1.2. Modele de NA cu prefixe
  • 2.1.3. Conversiunea
 • 2.2. Mijloacele externe de formare: împrumutul
 • 2.3. Concluzii la capitolul al II-lea

3. NUMELE DE ACŢIUNE: PERSPECTIVĂ DIACRONICĂ ŞI SEMANTICOLEXICOGRAFICĂ
 • 3.1. Tipologia definiţiei numelor de acţiune versus tipologia definiţiei verbelor de acţiune
 • 3.2. De la verb de acţiune la nume de acţiune: perspectivă diacronică
 • 3.3. Semele definitorii ale numelor de acţiune
  • 3.3.1. Semul [+acţiune declarativă]
  • 3.3.2. Semul [+percepţie senzorială]
  • 3.3.3. Semul [+activitate intelectuală]
  • 3.3.4 Semul [+manifestare fiziologică
  • 3.3.5 Semul [+mişcare]
  • 3.3.6. Semul [+acţiune fizică]
 • 3.4. Concluzii la capitolul al III-lea

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI