Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Expresia cutanată în evoluţia lupusului eritematos sistemic


Autor: Sadovici-Bobeică Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Minodora Mazur
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.73 Mb / în română

Teza

CZU 616.5-002.525.2 (043)

Adobe PDF document 3.85 Mb / în română
160 pagini


Cuvinte Cheie

lupus eritematos sistemic, afectare cutanată, implicare tegumentară, leziune cutanată, hidroxiclorochină

Adnotare

Lucrarea conţine 125 pagini de text de bază divizat în: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (203 titluri), 44 de figuri, 23 de tabele, 9 anexe. Rezultatele au fost prezentate în 45 de publicaţii.

Domeniul de studiu: reumatologie.

Scopul studiului: evaluarea expresiei cutanate şi rolul ei în evoluţia lupusului eritematos sistemic pentru a elabora un model de conduită a acestor pacienţi.

Obiectivele studiului: particularizarea implicărilor cutanate la pacienţii cu LES; cuantificarea activităţii şi severităţii afectării cutanate prin instrumentul CLASI; aprecierea eficacităţii tratamentului complex, inclusiv HCQ, asupra implicării cutanate în LES; studierea impactului implicărilor tegumentare asupra calităţii vieţii; elaborarea unui model de management al pacienţilor cu LES şi implicare cutanată.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: abordare plurală a problematicii implicării cutanate la pacienţii cu LES în două etape: studiu transversal şi prospectiv. Au fost cercetate particularitățile clinice și paraclinice ale pacienților cu LES și implicare cutanată prin instrumente clinice validate. O direcție nouă de cercetare a fost determinarea influenţei hidroxiclorochinei asupra manifestărilor cutanate într-un studiu prospectiv, randomizat.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză: elaborarea unui model de management personalizat al pacienţilor cu implicare cutanată în cadrul lupusului eritematos sistemic, ceea ce a contribuit la optimizarea conduitei acestor pacienţi, în vederea aplicării ulterioare în practica clinică.

Semnificaţia teoretică: studiul a stabilit tipurile de manifestări tegumentare prin instrumentele de evaluare sensibile, precum şi algoritmul de tratament medicamentos, valorificând abordarea holistică a pacienților.

Valoarea aplicativă a lucrării: argumentarea validităţii şi informativităţii instrumentelor clinice în evaluarea pacienților cu LES şi implicare cutanată. Cercetarea aduce o anumită contribuţie în studiul eficienţei administrării hidroxiclorochinei în tratamentul manifestărilor tegumentare.

Implementarea rezultatelor: rezultatele studiului au fost incluse în prevederile Protocolului Clinic Naţional ,,Lupusul eritematos sistemic”, precum și în activitatea didactică a Departamentului Medicină Internă

Cuprins


1. LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC ȘI EXPRESIA CUTANATĂ
 • 1.1. Definiția, date epidemiologice și etiopatogenie
 • 1.2. Evoluția criteriilor de clasificare ale lupusului eritematos sistemic prin prisma afectării cutanate
 • 1.3. Patternul afectării cutanate la pacienţii cu lupus eritematos sistemic
 • 1.4. Aplicarea instrumentelor clinice pentru evaluarea afectării cutanate la pacienţii cu LES
 • 1.5. Gradaţia de informativitate a testelor diagnostic a implicărilor cutanate în LES
 • 1.6. Abordarea terapeutică modernă a cazurilor de LES cu implicare cutanată
 • 1.7. Redefinirea rolului hidroxiclorochinei la pacienţii cu lupus eritematos sistemic
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristicile clinico-statutare ale lotului de studiu
 • 2.2. Tehnicile de evaluare clinică şi paraclinică utilizate
 • 2.3.Metodele de analiză statistică a datelor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. SPECTRUL MANIFESTĂRILOR CUTANATE ÎN EVOLUŢIA LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC
 • 3.1. Caracteristica generală a lotului de cercetare
 • 3.2. Estimarea activităţii lupusului eritematos sistemic prin instrumente clinice
 • 3.3. Cuantificarea expresiei cutanate la pacienţii cu lupus eritematos sistemic prin instrumentul CLASI
 • 3.4. Descrierea morfopatologică a implicării tegumentare
 • 3.5. Aprecierea calităţii vieţii la pacienţii cu lupus eritematos sistemic şi implicare cutanată
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. EFICACITATEA HIDROXICLOROCHINEI ASUPRA EXPRESIEI CUTANATE ŞI EVOLUŢIEI LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC
 • 4.1. Caracteristicile clinico-statutare ale loturilor formate după randomizare
 • 4.2. Parametrii clinici în loturile randomizate 4
 • 4.3. Analiza regimurilor terapeutice în loturile randomizate
 • 4.4. Caracteristica parametrilor de activitate a maladiei conform SLAM şi SLEDAI şi evaluarea globală de către pacient şi medic în loturile randomizate
 • 4.5. Aprecierea răspunsului cutanat prin CLASI în loturile randomizate
 • 4.6.Aprecierea calităţii vieţii prin instrumentul SF-8 în loturile randomizate
 • 4.7. Determinarea indicelui de acutizare SELENA/SLEDAI
 • 4.8. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI