Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Designul şi sinteza compuşilor biologic activi ai metalelor 3d cu 4-alilcalcogensemicarbazone şi derivaţii lor


Autor: Graur Vasilii
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 aprilie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română
Adobe PDF document0.60 Mb / în rusă

Teza

CZU 54-386:546.47’56’72’73’74’:547.497.1:615.28

Adobe PDF document 3.44 Mb / în rusă
165 pagini


Cuvinte Cheie

compuşi coordinativi, metale 3d, 4-alilcalcogensemicarbazone, 4-alil-S-metilizotiosemicarbazone, activitate antiproliferativă, activitate antimicrobiană, activitate antifungică

Adnotare

Teza constă din: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 148 surse, 5 anexe, 120 pagini, 53 figuri, 20 scheme şi 31 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice (patru articole, 12 teze la conferinţe, un brevet de invenţie).

Domeniul de studiu: ştiinţe ale naturii.

Scopul şi obiectivele lucrării. În lucrare s-a urmărit scopul studiului influenţei naturii atomului central şi al liganzilor asupra compoziţiei, structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale compuşilor coordinativi ai metalelor 3d cu 4-alilcaclcogensemicarbazone şi derivaţii lor, precum şi identificarea substanţelor ce posedă activitate antitumorală sporită şi toxicitatea redusă. Pentru aceasta, s-au stabilit ca obiective: sinteza 4-aliltiosemicarbazonelor diferitor aldehide şi cetone aromatice şi heteroaromatice; alchilarea atomului de sulf din compoziţia tiosemicarbazonei; substituţia atomului de sulf din compoziţia ligandului prin atom de selen; sinteza compuşilor coordinativi ai metalelor 3d cu aceşti liganzi; întroducerea aminelor în sfera interioară a complecşilor cuprului(II); determinarea compoziţiei, structurii, activităţilor antimicrobiene, antifungice şi antiproliferative pentru compuşii sintetizaţi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în sinteza a 74 compuşi organici şi coordinativi noi cu potenţiale proprietăţi biologice. A fost studiată influienţa liganzilor, atomului central, anionului restului acid asupra compoziţiei, structurii, proprietăţilor fizico-chimice şi biologice ale compuşilor coordinativi. Problema ştiinţifică importantă soluţionată. Au fost sintetizaţi noi inhibitori moleculari a proliferării celulelor canceroase cu activivtate selectivă şi toxicitate redusă şi substanţe noi cu prorietăţi antimicrobiene şi antifungice.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. A fost extins şirul de compuşi organici şi coordinativi cu activitate biologică sporită. A fost determinată influenţa diferitor fragmente structurale asupra proprietăţilor antimicrobiene, antifungice şi anticancer.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. S-a demonstrat activitatea selectivă a compuşilor sintetizaţi faţă de celulele canceroase şi activitate citostatică scăzută faţă de celulele normale.

Cuprins


1. КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3d-МЕТАЛЛОВ С 4-АЛЛИЛТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ И ИХ ПРОИЗВОДНЫМИ
 • 1.1. Алифатические 4-аллилтиосемикарбазоны и координационные соединения 3d-металлов с данными лигандами
 • 1.2. Ароматические 4-аллилтиосемикарбазоны и координационные соединения 3d-металлов с данными лигандами
 • 1.3. Гетероароматические тиосемикарбазоны, их производные и координационные соединения 3d-металлов с данными лигандами
 • 1.4. Смешаннолигандные координационные соединения 3d-металлов с тиосемикарбазонами
 • 1.5. Выводы по главе 1.

2. КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3d-МЕТАЛЛОВ С 4-АЛЛИЛТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ АРОМАТИЧЕСКИХ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
 • 2.1. Комплексы 3d-металлов с 4-аллилтиосемикарбазонами салицилового альдегида и 2-гидроксиацетофенона.
 • 2.2. Комплексы 3d-металлов c 4-аллилтиосемикарбазонами замещенных салицилового альдегида
 • 2.3. Комплексы 3d-металлов с 4-аллилтиосемикарбазоном 2-гидрокси-1-нафтальдегида
 • 2.4. Аминсодержащие комплексы меди(II) с 4-аллилтиосемикарбазонами салицилового альдегида и его замещенными
 • 2.5. Выводы по главе 2

3. КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 3d-МЕТАЛЛОВ С 4-АЛЛИЛТИОСЕМИКАРБАЗОНАМИ ГЕТЕРОАРОМАТИЧЕСКИХ КАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ
 • 3.1. Координационные соединения 3d-металлов с 4-аллилтиосемикарбазоном 5-нитрофурфурола
 • 3.2. 4-Аллилтиосемикарбазоны 2-, 3-, 4-формилпиридина и их замещенных
 • 3.3. Координационные соединения 3d-металлов с 4-аллилтиосемикарбазонами 2-формил-, 2-ацетил- и 2-бензоилпиридинов.
 • 3.4. Синтез, строение и свойства 4-аллил-S-метилизотиосемикарбазона и 4-аллилселеносемикарбазона 2-формилпиридина и комплексов хлорида меди (II) с ними
 • 3.5. Выводы по главе 3.

4. МЕТОДЫ СИНТЕЗА, АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ
 • 4.1. Исходные вещества
 • 4.2. Синтез лигандов
 • 4.3. Методы синтеза координационных соединений
 • 4.4. Методы анализа
 • 4.5. Методы физических и физико-химических исследований
 • 4.6. Методы исследования биологической активности.
 • 4.7. Выводы по главе 4

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ