Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / iunie /

Politica regimului totalitar faţa de intelectualitatea din RASSM (1924-1940)


Autor: Burmenko Ludmila
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Igor Şarov
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română
Adobe PDF document0.30 Mb / în rusă

Teza

CZU [94(100) + 323.329:321.64]„1924/1940”

Adobe PDF document 1.57 Mb / în rusă
176 pagini


Cuvinte Cheie

RASSM, totalitarism, politică naţionalǎ şi în domeniul culturii, abordare de clasă, intelectualitate, specialist burghez, muncitor promovat, epurare, teroare

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii şi recomandǎri, adnotǎri (în limbile românǎ, englezǎ şi rusǎ), Bibliografie din 299 surse, 148 pagini text de bazǎ şi Anexe.

Scopul tezei se rezidă în cercetarea condițiilor politice de formarea și existență a intelectualității din RASSM.

Оbiectivele lucrării se axează pe: examinarea politicii de cadre, promovate de PC (b) al URSS, studierea rolului jucat de intelectuali în RASSM, expunerea motivelor şi metodelor de represiune faţă de intelectualii din RASSM.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Au fost studiate şi expuse principiile politicii statului totalitar faţǎ de intelectualitatea din RASSM, au fost analizate sursele de formare a intelectualităţii din RASSM, a fost generalizată esenţa politicii represive a totalitarismului sovietic. Problema ştiinţifică importantă soluţionată: principala sarcină a cercetării realizată în domeniul cercetat constă în reflectarea condițiilor politice de formare, viață și activitate a intelectualității din RASSM, fapt ce a contribuit la formularea unei aprecieri obiective a rolului și locului acesteia în procesul de construire național-statală a autonomiei, evidențierea trăsăturilor caracteristice ale politicii totalitare ale regimului.

Semnificaţia teoretică a lucrǎrii constă în argumentarea ştiinţifică şi în formularea concluziilor cercetării efectuate, în care s-au demonstrat condiţiile de existenţă a intelectualităţii la formarea RASSM, au fost depistate politicile sovietice de marginalizare şi nimicire a „vechii intelectualităţi” şi de formare a unei „noi” intelectualităţi, din muncitori şi ţărani, devotate regimului bolşevic.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele studiului pot fi folosite la elaborarea lucrărilor de sinteză, referitoare la istoria Republicii Moldova (la istoria românilor) şi la generalizări, privind esenţa totalitarismului sovietic.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor obţinute pot fi utilizate în activitatea ştiinţifică şi didactică, la realizarea monografiilor, manualelor, materialelor didactice la istoria universală şi istoria românilor.

Cuprins


1. ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ И АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ
  • 1.1. Анализ историографии по проблеме
  • 1.2. Анализ источников
  • 1.3. Выводы по главе 1

2. ПОЛИТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ МАССР
  • 2.1. Укрепление тоталитарного режима в СССР. Роль и место интеллигенции МАССР в национально-государственном строительстве
  • 2.2. «Выдвиженцы» и «буржуазные» специалисты в кадровой политике ВКП(б) и их роль в процессе формирования новой советской интеллигенции МАССР
  • 2.3. Выводы по главе 2

3. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОСНОВАНИЯ, МЕТОДЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЛИТИКИ ТОТАЛИТАРНОГО РЕЖИМА В ОТНОШЕНИИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ МАССР
  • 3.1. Политика тоталитарной власти в отношении интеллигенции МАССР, её репрессивный характер и идеологические обоснования
  • 3.2. Репрессивные методы тоталитарного режима и их применение к интеллигенции МАССР в годы развертывания «Большого террора» 1937-1938 годов
  • 3.3. Выводы по главе 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ