Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Optimizarea construcţiei şi a regimului de funcţionare a arzătoarelor instalatiilor de producere a energiei termice


Autor: Daud Vasile
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vladimir Berzan
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Energetică al AŞM
Instituţia: Institutul de Energetică al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.65 Mb / în română

Teza

CZU 696.2.004.69 (043)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
253 pagini


Cuvinte Cheie

arzătoare de gaze naturale, amestec, omogenitate, aer-gaz, calitate, eficienţă, instalaţie, randament, stabilitate, proces de ardere, sarcină variabilă, reglare putere

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii şi recomandări, 171 pagini text de bază, bibliografie - 187 titluri, 16 anexe, 57 figuri, 32 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 22 lucrări.

Domeniul de studiu se referă la aspectele teoretice şi practice de eficientizare al consumului de gaze bazată pe optimizarea construcţiei şi a regimului de funcţionare la sarcină variabilă.

Scopul şi obiectivele lucrării constă în optimizarea construcţiei, a regimului de funcţionare la sarcină variabilă întru reducerea consumului de gaze şi a impactului asupra mediului ambiant. Obiectivele lucrării: analiza problemei sporirii eficienţei arderii gazelor naturale; argumentarea metodei investigaţiei; elaborarea metodei de calcul a arzătoarelor la sarcină variabilă; estimarea eficienţei economice a tehnologiei elaborate.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică - identificarea şi realizarea unei soluţii inovative de confecţionare a arzătoarelor apte să funcţioneze stabil şi sigur la sarcini termice variabile; elaborarea metodei de calcul a arzătoarelor cu distribuţie optimală a concentraţiei gazului în flacără; metoda de determinare a limitei de funcţionare stabilă în dependenţă de valoarea vitezei calculate a amestecului, valorilor limitelor de pătrundere/rupere a flăcării.

Problema şi importanţa soluţionării, semnificaţia teoretică. Actualitatea problemei este determinată de necesitatea sporirii securităţii energetice a ţării prin sporirea eficienţei transformării combustibilului gazos în tipurile de energie solicitate de consumatori. Semnificaţia teoretică este eterminată de utilizarea metodelor de analiză şi simulare a proceselor de ardere în dinamică pe fundalul multitudinii de factori cu mecansme contradictorii de interacţiune. Metodologia de cercetăre a permis elaborarea metodei eficiente de calcul a arzătoarelor pentru instalaţiile de generare distribuită la sarcină variabilă.

Valoarea aplicativă a lucrării - recomandările practice sunt orientate spre implementarea rezultatelor cercetărilor, care s-au materializat în forma unui soft integrat de calcul pentru determinarea parametrilor arzătoarelor apte să funcţioneze eficient la putere variabilă şi aplicat la proiectarea arzătoarelor de tip „DAVA”, produse şi implementate de către întreprinderea „RGG” SRL, mun. Chşinău.

Cuprins


1. STUDIUL ARZĂTOARELOR INSTALATIILOR DE PRODUCERE A ENERGIEI TERMICE PRIN ARDEREA DIRECTĂ A GAZELOR NATURALE COMBUSTIBILE
 • 1.1. Caracteristica generală a problemei investigaţiei
 • 1.2. Aprinderea amestecului de gaze şi viteza de propagare a flăcării
 • 1.3 Tehnici şi tehnologii de ardere ale gazelor naturale
 • 1.3.1. Tehnica de ardere a gazelor în cîmp electric
 • 1.4. Formularea problemei cercetării
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1

2. METODE DE CERCETARE A PROCESELOR DE AMESTEC AER – GAZE PENTRU ARDEREA GAZELOR NATURALE LA SARCINI VARIABILE.
 • 2.1. Generalităţi cu privire la cercetarea proceselor de amestec aer – gaze pentru arderea gazelor naturale
 • 2.2. Modele matematice pentru zonele de formare a amestecului aer-gaze şi de ardere
 • 2.3. Estimarea omogenităţii flăcării amestecului aer-gaz
 • 2.4. Metodologia cercetării experimentale privind calitatea amestecului aer-gaze şi a procesului de ardere
 • 2.6. Avantaje şi dezavantaje a utilizării modelului matematic la cercetarea proceselor de formare a amestecului optimal de aer-gaze pentru eficientizarea procesului de ardere
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. METODOLOGIA CERCETĂRII EXPERIMENTALE A PROCESELOR DE AMESTEC AER-GAZE PENTRU ARDEREA GAZELOR NATURALE ÎN INSTALAŢII LA SARCINI VARIABILE
 • 3.1 Formularea problemei cercetării experimentale a proceselor de amestec a gazelor naturale combustibile în instalaţii pentru ardere la sarcini variabile
 • 3.2 Particularităţile ştandurilor utilizate în efectuarea cercetărilor experimentale
 • 3.3 Cercetări a omogenităţii amestecului aer-gaz în instalaţii de ardere la sarcini variabile
 • 3.3.1. Planul de experimente şi determinarea influenţei parametrilor constructivi ai arzătorului asupra omogenităţii aer-gaz
 • 3.4. Adoptarea şi verificarea metodei de cercetare a omogenităţii amestecului aer-gaz
 • 3.4.1. Verificarea vigurozităţii metodei experimentale de cercetare a câmpului de repartiţie a concentraţiei gazului în flacără
 • 3.5. Metodica de cercetare a formării omogenităţii amestecului aer-gaz în instalaţii de ardere la sarcini variabile
 • 3.6. Cercetarea tehnicilor de stabilizare a proceselor de ardere în instalaţii la sarcină variabilă.
 • 3.6.1. Metodica de cercetare a stabilităţii omogenităţii amestecului aer-gaz pentru asigurarea procesului de ardere calitativă a gazelor naturale combustibile în instalaţii cu putere variabilă
 • 3.6.2. Metodica de colectare şi prelucrare statistică a datelor experimentale a proceselor de amestec aer-gaze pentru arderea gazelor naturale în instalaţii la sarcini variabile
 • 3.6.3. Determinarea limitelor de stabilitate a flăcării în procesul de amestec pentru arderea gazelor naturale combustibile în instalaţii cu putere variabilă
 • 3.6.4. Elaborarea metodicii şi a programului de calcul a parametrilor arzătoarelor modulare cu putere variabilă pentru arderea gazelor naturale combustibile
 • 3.7 Concluzii la capitolul 3

4. CERCETAREA PROCEDEELOR DE EFICIENTIZARE A CONSUMULUI DE GAZE ÎN INSTALAŢIILE DE GENERARE DISTRIBUITĂ A ENERGIEI TERMICE LA SARCINĂ VARIABILĂ
 • 4.1 Elaborarea metodicii şi algoritmilor de reglare a sarcinii arzătorului
 • 4.2 Procedee de eficientizare a proceselor tehnologice în sisteme termoenergetice
 • 4.3 Metodica şi algoritmi de distribuţie al sarcinii pe un arzător din grup pentru centrale termice cu sarcină variabilă
 • 4.4 Estimarea efectului economic a utilizării tehnologiei elaborate de ardere a gazelor naturale
 • 4.5 Recomandări de elaborare şi perfectare a instalaţiilor de ardere a gazelor naturale cu sarcină variabilă
 • 4.6 Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI