Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc


Autor: Buzu Ion
Gradul:doctor habilitat în agricultură
Specialitatea: 06.02.01 - Ameliorarea şi biotehnologia reproducţiei animalelor
Anul:2018
Consultant ştiinţific: Vladimir Radionov
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.16 Mb / în română

Teza

CZU 636.933.2.082.13(478)(043.2)

Adobe PDF document 14.30 Mb / în română
316 pagini


Cuvinte Cheie

ovine, rasa Karakul, evaluare, ameliorare, creare, linii, tip Moldovenesc

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 6 capitole, concluzii generale şi recomandări, 209 pagini de text de bază, 83 tabele, 6 figuri, bibliografie din 332 titluri şi 39 anexe.

Rezultatele sunt publicate în 68 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: ameliorarea genetică a ovinelor, în special, a rasei Karakul.

Scopul lucrării: elaborarea şi fundamentarea ştiinţifică a cadrului metodologic conceptual şi strategic de creare şi perfecţionare a tipului nou de ovine Karakul Moldovenesc.

Obiectivele lucrării: revelarea particularităţilor biologice ale caracterelor morfo-productive ale mieilor și ovinelor Karakul moldovenesc, elucidarea factorilor şi legăturilor corelative ce determină variabilitatea lor; elaborarea metodelor obiective de evaluare a caracterelor, argumentarea parametrilor optimali de selecţie a mieilor şi variantelor eficiente de împerechere a ovinelor; aprecierea comparativă şi argumentarea metodelor obiective de testare genotipică a reproducătorilor după calităţile descendenţei; evidenţierea precocităţii, eritabilităţii şi repetabilităţii masei corporale şi producţiei de lapte la ovine; determinarea valorii economice a caracterelor de selecţie, elaborarea indicilor complecşi de selecţie a ovinelor; crearea structurii genealogice și descrierea tipului nou de ovine Karakul Moldovenesc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: în premieră au fost argumentate metode obiective, criterii şi parametrii optimali de selecţie a mieilor şi ovinelor Karakul adulte după un complex integru de caractere principale, care au stat la baza metodologiei creării tipului nou de ovine.

Rezultatele principial noi pentru știință și practică obținute, constau în dezvoltarea metodologiei științifice de ameliorare a rasei de ovine Karakul, argumentarea criteriilor și parametrilor optimali de selecție complexă a ovinelor după calitatea pielicelei, producția de lapte și masa corporală, elaborarea metodelor obiective de apreciere a caracterelor de pielicică, testare genotipică a reproducătorilor după calitățile descendenței, selecție a mieilor brumării de colorație nouă – mărmurie, evaluare a valorii de prăsilă a ovinelor după indicii complecși de selecție, care au determinat crearea tipului nou de ovine Karakul Moldovenesc cu aptitudini sporite de producție pentru pielicele-lapte-carne. Semnificaţia teoretică: ştiinţa ramurală de profil a fost completată cu noi cunoştinţe privind abordarea metodelor originale de evaluare şi selecţie a ovinelor Karakul, iar fondul mondial al resurselor genetice ovicole – cu un tip principial nou de ovine Karakul Moldovenesc.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea şi aplicarea unor metode obiective de selecţie şi creştere a ovinelor de tip nou Karakul Moldovenesc, care contribuie la sporirea productivității lor și eficienţei economice a ramurii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: au fost aplicate la crearea în ţară a unor turme performante de ovine Karakul Moldovenesc, incluse în Instrucţiunile de bonitare a ovinelor Karakul, Recomandările cu privire la tehnologia produselor oieritului și Programul de ameliorare a ovinelor Karakul în Republica Moldova.

Cuprins


1. CREŞTEREA OVINELOR ŞI AMELIORAREA RASEI KARAKUL
 • 1.1. Tendinţele dezvoltării oviculturii pe plan mondial
 • 1.2. Originea, particularităţile biologice şi răspândirea rasei de ovine Karakul
 • 1.3. Ameliorarea rasei Karakul în diferite zone ale lumii
 • 1.4. Creşterea ovinelor Karakul în Republica Moldova şi ameliorarea rasei locale Ţuşca pentru pielicele-lapte
 • 1.5. Evaluarea calităţii mieilor şi valorii de prăsilă a ovinelor Karakul adulte
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materialul biologic, schema cercetărilor, aplicarea metodei biometrice de punctaj la aprecierea caracterelor şi însuşirilor de pielicică
 • 2.2. Determinarea nuanţei şi coloraţiei învelişului pilos, evaluarea calităţii buclajului la miei
 • 2.3. Aprecierea conformaţiei corporale, clasei de bonitare şi proprietăţilor comerciale ale pielicelelor
 • 2.4. Metodologia aprecierii ovinelor adulte, metodele şi etapele de creare a tipului nou de ovine
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE CALITĂŢILOR DE PIELICICĂ LA MIEII KARAKUL MOLDOVENESC
 • 3.1. Calităţile pielii
 • 3.2. Calităţile fibrelor piloase
 • 3.3. Structura morfologică a învelişului pilos la mieii brumării
 • 3.4. Calităţile buclajului şi dimensiunile buclelor
 • 3.5. Rezistenţa, înrularea, extinderea şi modelarea buclelor
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. CONFORMAŢIA CORPORALĂ A MIEILOR ŞI VALOAREA COMERCIALĂ A PIELICELELOR
 • 4.1. Conformaţia şi masa corporală a mieilor
 • 4.2. Lungimea corporală şi constituţia mieilor
 • 4.3. Calităţile comerciale ale pielicelelor
 • 4.4. Valoarea comercială a pielicelelor, modelul mielului de tip solicitat
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. SELECŢIA OVINELOR ADULTE
 • 5.1. Selecţia genotipică a oilor şi berbecilor după calităţile de pielicică ale descendenţei
 • 5.2. Selecţia ovinelor după dezvoltarea corporală
 • 5.3. Selecţia oilor după producţia de lapte
 • 5.4. Valoarea economică a caracterelor şi selecţia ovinelor după indicii complecşi
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

6. CARACTERISTICA TIPULUI NOU DE OVINE KARAKUL MOLDOVENESC
 • 6.1. Particularităţile de exterior, clasament şi calitate a pielicelelor
 • 6.2. Producţia de lapte a oilor, masa corporală şi producţia de carne
 • 6.3. Capacităţile genotipice ale tipului, structura genealogică şi caracteristica liniilor de elită
 • 6.4. Eficienţa economică a tipului nou de ovine
 • 6.5. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI