Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor


Autor: Pogrebnoi Vsevolod
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.03 - Chimie organică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Fliur Macaev
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română
Adobe PDF document0.54 Mb / în rusă

Teza

CZU 547.756:547.772.2:547.712.22:542 547.756:547.794.3:547.712.22:542 547.756:547.812.6:547.712.22:542

Adobe PDF document 2.06 Mb / în rusă
147 pagini


Cuvinte Cheie

Chimie organică, sinteză organică, izatină, oxindoli, spirooxindoli, cataliză cu complecşi metalici, cataliză organică

Adnotare

Structura tezei: Introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie – 148 de titluri, text de bază – 129 de pagini, 100 de figuri şi 11 tabele.

Numărul de publicaţii la temă: Rezultatele obţinute au fost publicate în 21 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării ştiinţifice: Lucrarea este dedicată elaborării căilor de sinteză organică selectivă a oxindolilor substituiţi pe baza izatinelor, studiului structurii şi proprietăţilor acestora. Obiectivele studiului: Elaborarea schemelor simple și eficiente de sinteză cu obţinerea noilor oxindoli substituiţi pe baza izatinelor; studiul legităţilor reacţiei de dimerizare a aril2-oxoetilidenindolin-2-onelor pentru sinteza oxindolilor policiclici; cercetarea căilor alternative de sinteză a oxindolilor polifuncţionali, cu participarea esterului acetilacetic; estimarea interrelației “structură-activitate” în seria oxindolilor substituiţi sintetizaţi.

Problema ştiinţifică importantă soluționată: În urma cercetării au fost obţinute rezultate care soluţionează problema sintezei organice selective a oxindolilor substituiţi cu structuri originale. A fost investigată interrelaţia “structură-activitate”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Au fost dezvoltate căi originale pentru sinteza unei serii de oxindoli și spirooxindoli substituiţi, necunoscuţi anterior. Pentru prima dată a fost propusă o sinteză a etil[2-metil-4-(2-oxoindolin-3-il)-5-fenil-1Н-3-pirrol]carboxilatului cu folosirea, în calitate de catalizatori, a sărurilor de imidazolium cu funcţie carboxilică cu conţinut de fier și a fost ilustrată perspectiva utilizării lor repetate. Au fost realizate transformări care conduc la obținerea analogilor structurali ai alcaloizilor naturali – Convolutamidina A și Velvitindolinonele, în cazul ultimelor procesul fiind diastereoselectiv. A fost efectuată sinteza in situ a spirolactonoxindolilior şi a fost stabilită influența lungimii radicalului alchil în 5-bromoizatina inițiala asupra decurgerii reacţiei.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a tezei: Rezultatele cercetării contribuie la dezvoltărea chimiei organice. Izatinele au fost supuse transformărilor sintetice, furnizând diferiţi oxindoli și spirooxindoli funcționalizaţi. Metodele dezvoltate au stat la baza sintezei unei varietăți de oxindoli substituiți, inclusiv a spirooxindollori cu seco-scheletul carbonic al Velvitindolinonelor naturale. Conform metodei screening -ului virtual au fost obținute date, conform căror oxindolii policiclici sintetizați pot stabiliza proteinele umane supresoare a creșterii tumorale din grupul p53 și inhiba creșterea celulelor tumorale. Pentru prima dată a fost sintetizată Convolutamidina A N-glicozilată, metoda propusă fiind aplicabilă la sinteza preparatelor analogice cu biodisponibilitate sporită, care conțin un rest de monozaharidă.

Implementarea rezultatelor științifice: Unele rezultate ale cercetărilor prezentate în această lucrare sunt implementate în activitatea de cercetare a Institutului de Chimie al AŞM, şi în cadrul Institutului Tehnologic de Stat din Sankt-Petersburg, Rusia.

Cuprins


1. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ ИЗАТИНОВ В ЗАМЕЩЕННЫЕ ОКСИНДОЛЫ И СПИРООКСИНДОЛЫ
 • 1.1. 3-Гидроксиоксиндолы и пути их трансформаций
 • 1.2. Замещенные 3-аминооксиндолы
 • 1.3. Спирооксиндолы
 • Спироциклопропаны
 • Пятичленные спираны
 • Пятичленные спирооксиндолы без гетероатомов в цикле
 • Пятичленные спирооксиндолы с одним гетероатомом в цикле
 • Пятичленные спирооксиндолы с двумя и более гетероатомами в цикле
 • Шести- и семичленные спирооксиндолы
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. СИНТЕЗ НОВЫХ СПИРООКСИНДОЛОВ ИЗ ИЗАТИНОВ
 • 2.1. Синтез полициклических оксиндолов димеризацией 3-[2-(арил)-2-оксоэтилиден]индолин-2-онов
 • 2.2. Синтез спиролактоноксиндолов присоединением диметилацетилендикарбоксилата к N-замещенным 5-бромизатинам
 • 2.3. Выводы по главе 2

3. СИНТЕЗ НОВЫХ 3-ЗАМЕЩЕННЫХ ОКСИНДОЛОВ ИЗ ИЗАТИНОВ
 • 3.1. Синтез новых 3-гидрокси-3-замещенных оксиндолов с участием ацетоуксусного эфира
 • 3.2. Новый синтез этил[2-метил-4-(2-оксоиндолин-3-ил)-5-фенил-1H-3-пиррол]-карбоксилата
 • 3.3. Синтетические превращения моносахаридов для построения N-функционализированого Конволутамидина А
 • 3.4. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ