Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularităţile ecologice ale introducentului de nuc negru (Juglans nigra L.) în fitocenozele silvice ale Nistrului de Mijloc şi de Jos


Autor: Chiciuc Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.16 - Ecologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Petru Cuza
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Ion Dediu
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 634.512:504.75(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.72 Mb / în rusă
123 pagini


Cuvinte Cheie

nuc negru, introducent, masă de frunze, pregătirea seminţelor pentru semănat, condiţii pedologice, desimea plantării, productivitate, reconstrucţia ecologică

Adnotare

Structura tezei. Introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 153 titluri. Teza include 123 pagini, text de bază, 16 desene, 28 tabele şi 8 fotografii. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Ecologie.

Scopul tezei. Relevarea particularităţilor biologice şi ecologice ale nucului negru (Juglans nigra L.) în vederea elaborării bazelor ştiinţifice şi practice ale introducerii lui, pentru optimizarea gospodăririi pădurilor din zona Nistrului de Mijloc şi de Jos.

Obiectivele lucrării: identificarea particularităţilor ecologice ale nucului negru în anii cu condiţii climatice diferite; determinarea influenţei modului de pregătire a seminţelor de nuc pentru semănare asupra capacităţii lor de germinare; estimarea influenţei condiţiilor pedologice şi de iluminare asupra particularităţilor de creştere a puieţilor de nuc negru; determinarea oportunităţii introducerii nucului negru în lucrările de reconstrucţie a arboretelor degradate şi compromise de salcâm alb; estimarea influenţei desimii de plantare asupra creşterii puieţilor de nuc negru în amestec cu diferite specii lemnoase; efectuarea analizei comparative a creşterii şi productivităţii nucului negru, a stejarului pedunculat şi a nucului comun.

Noutatea ştiinţifică. A fost estimată influenţa iluminării, a condiţiilor pedologice, a desimii de plantare şi a condiţiilor climaterice asupra creşterii şi dezvoltării puieţilor de nuc negru în zona de cercetare. A fost argumentată oportunitatea introducerii nucului negru la efectuarea reconstrucţiei atboretelor degradate şi compromise de salcâm prin utilizarea tehnologiei optime sub aspect ecologic, adică cu păstrarea condiţiilor staţionale nealterate.

Problema ştiinţifică importantă soluționată constă în elucidarea particularităţilor biologice şi ecologice ale nucului negru în scopul elaborării bazelor teoretice şi practice pentru introducerea şi cultivarea arboretelor înalt productive în fitocenozele forestiere ale Nistrului de Mijloc şi de Jos.

Semnificaţia teoretică. S-a demonstrat că introducerea în cultura forestieră a nucului negru este dictată de particularităţile lui biologice (viteza de creştere, calitatea trunchiului) şi ecologice (afinitatea condiţiilor ştaţionale, rezistenţa la inundaţiile temporare ale luncii), dar şi calitatea sporită a masei lemnoase şi productivitatea înaltă a plantaţiilor. În acest context a fost stabilită superioritatea plantaţiilor nucului în ceea ce priveşte productivitatea biologică în comparaţie cu cea a speciilor de nuc comun şi stejar pedunculat.

Valoarea aplicativă. În vederea gestiunii pădurilor din zona de cercetare a fost stabilit, drept cel mai oportun, procedeul de pregătire pentru semănat a fructelor de nuc negru cu pericarpul semi-umed, care a arătat un procent maxim de germinaţie. Au fost determinate condiţiile staţionale favorabile pentru introducerea nucului negru în fitocenozele Nistrului de Mijloc şi Inferior în vederea constituirii unor arborete de stabilitate ecologică ridicată şi productivitate înaltă. Pentru reconstrucţia plantaţiilor de salcâm necorespunzătoare staţiunii a fost aplică metoda care are în vedere folosirea maximă a condiţiilor naturale de mediu ale arboretului matern, ceea ce asigură siguranţa ecologică şi rentabilitatea economică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Pentru implementarea practică a cercetărilor au fost elaborate Recomandările privind reconstrucţia plantaţiilor compromise din fitocenozele forestiere ale Nistrului de Mijloc şi de Jos cu utilizarea nucului negru. Rezultatele obţinute vor fi folosite în procesul de instruire a studenţilor în cadrul Tehnicumului politehnic „Ion Soltâs” din or. Camenca, la disciplina „Silvicultură şi spaţii verzi”.

Cuprins


1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИЗУЧЕННОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРЕХА ЧЕРНОГО, СВЕДЕНИЯ О ЛЕСНОМ ФОНДЕ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ ş
 • 1.1. Происхождение и распространение ореха черного
 • 1.2. Биологические особенности ореха черного
 • 1.3. Экологические требования ореха черного
 • 1.4. Рост, продуктивность и фитоценотические особенности ореха черного
 • 1.5. Хозяйственное значение ореха черного
 • 1.5.1. Свойства и хозяйственное значение древесины ореха черного
 • 1.5.2. Свойства плодов ореха черного и возможность их использования
 • 1.6. Общие сведения о лесном фонде и краткая характеристика лесорастительных условий района исследований
 • 1.7. Выводы к главе 1

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРЕХА ЧЕРНОГО
 • 2.1. Объекты исследований экологических особенностей ореха черного в лесных фитоценозах Среднего и Нижнего Днестра
 • 2.2. Методы исследований экологических особенностей ореха черного
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРЕХА ЧЕРНОГО В ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА
 • 3.1. Особенности всхожести и состава плодов ореха черного в лесных фитоценозах района исследований
 • 3.2. Влияние экстремальных погодных условий 2007 и 2010 годов на рост ореха черного в лесных фитоценозах Нижнего Днестра
 • 3.3. Влияние почвенных условий на рост ореха черного в лесных фитоценозах Среднего и Нижнего Днестр
 • 3.4. Влияние освещенности на формирование листовой массы растениями ореха черного в смешанном насаждении Гербовецкого лесничества
 • 3.5. Влияние экологических условий на рост ореха черного в реконструируемом насаждении акации белой Гербовецкого лесничества
 • 3.6. Выводы к главе 3

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ДРЕВЕСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОРЕХА ЧЕРНОГО И ДРУГИХ ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ СРЕДНЕГО И НИЖНЕГО ДНЕСТРА

 • 4.1. Сравнительная характеристика древесной продуктивности ореха черного в смешении с другими древесными породами при различной густоте посадки в лесных экосистемах Гербовецкого лесничества
 • 4.2. Сравнительная характеристика роста ореха черного и дуба черешчатого в лесном массиве между селами Тея и Красногорка
 • 4.3. Сравнительная характеристика роста ореха черного, дуба черешчатого и ореха грецкого, в лесных фитоценозах Гербовецкого лесничества
 • 4.4. Сравнительная характеристика древесной продуктивности ореха черного и других древесных пород в лесных фитоценозах Гербовецкого лесничества
 • 4.5. Формирование устойчивого насаждения ореха черного при реконструкции неудовлетворительного насаждения акации белой в Кицканском лесничестве
 • 4.6. Выводы к главе 4