Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Evaluarea stării sănătăţii recruţilor ce urmează a fi încorporaţi în Forţele Armate ale Republicii Moldova


Autor: Mihail Pîsla
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Tudor Grejdianu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Nicolae Opopol
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Teza

CZU 614.2:355.21(478)

Adobe PDF document 2.11 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

adolescenţi, tineri, recruţi, serviciul militar în termen, organe administrativ-militare, încorporarea în Forţelor Armate, comisie medico-militară de recrutare-încorporare, aptitudine pentru serviciul militar

Adnotare

Statisticile oficiale şi studiile recente evidenţiază un şir de probleme în creştere care afectează sănătatea şi potenţialul de dezvoltare al tinerilor atît din ţara noastră, cît şi din lume. În perioada 1999-2005 nivelul incidenţei înregistrate la adolescenţii din Republica Moldova a crescut de la 2674,9/10.000 pînă la 4094,2 /10.000. Nivelul incidenţei la adolescenţii de sex masculin a crescut în aceiaşi perioadă respectiv de la 2885,6 pînă la 4016,3 la 10.000 locuitori. Înrăutăţirea stării de sănătate a generaţiei tinere are un impact negativ asupra procesului de completare a Forţelor Armate ale Republicii Moldova cu efectiv sănătos.

Rezultatele studiului au demonstrat, că în mediu pe republică ponderea recruţilor apreciaţi ca apţi pentru serviciul militar constituie 77,4 ± 0,23%; temporar inapţi pentru serviciul militar - 8,5±0,16%; inapţi pentru serviciul militar pe timp de pace - 11,2 ± 0,18%; inapţi pentru serviciul militar cu excluderea din evidenţa militară – 2,9 ± 0,1%. Ponderea recruţilor din zona urbană, apreciaţi inapţi pentru serviciul militar constituie 19,1±0,57% şi este cu 28% mai sporită comparativ cu acelaşi indice înregistrat în zona rurală (13,8±0,65%).

În perioada de studiu (1999-2004) a avut loc o micşorare cu 10,2% a numărului de recruţi sănătoşi şi apţi pentru serviciul militar. Totodată, s-a înregistrat o creştere cu 17,9% a numărului de recruţi apreciaţi inapţi pentru serviciul militar pe timp de pace şi cu 181,7% a crescut numărul tinerilor cu maladii grave, care au cauzat inaptitudinea lor pentru serviciul militar cu excluderea de la evidenţa militară. Numărului de recruţi apreciaţi temporar inapţi pentru serviciul militar a crescut cu 51,6%.

Analiza rezultatelor examenului medical efectuat la încorporarea recruţilor din Republica Moldova în serviciul militar în termen demonstrează o creştere a nivelului morbidităţii generale a acestora de la 107,4‰ în 1999 pînă la 165,69‰ în 2004, cu pronosticul de a atinge în anul 2009 nivelul de 223,65‰. Cele mai înalte niveluri ale morbidităţii recruţilor au fost înregistrate pentru următoarele clase de maladii: tulburările mintale şi de comportament – 38,58± 1,09‰ (pronosticul pentru a.2009-68,27‰), bolile sistemului osteo-articular, ale muşchilor şi ţesutului conjunctiv – 17,44 ± 0,74‰ (pronosticul pentru a.2009-25,06‰), bolile sistemului nervos – 11,54 ± 0,6‰ (pronosticul pentru a.2009-16,37‰), bolile ochilor şi anexelor sale – 10,59 ± 0,57‰, bolile aparatului digestiv – 10,11 ± 0,56.

Ponderea majoră a maladiilor, care au cauzat inaptitudinea temporară a recruţilor pentru serviciul militar o constituie malnutriţia proteinoenergetică (33,9%), bolile aparatului circulator (10,9%), ale sistemului nervos (10,4%) şi ale aparatului digestiv (10,0%).

Rezultatele sondajului de opinii ale medicilor-specialişti din comisiile medico-militare de recrutare-încorporare denotă că 44% din ei apreciază starea sănătăţii recruţilor ca nesatisfăcătoare. Din neajunsurile în asistenţa medicală a recruţilor 32,5% din respondenţi evidenţiază pe primul loc calitatea joasă a examenelor medicale, iar 24,6% - eficacitatea slabă a măsurilor curativ-profilactice; 52% din numărul total al respondenţilor consideră, că cu lucrul de întremare a sănătăţii tinerilor la etapa pregătirii acestora pentru serviciul militar trebuie să se ocupe medicii de familie sub conducerea metodică a medicului responsabil pentru lucrul cu adolescenţii.

Analiza etapelor de formare şi dezvoltare a sistemului medical de pregătire a tinerilor pentru serviciul militar a demonstrat că desfiinţarea în cadrul reformei sistemului ocrotirii sănătăţii a serviciului pentru adolescenţi a avut un impact negativ asupra calităţii asistenţei medicale a recruţilor.

Finanţarea din contul bugetelor locale a măsurilor ce ţin de pregătirea cetăţenilor pentru serviciul militar, cel puţin la etapa actuală, nu se îndreptăţeşte. Volumul finanţării diferă esenţial de la raion la raion şi acoperă în mediu numai a treia parte din necesitate. Totodată, bugetele Forţelor Armate anual suportă cheltuieli nejustificate semnificative (pînă la un milion de lei pe an) în urma încorporării în serviciul militar în termen a militarilor cu maladii preexistente încorporării, care ulterior au cauzat eliberarea acestora înainte de termen din serviciu.

Pornind de la faptul, că sistemul medical de pregătire a tinerilor pentru serviciul militar trebuie să prezinte un proces de întremare a stării sănătăţii generaţiei tinere şi de întărire a capacităţii de apărare a statului prin efectuarea unui complex de măsuri de ordin politic, economic, social, de drept şi medico-sanitar, în cadrul studiului dat a fost elaborat şi propus spre implementare un complex de măsuri orientate spre optimizarea procesului de pregătire din punctul de vedere al sănătăţii a tineretului din Republica Moldova pentru serviciul militar în scopul asigurării completării Forţelor Armate cu efectiv sănătos.

Cuprins


CAPITOLUL I Probleme actuale de sănătate si dezvoltare a persoanelor tinere
  • 1.1 Caracteristici generale ale sănătăţii şi bolii la adolescenţi.
  • 1.2 Particularităţile dezvoltării şi stării de sănătate la adoles- cenţii şi tinerii de sex masculin.
  • 1.3 Sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor şi tinerilor din Republica Moldova.
  • 1.3 Sănătatea şi dezvoltarea adolescenţilor – prioritate a societăţii Contemporane

CAPITOLUL II Organizarea studiului, materiale şi metode
CAPITOLUL III Evaluarea stării sănătăţii recruţilor ce urmează a fi încorporaţi în Forţele Armate ale Republicii Moldova
  • 3.1 Repartizarea recruţilor pe grupe de sănătate în funcţie de aptitudinea pentru serviciul militar.
  • 3.2 Evaluarea morbidităţii recruţilor în baza rezultatelor examenului medical efectuat la încorporarea în serviciul militar în termen.

CAPITOLUL IV Aspecte medicale ale pregătirii tinerilor pentru servi- ciul militar în viziunea medicilor comisiilor medico- militare de recrutare-încorporare (rezultatele sonda- jului de opinii)
CAPITOLUL V Sistemului medical de pregătire a tinerilor pentru serviciul militar în Forţele Armate ale Republicii Moldova şi argumentarea măsurilor orientate spre optimizarea acestuia
  • 5.1 Formarea şi dezvoltarea în Republica Moldova a sistemului medical de pregătire a tinerilor pentru serviciul militar
  • 5.2 Caracteristicile sistemului medical actual de pregătire a tinerilor din Republica Moldova pentru serviciul militar.
  • 5.3 Măsurile de optimizare a sistemului medical actual de pregă- tire a tinerilor pentru serviciul militar.