Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Englezismele în presa periodică din Republica Moldova (aspectele funcţional, fonetic, ortografic, morfologic, semantic)


Autor: Caruntu-Caraman Livia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.04 - Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Vasile Bahnaru
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM
Instituţia: Institutul de Filologie Român㠄Bogdan Petriceicu-Hasdeu” al USM

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 octombrie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 11 mai 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.67 Mb / în română

Teza

CZU 811.135.1'374:070(478)(043.2)

Adobe PDF document 5.78 Mb / în română
486 pagini


Cuvinte Cheie

Împrumuturi lexicale, străinisme, englezisme, internaţionalizarea vocabularului, mass-media, plan diacronic, plan sincronic, adaptare (fonetică, ortografică, morfologică, semantică), funcţionalitate, studiu comparativ

Adnotare

Structura tezei. Prezenta lucrare cuprinde o adnotare (în limbile română, rusă şi engleză), lista abrevierilor, cuprins, introducere, 3 capitole, 132 de pagini de text de bază, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 200 de titluri, 9 anexe, 6 tabele şi 6 diagrame. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Filologie. Limba română. Lexicologie şi lexicografie.

Scopul şi obiectivele tezei. Am preconizat să realizăm o analiză lingvistică complexă a împrumuturilor de origine engleză apărute în periodicele din Republica Moldova şi România la etapa actuală. În vederea realizării scopului, ne-am propus cercetarea fenomenului englezismelor în limba română, evidenţiind rolul lor la internaţionalizarea lexicului şi urmărindu-le parcursul evolutiv pe etape, ca să demonstrăm că la momentul actual, în urma unui îndelungat proces de adaptare, îşi confirmă funcţionalitatea.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în examinarea şi elucidarea unui aspect puţin studiat în lingvistica noastră: pătrunderea şi frecvenţa utilizării neologismelor de origine engleză în mass-media din Republica Moldova, unităţi lexicale care circulă din abundenţă în vocabularul românesc, necesitând o examinare profundă şi o formulare concordantă a unor recomandări acceptabile, întrucât procesul respectiv este unul complex, iar potenţialul lui încă nu este valorificat completamente. Odată tranşate, rezultatele problemelor ne demonstrează ponderea inovatoare a cercetării de faţă prin introducerea unor termeni de alternativă pentru unele definiţii şi printr-o abordare inedită a fenomenului englezismelor. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea unui fenomen lingvistic puțin studiat la noi prin anumite contribuții privind elaborarea unui cadru conceptual şi normativ, fapt ce evidențiază utilitatea englezismelor, în vederea acceptării și adaptării lor în lexicul limbii române și a aplicării lor în comunicare.

Semnificaţia teoretică rezidă în faptul că rezultatele pot constitui punct de reper pentru comprehensiunea structurii și evoluției lexicului, accentuând potențialul creator al limbii române, care, acceptând materialul lingvistic străin brut, îl pretează legilor sale printr-un complex proces de adaptare și îl include în circulație internă, fiind recunoscut și în comunicarea internațională.

Valoarea aplicativă. Cercetarea și constatările pot contribui la înțelegerea și utilizarea corectă a mijloacelor sinonimice de exprimare. Pot oferi un ajutor pentru specialiștii din domeniul lexicologiei la continuarea investigației, pentru utilizatorii din alte sfere (cadre didactice, studenţi, masteranzi, doctoranzi) la elaborarea unor cursuri speciale, a tezelor, a referatelor, a unor dicționare explicative cu elemente de ortografie, ortoepie și morfologie.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost publicate în reviste de specialitate, au fost aprobate prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale. Pot servi la predarea disciplinelor de lexicologie, la perfectarea unor studii lexicografice.

Cuprins


1. ENGLEZISMELE – ÎMPRUMUTURI LEXICALE MODERNE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
 • 1.1. Împrumuturile lexicale în evoluția vocabularului limbii române
 • 1.2. Noțiunile de bază: repere teoretice
 • 1.3. Englezismele în limba română: definiții, clasificări, polemici
 • 1.4. Locul şi rolul englezismelor în limba română
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. PĂTRUNDEREA ȘI ADAPTAREA ENGLEZISMELOR ÎN COMUNICARE
 • 2.1. Specificul internaționalizării lexicului românesc
 • 2.2. Etapele de pătrundere a englezismelor în mass-media românească
 • 2.3. Asimilarea englezismelor în limba română
  • 2.3.1. Adaptarea fonetică
  • 2.3.2. Adaptarea ortografică
  • 2.3.3. Adaptarea morfologică
  • 2.3.4. Adaptarea semantică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FUNCȚIONALITATEA CUVINTELOR DE ORIGINE ENGLEZĂ ÎN MASS-MEDIA DIN REPUBLICA MOLDOVA ȘI ROMÂNIA
 • 3.1. Englezismele în dicționarele românești: probleme și statistici
 • 3.2. Frecvenţa utilizării englezismelor pe domenii de activitate în mass-media din Republica Moldova
  • 3.2.1. Domeniul politic
  • 3.2.2. Domeniul economic
  • 3.2.3. Domeniul știință și educație
  • 3.2.4. Domeniul informatică și tehnologii
  • 3.2.5. Domeniul cultură și artă
  • 3.2.6. Domeniul sport
  • 3.2.7. Alte domenii
 • 3.3. Studiul comparativ al frecvenţei utilizării englezismelor în publicaţiile periodice din Republica Moldova şi România în ultimii ani
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI

BIBLIOGRAFIE

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII

CV-ul autoarei

ANEXE