Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Analiza particularităţilor de conduită a pneumoniilor comunitare la diferite etape de asistență medicală în Republica Moldova


Autor: Brocovschii Victoria
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.26 - Ftiziopneumologie
Anul:2018
Conducători ştiinţifici: Victor Botnaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

,
Instituţia: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 616.24-002 (043.2)

Adobe PDF document 2.82 Mb / în română
152 pagini


Cuvinte Cheie

pneumonie comunitară, conduită, management, aderenţă, protocol clinic naţional, etape de asistenţă medical

Adnotare

Domeniul de studiu: 321-07 Ftiziopneumologie.

Scopul studiului: Evaluarea particularităţilor de conduită a pacienţilor cu pneumonii comunitare la diferite etape de asistenţă medicală în Republica Moldova. Obiectivele studiului: (1) Analiza particularităților de conduită a pacienţilor cu pneumonii comunitare tratați ambulatoriu în diferite regiuni ale Republicii Moldova. (2) A evidenţia particularitățile de conduită a pacienţilor cu pneumonii comunitare tratate în staţionarele de nivel primar și secundar în diferite localități ale Republicii Moldova. (3) Evaluarea aderenţei la recomandările protocolului clinic național pentru pneumoniile comunitare, pentru etapa de ambulatoriu și etapa de spital. (4) A determina particularitățile de complianță a medicilor la recomandările protocolului clinic național pentru managementul pneumoniilor comunitare. (5) Analiza costurilor directe ale pneumoniilor comunitare internate în spital.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică. În premieră au fost evaluate aspectele de management al pacienților cu PC la diferite etape de asistență medicală în diferite regiuni ale Republicii Moldova, fiind evaluată aderența la recomandările protocolului național pentru PC.

Problema științifică soluționată în teză. Datele obținute în studiu stau la baza măsurilor de ameliorare a aderenței medicilor la liniile directoare ale protocolului, implementarea cărora ameliorează managementul pacienților cu PC la toate etapele de asistenţă medicală, prin eforturi de scădere a mortalității prin pneumonii comunitare, dar și a costurilor aferente tratamentului.

Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele cercetării au permis aprecierea la scară națională a aderenței la recomandările protocolului național pentru PC la nivel de ambulatoriu, cât și la nivel de spital. Datele obținute stau la baza elaborării măsurilor de ameliorare a aderenței la recomandările PCN, cât și la revizuirea PCN, cu accente țintite pe importanța aderenței la recomandări.

Valoarea aplicativă a lucrării.Lucrarea pune în evidenţă lacunele în respectarea recomandărilor PCN pentru PC la adult, stă la baza elaborării programelor de promovare a recomandărilor la nivel de staţionar şi ambulatoriu, îndreptate către diminuarea mortalităţii prin PC, scăderea costurilor, dar şi în educație medicală continuă..

Cuprins


INTRODUCERE

1. MANAGEMENTUL PNEUMONIILOR COMUNITARE LA DIFERITE ETAPE DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 • 1.1. Pneumoniile comunitare - aspecte de epidemiologie
 • 1.1.1. Incidența pneumoniilor comunitare
 • 1.1.2. Letalitatea prin pneumonii comunitare
 • 1.2. Conduita pacienților cu pneumonii comunitare în dependență de etiologie
 • 1.3. Pneumoniile comunitare asociate gripei
 • 1.4. Managementul pneumoniilor comunitare în era ghidurilor
 • 1.4.1. Impactul pneumoniilor comunitare asupra asistenței medicale primare în Republica Moldova
 • 1.4.2. Scorurile pentru evaluarea severității pneumoniilor comunitare - avantaje și limite
 • 1.4.3. Rolul radiografiei cutiei toracice în managementul pacienților cu PC
 • 1.4.4. Criteriile de internare pentru pacienții cu pneumonii comunitare
 • 1.5. Evaluarea calității
 • 1.6. Aderența la ghidurile pentru pneumoniile comunitare
 • 1.7. Povara economică a pneumoniilor comunitare
 • 1.8. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE

 • 2.1. Caracteristica lotului de studiu
 • 2.2. Modalitatea de colectare a datelor
 • 2.3. Metode de prelucrare statistică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE DE CONDUITĂ A PACIENȚILOR CU PNEUMONII COMUNITARE TRATAŢI AMBULATORIU

 • 3.1. Aspecte clinice, paraclinice şi de tratament ale pacienților din ambulatoriu cu PC
 • 3.2. Scorurile de severitate a pacienţilor cu pneumonii comunitare în ambulatoriu
 • 3.3. Decesul prin pneumonii comunitare în ambulatoriu
 • 3.4. Aderența la recomandările Protocolului clinic naţional-3 ”Pneumonia comunitară la adult” la nivel de ambulatoriu
 • 3.4.1. Indicatorii de monitorizare a implementării protocolului
 • 3.5. Evaluarea complianţei medicilor la recomandările Protocolului clinic naţional-3 ”Pneumonia comunitară la adult”
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE DE CONDUITĂ A PACIENȚILOR CU PNEUMONII COMUNITARE TRATAȚI ÎN SPITAL

 • 4.1.Aspecte clinice, paraclinice şi de tratament ale pacienților cu pneumonii comunitare tratați în spital
 • 4.2. Scorurile de severitate ale pacienţilor cu pneumonii comunitare internaţi în spital
 • 4.3. Letalitatea pacienților cu pneumonii comunitare internați în spital
 • 4.4. Particularitățile de conduită a pacienților cu pneumonii asociate gripei internați în spital de nivel secundar
 • 4.5. Aderența la recomandările Protocolului clinic naţional-3 ”Pneumonia comunitară la adult” la nivel de spital
 • 4.5.1. Indicatorii de monitorizare a implementării protocolului
 • 4.6. Costurile directe generate de pacienţii cu pneumonii comunitare internaţi în spital
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE

CONCLUZII GENERALE