Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Tehnologia de obţinere a peleţilor ENPlus din reziduuri agricole în condiţiile Republicii Moldova


Autor: Gudîma Andrei
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.20.03 - Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Grigore Marian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.76 Mb / în română

Teza

CZU 631.539.3

Adobe PDF document 14.18 Mb / în română
155 pagini


Cuvinte Cheie

Biocombustibili solizi, Calitate peleți; Densificare; Peleți, Reziduuri agricole; Tehnologie, Torefiere

Adnotare

Domeniul de studiu– tehnică.

Scopul lucrării este sporirea calității biocombustibililor solizi în acord cu politicile de dezvoltare a surselor regenerabile de energie. Obiectivele lucrării: identificarea stadiului actual referitor la asigurarea calității biocombustibililor solizi în formă de peleți în acord cu bunele practici promovate în UE și corelate cu cele existente la noi în țară; elaborarea recomandărilor pentru alegerea itinerarului tehnologic și dezvoltarea unui model matematic referitor la stabilirea condițiilor optime ale procesului pre-tratare a materiei prime și de stabilire a constituției amestecurilor de biomasă care vor asigura producerea peleților de foc din materie autohtonă cu caracteristici calitative conforme cerințelor normelor ENPlus 3.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: analiză critică detaliată a stadiului actual cu privire la asigurarea calității peleților de foc produși din reziduuri agricole; cercetarea oportunității obținerii combustibililor solizi de calitate ENplus în condițiile Republicii Moldova din materie primă autohtonă; folosirea pre-tratării termochimice a biomasei lignocelulozice folosite la producerea peleților de foc și stabilirea constituției optime a materiei prime folosite la producerea peleților de foc.

Problema științifica importantă soluționată.Sporirea nivelului de calitate a peleților prin optimizarea constituției materiei prime, perfecționarea tehnologiilor de producere a peleților prin folosirea procedeelor efective de pre-tratare a materiei prime și prin concretizarea regimurilor tehnologice de condiționare și densificare a materiei prime.

Semnificația teoretică constă în propunerea unei metodologii complexe de estimare a potențialului energetic al reziduurilor vegetale agricole pentru scopuri energetice și a unui proces tehnologic original de torefiere a biomasei lignocelulozice folosite la producerea peleților de foc.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în posibilitatea folosirii tehnologiei de pre-tratare a reziduurilor agricole și a rețetelor de amestecuri de materie primă autohtonă la producerea peleților de foc cu caracteristici corelate cu cerințele normelor internaționale ENPlus precum și la perfecționarea procesului de instruire a studenților, masteranzilor și doctoranzilor de la specialitățile din domeniul științei și activităților inginerești.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele obținute sunt implementate la SRL ECOBRIPIL, Chișinău

Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR DE OBȚINERE A PELEȚILOR DIN REZIDUURI AGRICOLE ÎN CONDIȚIILE REPUBLICII MOLDOVA

 • 1.1. Generalități. Calitatea peleților și factorii care o influențează
 • 1.2. Calitatea peleților funcție de variabilele materiei prime
 • 1.2.1. Variabilele materiei prime
 • 1.2.2. Influența umidității materiei prime asupra calității peleților de foc
 • 1.2.3. Influența granulației materiei prime asupra calității peleților de foc
 • 1.3. Calitatea peleților funcție de compoziția biomasei
 • 1.4. Calitatea peleților în funcție de variabilele procesului de fabricație
 • 1.4.1. Constatări cu privire la variabilele peletizării și mecanismul de formare a legăturilor de coeziune și adeziune dintre particule biomasei
 • 1.4.2. Gradul de densificare și calitatea peleților
 • 1.4.3. Rolul temperaturii la peletizarea biomasei
 • 1.5. Metode de pre-tratare a materiei prime prin torefiere, probleme existente
 • 1.6. Concluzii și direcții de aprofundare a cercetărilor

2. PROGRAMAREA EXPERIMENTELOR, METODICA GENERALĂ DE CERCETARE ȘI ECHIPAMENTE UTIȘIZATE

 • 2.1. Obiectul și metodologia cercetării
 • 2.2. Metode de cercetare experimentală
 • 2.2.1. Metodica de condiționare a biomasei studiate și de determinare a distribuției granulometrice
 • 2.2.2. Metodica de cercetare a densificării peleților de foc
 • 2.3. Metode de testare a biomasei și peleților de foc
 • 2.3.1. Determinarea conținutului de umiditate
 • 2.3.2. Determinarea puterii calorifice
 • 2.3.3. Determinarea conținutului de cenușă
 • 2.3.4. Metodica de cercetare a proprietăților chimice ale materiei prime și ale peleților de foc
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. POTENȚIALUL ȘI CALITATEA BIOMASEI PROVENITE DIN ACTIVITĂȚI AGRICOLE PENTRU PRODUCEREA PELEȚILOR DE FOC

 • 3.1. Scopul investigaților și ordinea de realizare a experimentelor
 • 3.2. Evaluarea potențialului energetic de biomasă provenită din activități agricole pretabilă pentru producerea biocombustibililor solizi
 • 3.2.1. Generalități cu privire la potențialul energetic al biomasei lignocelulozice provenite din reziduuri agricole în condițiile Republicii Moldova
 • 3.2.2. Potențialul energetic și calitatea biomasei obținute din reziduuri agricole provenite din diferite zone ale Republicii Moldova în conceptul de producere a peleților de foc
 • 3.3. Evaluarea utilizării reziduurilor agricole pentru scopuri energetice. Studiu de caz pentru raionul Soroca, Republica Moldova
 • CONCLUZII LA CAPITOLUL 3

4. ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PELEȚILOR DE FOC PRIN PROCEDEE TEHNOLOGICE

 • 4.1. Sporirea calității peleților de foc prin condiționarea primară a biomasei și formarea amestecurilor
 • 4.1.1. Influența granulației particulelor asupra calității peleților de foc
 • 4.1.2. Cercetări cu privire la îmbunătățirea calității BCS prin formarea amestecurilor din reziduuri agricole și culturi energetice
 • 4.2. Influența parametrilor densificării asupra calității peleților produși din reziduuri agricole
 • 4.2.1. Planul cercetărilor și analiza datelor
 • 4.2.2. Influența regimurilor densificării asupra densității particulelor
 • 4.2.3. Influența regimurilor densificării asupra conținutului de umiditate al peleților
 • 4.3. Sporirea calității peleților de foc prin torefiere
 • 4.3.1. Scopul și planul cercetărilor
 • 4.3.2. Modificarea puterii calorifice a biomasei
 • 4.3.3. Schimbarea compoziției chimice a biomasei în rezultatul torefierii
 • 4.4. Elaborarea tehnologiei și logistica producerii peleților de foc din reziduuri agricole și amestecuri pe baza acestora
 • 4.4.1. Eficiența procesului de torefiere și impactul asupra aplicațiilor energetice ............ 102
 • 4.4.2. Stabilirea itinerarului tehnologic de fabricare a peleților de foc cu pre-tratare termochimică prin torefiere a materiei prime
 • 4.5. Justificarea tehnico-economică
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI