Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Tehnologie de obţinere a β-glucanilor din levuri


Autor: Chiselița Natalia
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.23 - Biotehnologie
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Agafia Usatîi
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instituţia: Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU 663.12:579.6 (043.2)

Adobe PDF document 5.54 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

Tehnologie de cultivare, levuri, Saccharomyces cerevisiae, β-glucani, carbohidraţi, proteine, nanoparticule, unde milimetrice cu frecvenţă extra înaltă

Adnotare

Teza conţine introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie cu 281 titluri, 4 anexe, 124 pagini text de bază, 68 figuri, 11 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 36 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 167.01- biotehnologie, bionanotehnologie. Scopul lucrării constă în elaborarea tehnologiei inovative eficiente de obţinere a βglucanilor din levuri.

Obiectivele lucrării: Selectarea nutrienţilor şi condiţiilor optime de cultivare submersă a tulpinii S. cerevisiae CNMN-Y-20 în vederea ameliorării biosintezei β-glucanilor; Elucidarea acţiunii nanoparticulelor oxizilor de metale asupra biosintezei β-glucanilor şi altor constituiente celulare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20; Evaluarea efectelor undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă asupra biosintezei β-glucanilor şi altor constituiente celulare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20; Elaborarea tehnologiei de obţinere a β-glucanilor din biomasa levuriană.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră se propune o tehnologie inovativă de cultivare a levurii S. cerevisiae şi de obţinere a β-glucanilor, bazată pe procedee avantajoase de sinteză orientată, care contribuie la ameliorarea calităţii şi sinecostului produsului final. Au fost selectaţi nutrienţii preferenţiali şi elaborate două medii de cultură pentru tulpina S. cerevisiae CNMN-Y-20, au fost stabilite condiţiile speciale de cultivare pentru sporirea biosintezei βglucanilor. În premieră s-a demonstrat că nanoparticule TiO2 şi ZnO, utilizate la cultivarea levurii, influenţează procesul de biosinteză a β-glucanilor şi altor constituiente celulare, efectul exprimându-se în funcţie de dimensiunile şi concentraţiile nanoparticulelor. În premieră a fost elucidat caracterul acţiunii undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă asupra biosintezei βglucanilor şi altor componente celulare în dependenţă de spectrul de frecvenţă şi durata de iradiere. Pentru prima dată au fost elaborate 2 procedee noi de sporire a conţinutului de β-glucani la tulpina S. cerevisiae CNMN-Y-20, dintre care unul a fost brevetat.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în lucrare. Au fost determinaţi parametrii biotehnologici optimali de cultivare a levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20, ceea ce a contribuit la eficientizarea procedeelor de sinteză orientată a β-glucanilor, fapt ce a permis elaborarea tehnologiei de obţinere a acestor compuşi biologic activi valoroşi.

Semnificaţia teoretică. Este fundamentată ştiinţific şi demonstrată posibilitatea dirijării proceselor biosintetice şi sporirii potenţialului de producere a β-glucanilor la cultivarea levurii S. cerevisiae CNMN-Y-20 prin tehnologia cu utilizarea nutrienţilor preferenţiali, condiţiilor speciale de cultivare, a nanoparticulelor şi undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă în calitate de stimulatori.

Valoarea aplicativă. Se propun spre valorificare: tulpina de levuri S. cerevisiae CNMNY-20, brevetată ca sursă de β-glucani; două variante de medii nutritive şi două procedee de sinteză orientată cu aplicarea nanoparticulelor oxizilor de metale şi undelor milimetrice cu frecvenţă extra înaltă ca factori reglatori, care asigură sporirea semnificativă a cantităţii de βglucani în biomasa levuriană; metoda de extragere a β-glucanilor, caracterul inovaţional al căreia permite de a reduce etapele suplimentare de distrugere a peretelui celular şi extragere a βglucanilor; bioprodusul „Glucan-20” cu activitate fiziologică înaltă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Tulpina S. cerevisiae CNMN-Y-20 a fost depozitată în CNMN a IMB şi utilizată în cercetări ştiinţifice. Preparatul „Glucan-20” a fost utilizat în furajul pentru puietul şi larvele de peşti (Acte de implementare: Nr. 1 din 17.07.2014, Nr. 3 din 17.07.2015, Nr. 4 din 10.10.2016, Nr. 85a din 04.09.2017)