Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Apele de suprafață în condițiile aridizării climei Republicii Moldova


Autor: Ivanov Violeta
Gradul:doctor în Ştiinţe geonomice
Specialitatea: 11.00.11 - Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Maria Nedealcov
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Ecologie şi Geografie
Consultant ştiinţific: Gheorghe Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Ecologie şi Geografie

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document3.14 Mb / în română

Teza

CZU 56.5:551.583(478)(043.2)

Adobe PDF document 7.69 Mb / în română
142 pagini


Cuvinte Cheie

aridizarea climei, apele de suprafață, deficitul de apă climat ic, evaporabilitate, bilantul de apă, schimbări climatice

Adnotare

Teza de doctor în științe geonomice, Chişinău, 2018.Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 160 titluri, 126 pagini de text de bază, 1 anexă, 46 figuri, 29 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice. Cuvintele-cheie: aridizarea climei, apele de suprafață, deficitul de apă climat ic, evaporabilitate, bilantul de apă, schimbări climatice.

Domeniul de studiu- 166.02 Protecția mediului ambiant și folosirea rațională a resurselor naturale

Scopul lucrării constă în stabilirea interdependenței dintre procesul de aridizare și starea calității apleor de suprafață pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile ritmului accelerat al schimbărilor climat ice. Obiectivele cercetării: abordarea unor indici ecometrici climat ici în evidențierea specificului aridizării climei regio nale; obținerea unui logaritm de estimare a expunerii teritoriului Republicii Moldova către procesul de aridizare; elaborarea modelelor regresionale ce scot în evidență teritoriile vulnerabile privind riscul manifestării aridizării climei cu impact asupra calității apelor de suprafață; elaborarea măsurilor de redresare a situațiilor ecologice în cazul instalării perioadelor uscate semnificative.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. A fost creată baza teoretică de estimare a apelor de suprafață în condiţiile aridizării climei regionale finalizată cu argumentarea științifică a lărgirii spectrului de indici climatici ecometrici ce stau la evidențierii aridizării climei regionale; fundamentarea teoretică a utilizării metodelor complexe de studiu, inclusiv cele geoinformaționale în estimarea variabilității spațiale a indicatorilor ce scot în evidență aridizarea climei și calitatea apelor de suprafață; elaborarea modeleleor cartografice la nivel bazinal privind necesarul în apă, în condițiile aridizării climei.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. În condițiile Republicii Moldova a fost realizată o bază informațională de date ce a permis să se evidențieze impactul aridizării asupra calității apelor de suprafață cu: argumentarea ştiinţifică a utilizării spectrului de indici ecometrici climatici ce stau la baza evidențierii gradului de aridizare a climei; elaborarea modelelor cartografice privind estimarea arealelor cu gradul înalt de expunere a teritoriului către aridizare; modelarea temporală complexă a indicilor ecometrici climatici ce caracterizează aridizarea; elaborarea unui algoritm de estimare a expunerii teritoriului Republicii Moldova către procesul de aridizare; elaborarea modelelor cartografice la nivel bazinal privind est imarea teritoriilor vulnerabile către procesul de aridizare; obținerea hărților digitale ce scot în evidență arealele și necesarul în apă ale acestora în asigurarea echilibrului ecologic pe bazine hidrografice.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. A fost argumentată ştiinţ ific utilizarea spectrului de indici ecometrici climatici ce au stat la baza evidențierii procesului de aridizare în noile condiții climatice pe teritoriul Republicii Moldova; Au fost obținute o serie de hărți digitale la nivel bazinal și local ce relevă arealele vulnerabile către procesul de aridizare. Valoarea aplicativă a lucrării este desemnată de faptul că hărțile digitale ce reflectă necesarul în apă, în vederea menținerii echilibrului ecologic la nivel bazinal, au aplicabilitate la gestionarea corectă a apelor de suprafață și la atenuarea impactului aridizării climei asupra calității acestora.

Rezultatele științifice obținute sunt implementate în cadrul Oficiului Schimbarea Climei, certificate cu act de implementare.

Cuprins


1. MONITORINGUL APELOR DE SUPRAFAȚĂ PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 1.1 Starea actuală a resurselor de apă de suprafață pe teritoriul Republicii Moldova
 • 1.2. Politici de mediu privind gestionarea apelor de suprafață în condițiile actuale de mediu
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE INIȚIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Materiale inițiale
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

Capitolul 3. EVALUAREA GRADULUI DE ARIDIZARE A CLIMEI REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1 Analiza temporală a parametrilor climat ici ce caracterizează condițiile de aridizare a climei regionale
 • 3.2. Estimarea gradului de aridizare a climei în baza unor indicatori complecși
 • 3.3. Expunerea teritoriului Republicii Mo ldova către procesul de aridizare a climei
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. IMPACTUL ARIDIZĂRII CLIMEI ASUPRA CALITĂȚII APELOR DE SUPRAFAȚĂ
 • 4.1. Consecințele aridizării climei asupra calității apelor de suprafață în aspect bazinal
 • 4.2. Impactul aridizării clime i asupra calității apelo r apelor rîurilor mici
 • 4.3 Posibilității de redresare a situațiilor ecologice condiționate de aridizarea climei regionale
 • 4.4. Coonclluzii la capitolul4

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI