Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova din perspectiva valorizării rolurilor sociale


Autor: Munteanu Parascovia
Gradul:doctor în sociologie
Specialitatea: 22.00.04 - Structură socială, instituţii şi procese sociale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Ludmila Malcoci
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română

Teza

CZU 316.344.6-056.2/.3(478)(043.2)

Adobe PDF document 2.62 Mb / în română
231 pagini


Cuvinte Cheie

incluziune socială, excluziune, dizabilitate, modele de abordare a dizabilității, politici de incluziune, bariere ale incluziunii, roluri sociale valorizante, accesibilitate, participare, nediscriminare, metodologie de cercetare, dimensiuni ale incluziunii, mecanisme instituționale

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 150 pagini text de bază, bibliografie cu 214 titluri, 12 anexe, 20 figuri și 5 tabele. Rezultatele cercetării realizate sunt prezentate în 14 lucrări științifice cu un volum total de 12.15 c.a. Cuvinte-cheie: incluziune socială, excluziune, dizabilitate, modele de abordare a dizabilității, politici de incluziune, bariere ale incluziunii, roluri sociale valorizante, accesibilitate, participare, nediscriminare, metodologie de cercetare, dimensiuni ale incluziunii, mecanisme instituționale. Domeniul de studiu: sociologie. Scopul cercetării constă în cercetarea complexă a problemelor și practicilor incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova din perspectiva valorizării rolurilor sociale și consolidarea mecanismelor instituționale de dezvoltare, implementare și monitorizare a politicilor de incluziune socială.

Obiectivele cercetării: analiza istoriografiei și bazelor conceptual-teoretice ale incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; fundamentarea abordărilor conceptuale ale incluziunii sociale şi ale dizabilității; determinarea metodologiei pentru cercetarea complexă a problemelor incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; analiza și îmbunătățirea cadrului legal și normativ în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități din perspectiva practicilor internaționale; determinarea profilului socio-demografic al persoanelor cu dizabilități; identificarea barierelor incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități; analiza și eficientizarea mecanismelor instituționale de dezvoltare și implementare a politicilor de incluziune socială; cercetarea și îmbunătățirea mecanismelor de finanțare a politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități; remodelarea mecanismului de evaluare și monitorizare a politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.

Obiectul cercetării îl reprezintă incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități din perspectiva valorizării sociale. Subiectul cercetării îl reprezintă persoanele cu dizabilități din comunitate și instituții. Noutatea și originalitatea științifică a cercetării efectuate constă în fundamentarea științifică a modelului de abordare a dizabilității bazat pe drepturi și roluri sociale valorizante și elaborarea unei metodologii complexe de cercetare a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități, care poate fi aplicată repetat pentru studii comparative și preluată în studierea incluziunii altor grupuri defavorizate. Elementul inovator rezidă în implicarea și participarea persoanelor cu dizabilități, grup vizat la toate etapele de cercetare, iar opiniile persoanelor cu dizabilități constituie baza empirică a recomandărilor elaborate.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în fundamentarea științifică a incluziunii sociale în raport cu dizabilitatea, fapt care a permis determinarea barierelor de incluziune din perspectiva valorizării rolurilor sociale ale persoanelor cu dizabilități în vederea consolidării eficiente a mecanismelor instituționale de dezvoltare, implementare și monitorizare a politicilor de incluziune socială. Semnificația teoretică a lucrării rezidă în conceptualizarea și introducerea în știință și în practica Republicii Moldova a conceptului de incluziune socială promovat de Uniunea Europeană și a modelului contemporan de abordare a dizabilității bazat pe drepturi și roluri sociale valorizante.

Valoarea aplicativă a lucrării. Conceptele determinate și barierele incluziunii identificate în urma cercetării sunt și vor fi recomandate factorilor de decizie guvernamentali și neguvernamentali în scopul elaborării documentelor de politici și formulării priorităților pentru soluționarea problemelor de incluziune a persoanelor cu dizabilități.

Implementarea rezultatelor științifice. Principalele rezultate ale cercetării au fost reflectate în 14 lucrări științifice publicate în reviste, culegeri și studii sociologice. Teze din disertație au fost prezentate la 12 Conferințe naționale și internaționale. Rezultatele cercetării au fost utilizate de către autoritățile publice în procesul de elaborare a politicilor și își găsesc aplicabilitate în dezvoltarea serviciilor sociale comunitare și elaborarea cursurilor de instruire pentru asistenții sociali comunitari și personalul din serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități.

Cuprins


1.FUNDAMENTE CONCEPTUAL-TEORETICE ȘI METODOLOGICE ALE INCLUZIUNII SOCIALE ȘI ALE DIZABILITĂȚII
 • 1.1. Istoriografia și bazele conceptual-teoretice ale incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
 • 1.2. Abordări conceptuale ale incluziunii sociale și ale dizabilității
 • 1.3. Metodologii de cercetăre sociologică a incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE ALE INCLUZIUNII SOCIALE A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Cadrul legal și normativ în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități în contextul legislației internaționale
 • 2.2. Profilul socio-demografic al persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova
 • 2.3. Barierele incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. MECANISME DE IMPLEMENTARE, EVALUARE ȘI MONITORIZARE A POLITICILOR DE INCLUZIUNE SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
 • 3.1. Cadrul instituțional de dezvoltare și implementare a politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova
 • 3.2. Mecanismul de finanțare a politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova
 • 3.3. Evaluarea și monitorizarea politicilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE