Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiul proceselor de tratare a apelor contaminate cu ioni de nitrit


Autor: Goreacioc Tatiana
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.20 - Chimie ecologică
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Tudor Lupaşcu
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Consultant ştiinţific: Raisa Nastas
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.86 Mb / în română

Teza

CZU 543.39:556.114(043.2)

Adobe PDF document 4.31 Mb / în română
151 pagini


Cuvinte Cheie

cărbune activ, modificare, ioni de nitrit, adsorbție, izoterme de adsorbție

Adnotare

Teza este constituită din compartimentul de introducere, patru capitole în care sunt prezentate noțiuni teoretice și contribuții proprii ce constau din rezultate obținute experimental și teoretic, concluzii generale și recomandări, bibliografie cu 218 titluri, 7 anexe, 121 pagini de text de bază, 31 tabele și 72 figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 32 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: 145.01 - Chimie ecologică Scopul tezei constă în elucidarea particularităților procesului de eliminare (adsorbție/oxidare) a ionilor de nitrit din apă în prezența adsorbanților carbonici. Obiective: analiza calității apelor subterane din Republica Moldova și evidențierea concentrațiilor excesive a compușilor azotului în apa; evidențierea particularităților metodologice pentru determinarea ionilor de nitrat în prezența ionilor de nitrit din apă; modificarea adsorbanților carbonici prin oxidare cu acid azotic concentrat și/sau impregnare cu metale; evaluarea caracteristicilor de suprafață a adsorbanților carbonici prin metode standard; studierea proceselor de eliminare (adsorbție/oxidare) a ionilor de nitrit pe adsorbanți carbonici, în condiții statice și dinamice; testarea adsorbanților carbonici pentru eliminarea ionilor de nitrit din ape naturale.

Noutatea și originalitatea științifică. Pentru prima dată a fost studiată influența grupelor funcționale acide de pe suprafața cărbunilor activi în procesul de adsorbție a ionilor de nitrit. Pentru prima dată adsorbanții carbonici au fost testați pentru eliminarea ionilor de nitrit din apa naturală (subterană). Problema științifică soluționată constă în identificarea particularităților procesului de eliminare (adsorbție/oxidare) a ionilor de nitrit din apă cu ajutorul adsorbanților carbonici, fapt ce permite elaborarea și optimizarea procedeelor de tratare/purificare a apelor naturale.

Semnificația teoretică. Rezultatele obținute contribuie la consolidarea cunoștințelor despre chimia suprafeței adsorbanților carbonici și influența acestora în procesul de eliminare (adsorbție/oxidare) a poluanților din apă. Cercetările demonstrează rolul important al grupărilor funcționale acide puternice de pe suprafața cărbunilor activi în procesul de adsorbție a ionilor de nitrit din apă.

Valoarea aplicativă a lucrării. Testarea procedeului de eliminare a ionilor de nitrit în prezența adsorbanților carbonici și a barbotării aerului ca sursă de oxigen, pe surse de apă naturală, demonstrează posibilitatea utilizării acestuia pentru tratarea apei. În acest caz se recomandă folosirea adsorbanților carbonici cu suprafața acidă, bogați în grupe funcționale carboxilice puternice. Au fost evidențiate particularitățile metodologice, fiind recomandate modificări ale metodei de determinare a ionilor de nitrat în prezența ionilor de nitrit prin aplicarea unui agent reducător. Se propune folosirea agentului reducător Na2SO4/Zn, care este eficient și mai puțin poluant, în comparație cu alți agenții reducători pe bază de Cd, V, Mn etc.

Implementarea rezultatelor științifice. Adsorbanții carbonici studiați au fost testați pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă subterană (s. Isacova, r. Orhei). Metoda de determinare a ionilor de nitrat în prezența ionilor de nitrit din apă, elaborată în cadrul tezei, a fost utilizată în cercetare.

Cuprins


1. MOTIVAREA ȘI OBIECTIVELE TEMEI DE CERCETARE
 • 1.1. Sursele de apă potabilă
 • 1.2. Formele azotului în apă
 • 1.3. Sursele de poluare a apelor cu compuși ai azotului
 • 1.4. Situația poluării apelor cu nitrați și nitriți în țările membre ale Uniunii Europene
 • 1.5. Situaţia poluării cu nitrați și nitriți a apelor de suprafață și subterane din Republica Moldova
 • 1.6. Efectele ionilor de nitrit și nitrat asupra sănătății consumatorilor și metodele de îndepărtare a lor din apă
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. PARTEA EXPERIMENTALĂ
 • 2.1. Metode de modificare și caracterizare ale cărbunilor activi
 • 2.2. Utilizarea cărbunilor activi în procese de adsorbție
 • 2.3. Determinarea indicilor de calitate ai apei
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERIZAREA ADSORBANȚILOR CARBONICI FOLOSIȚI ÎN CERCETARE
 • 3.1. Determinarea caracteristicilor fizico-chimice ale adsorbanţilor carbonici
 • 3.2. Evaluarea chimiei suprafeței adsorbanților carbonici
 • 3.3. Evaluarea proprietatăților redox ale adsorbanților carbonici
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. PROCESUL DE ELIMINARE A IONILOR DE NITRIT DIN APĂ
 • 4.1. Cercetarea procesului de adsorbție a ionilor de nitrit pe cărbuni activi, în condiții statice
 • 4.1.1. Procesul de adsorbție a ionilor de nitrit din apă pe cărbunele activ comercial AG-5
 • 4.1.2. Procesul de adsorbție a ionilor de nitrit din apă pe cărbunele activ oxidat AG-5ox
 • 4.1.3. Procesul de adsorbție a ionilor de nitrit din apă pe cărbunele activ CAN-7
 • 4.1.4. Prelucrarea datelor experimentale 102 4.2. Eliminarea ionilor de nitrit din apă în condiții oxice
 • 4.3. Procesul de eliminare (adsorbție/oxidare) a ionilor de nitrit din apă în condiții dinamice
 • 4.4. Testarea procedeului de eliminare a ionilor de nitrit din apa subterană din localitatea Isacova (rl. Orhei)
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI