Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


02.00.20 – Chimie ecologică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Chimie

Formula specialităţii
Chimia ecologică este domeniul preocupat de studierea proceselor ce determină compoziţia şi proprietăţile chimice ale mediului ambiant, adecvat valorii biologice de habitare, luînd în consideraţie influenţa acţiunilor antropice asupra componenţilor biotici şi abiotici ai mediului.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente Soluţionarea obiectivelor menţionate pentru investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 02.00.20 – Chimie ecologică necesită folosirea metodelor specifice unor discipline adiacente – Cinetică chimică şi cataliză, Chimia fizică, Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale precum şi celor complementare – Biochimie, Ecologie, Chimie analitică, Hidrologie continentală, resurse acvatice, hidrochimie.

Stabilirea mecanismelor de transformare necatalitică şi catalitică a substanţelor ţin de obiectivele specialităţii adiacente 02.00.15 – cinetică chimică şi cataliză. Chimia ecologică evaluînd viteza şi mecanismele de transformare a substanţelor poluante funcţie de factorii de mediu, propune modele de prognozare a comportamentului substanţelor în mediul ambiant.

Soluţiile de electroliţi, echilibrele protolitice, eterogene, redox şi de formare a compuşilor, repartizarea componenţilor în sisteme polifazice, efectele energetice ale reacţiilor chimice ţin de specialitatea 02.00.04 – chimie fizică. Chimia ecologică studiază transferul de masă, energie şi informaţie în sistemele ecologice.

Elaborarea tehnologiilor de tratare a deşeurilor, purificarea emisiilor gazoase şi a apelor reziduale cu scopul prevenirii poluării mediului ţine de specialitatea 11.00.11 – Protecţia mediului ambiant şi folosirea raţională a resurselor naturale. Chimia ecologică studiază procesele de autopurificare şi restabilire a biosferei.

Tezele de doctorat la interfaţă specialităţii Chimia ecologică cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi, cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. DUCA Gheorghe, academician, Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei
  2. LUPAŞCU Tudor, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific superior, directorul Institutului de Chimie al AŞM
  3. GONŢA Maria, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică, Universitatea de Stat din Moldova
  4. GLADCHI Viorica, doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Catedra Chimie Industrială şi Ecologică, Universitatea de Stat din Moldova

Recenzentii:

  1. RUSU Vasile, doctor habilitat în ştiinţe chimice, cercetător ştiinţific superior, Laboratorul de Chimie Ecologică, Institutul de Chimie, Academia de Ştiinţe a Moldovei
  2. SUBOTIN Iurie doctor în ştiinţe chimice, conferenţiar universitar, Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Universitatea Tehnică din Moldova