Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracterele agrobiologice importante la germoplasma de floareasoarelui pentru crearea hibrizilor performanți


Autor: Cucereavîi Aliona
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.05 - Ameliorarea şi producerea seminţelor
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Maria Duca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 noiembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.14 Mb / în română

Teza

CZU [630.165.7+575.16+632.53]:633.854.78

Adobe PDF document 6.79 Mb / în română
133 pagini


Cuvinte Cheie

floarea-soarelui, Helianthus annuus, variabilitate, rezistenţă, mană, rugină, androsterilitate, gene de interes – Rf, Pl, R.

Adnotare

Teza include introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 252 surse, volumul total - 133 pagini, 32 tabele, 31 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 19 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: 411.04. Ameliorarea plantelor şi producerea seminţelor.

Scopul lucrării: diversificarea și evaluarea germoplasmei de floarea-soarelui, obţinerea hibrizilor valoroşi, testarea acestora în culturi comparative cu promovarea celor perspectivi pe piaţa de seminţe, inclusiv cea europeană.

Obiective: crearea liniilor parentale de floarea-soarelui şi evaluarea unor caractere cantitative importante pentru obţinerea hibrizilor comerciali competitivi; caracterizarea fazelor fenologice la liniile parentale de interes şi hibrizii de floarea-soarelui; identificarea polimorfismului genetic cu ajutorul marcherilor SSR; screening-ul molecular şi stabilirea potenţialului de rezistenţă specifică a resurselor genetice; crearea, testarea şi promovarea hibrizilor valoroşi.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Pentru prima dată în Republica Moldova s-a efectuat o evaluare amplă a liniilor parentale de floarea-soarelui cu proveniență genetică diferită (surse locale, europene, colecții VIR și VNIIMK) în baza unor indici agro-economici, morfologici şi fiziologici cu implicarea unora din acestea în crearea hibrizilor înalt productivi, rezistenţi la complexul de patogeni şi factorii de stres. S-a stabilit perioada de vegetaţie şi durata medie a principalelor faze fenologice a materialului inclus în studiu. A fost relevat potenţialul de rezistenţă la mană şi rugina a germoplasmei de floarea-soarelui din colecţia companiei “AMG – Agroselect Comerţ” SRL.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în fundamentarea științifică a aplicării diferitor tehnici de creare a materialului iniţial, prin utilizarea metodelor moleculare și tradiționale de ameliorare, care a permis evaluarea eficientă şi selectarea genotipurilor perspective de floarea-soarelui, inclusiv clasificarea acestora pe grupe de interes în baza indicilor economici, morfologici, fiziologici și prezența genelor de rezistenţă la patogeni (Pl și R), fapt care asigură eficientizarea procesului de selecție şi creare a hibrizilor competitivi.

Semnificaţia teoretică. Datele obţinute contribuie cu noi informaţii în evidenţierea unor legităţi de manifestare a heterozisului, moştenire a caracterelor valoroase, identificare a genelor de rezistenţă la factorii biotici care prezintă interes pentru ameliorare.

Valoarea aplicativă a lucrării. Liniile consangvinizate valoroase MS-1589A, MS-2039, MS2098A, MS- 2091A, MS-2077A, MS-2067A, MS-2161A, MS-2440C, MS-2570C, MS-2540C, MS- 2203C şi MS-1920C au fost incluse în programul de ameliorare pentru crearea hibrizilor de floareasoarelui competitivi valoroşi, cu diferită grupă de maturitate, adaptaţi pentru cultivare în diverse regiuni. Hibrizii cu randament sporit de producţie noi creaţi şi evaluaţi au fost propuşi spre testare la Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante. Liniile care conţin genele de rezistenţa Pl1, Pl6 şi gena R1 au fost recomandate pentru utilizare în procesul de ameliorare pentru crearea materialului iniţial rezistent la mană şi rugină.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Colecţia de linii materne şi paterne, create şi evaluate în cadrul lucrării sunt utilizate în compania “AMG – Agroselect Comerţ” SRL la crearea hibrizilor competitivi pe piaţa locală şi internaţională, 7 dintre aceștea fiind omologaţi se cultivă pe suprafațe de peste 200,0 mii hectare anual, inclusiv, 50 mii ha în Republica Moldova, 60 mii ha – în Ucraina și 90 mii ha în Rusia.

Cuprins


1. Stadiul actual al cercetărilor privind parazitul Orobanche cumana Wallr. şi relaţia parazit-plantă gazdă (Helianthus annuus L.)
 • 1.1. Caracteristica generală a parazitului Orobanche cumana Wallr.
 • 1.2. Răspândirea şi impactul economic al lupoaiei
 • 1.3. Rezistenţa florii-soarelui la Orobanche cumana Wallr
 • 1.4. Metode folosite pentru evaluarea rezistenţei la atacul parazitului O. cumana
 • 1.5. Concluzii la capitolul

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Material biologic
 • 2.2. Metode de cercetare
 • 2.3. Metode statistice de calcul
 • 2.4. Сoncluzii la capitolul 2

3. GENETICA ŞI AMELIORAREA LA FLOAREA-SOARELUI PENTRU REZISTENŢĂ LA ATACUL PARAZITULUI Orobanche cumana Wallr
 • 3.1. Evoluţia şi virulenţa populaţiilor de O. cumana Wallr
 • 3.2. Studiul determinismului genetic al rezistenţei florii-soarelui la Orobanche cumana Wallr.
 • 3.3. Evaluarea materialului iniţial privind rezistenţa la lupoaie prin metode de ameliorare convenţională
 • 3.4. Screening-ul molecular al prezenţei genei Or5 în liniile de floarea-soarelui utilizate în ameliorare
 • 3.5. Analiza polimorfismului genetic al germoplasmei de floarea-soarelui cu primeri RAPD
 • 3.6. Evaluarea unor hibrizi experimentali şi comerciali de floarea-soarelui privind rezistenţa la lupoaie
 • 3.7. Concluzii la capitolul 3

4. Influenţa parazitului Orobanche cumana Wallr. asupra unor elemente de producţie şi de calitate la floarea-soarelui
 • 4.1. Talia plantei
 • 4.2. Masa hectolitrică şi masa a 1000 boabe
 • 4.3. Diametrul calatidiului şi rata seminţelor pline per calatidiu
 • 4.4. Producţia de seminţe
 • 4.5. Conţinutul de ulei în seminţe
 • 4.6. Conţinutul de acid oleic
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI