Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Caracteristica și evaluarea indicilor ecopedologici fizico-mecanici a agroecosistemelor Moldovei Centrale


Autor: Macrii Lucia
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.15 - Agroecologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentin Ungureanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Consultant ştiinţific: Valentina Andriucă
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.30 Mb / în română

Teza

CZU 631.58 : 631.431(478)(043.2)

Adobe PDF document 3.84 Mb / în română
193 pagini


Cuvinte Cheie

indici ecopedologici fizico-mecanici, indici agrofizici, agroecosisteme, asolament, cultura permanentă, lucrarea solului, impact antropic, eficiența energetică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii și recomandări, bibliografia conţine 213 surse, 9 anexe (cu 45 tabele), 120 pagini text de bază, 31 figuri, 37 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: 411.10 – Agroecologie.

Scopul şi obiectivele cercetărilor. Cercetarea, evidențierea și evaluarea modificărilor indicilor fizici și fizico-mecanici ai solului, productivității agroecosistemelor cu divers impact antropic sunt orientate spre identificarea elementelor tehnologice capabile să evite și atenueze degradarea acestora, cu majorarea eficienței energetice a agroecosistemelor.

Noutatea și originalitatea științifică. Indicii ecopedologici fizico-mecanici și agrofizici au fost studiați în dinamică în verigi de asolament, sub diverse tehnologii. Pentru prima dată în staționarul cu asolament și cultura permanentă a porumbului din SDE „Chetrosu” a fost estimată eficiența energetică a agroecosistemelor în funcție de tehnologia aplicată prin metoda conversiei de energie.

Problema științifică importantă soluționată. S-a confirmat, că proprietățile fizice și fizicomecanice ale solului sunt indici de diagnosticare a tendințelor de degradare a solurilor agroecosistemelor sub diferit nivel de impact antropic. În baza rezultatelor cercetărilor s-a constatat rolul pozitiv al minimizării lucrării asupra proprietăților fizico-mecanice și agrofizice ale solului, însoțite de micșorarea intrărilor (inputurilor) de energie tehnologică, care contribuie ulterior la fortificarea capacității de autosusținere a agroecosistemului exprimată prin eficiență energetică mai mare. Semnificaţia teoretică. Indicii fizici și fizico-mecanici sunt parametri importanți de diagnosticare a proceselor de degradare a solului agroecosistemelor. Au fost stabilite valorile proprietăților fizice și fizico-mecanice care asigură funcționarea și menținerea capacității de producție a solului pe termen lung, fapt ce influențează pozitiv autosusținerea agroecosistemelor și echilibrul ecologic. S-a creat banca de date privind proprietățile agrofizice și fizico-mecanice sub diverse agrocenoze și impact agricol.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute prezintă suport științific în promovarea agroecosistemelor durabile, sistemelor conservative de lucrare a solului. Materialele pot fi utilizate în procesul didactic și de activitate ştiinţifică.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt implementate în gospodăria S.R.L.”CIMCAZAC” din s. Cimișeni, raionul Criuleni pe o suprafaţă de cca. 230,0 ha.

Cuprins


1. STUDIUL PRIVIND PROPRIETĂȚILE AGROFIZICE ȘI FIZICO-MECANICE ALE SOLULUI ÎN CADRUL AGROECOSISTEMELOR
 • 1.1. Necesitatea studierii proprietăților agrofizice și însușirilor mecanice ale solului în agroecosisteme
 • 1.2. Starea actuală a unor parametri agrofizici ai solului
 • 1.3. Starea actuală privind indicii fizico-mecanici ai solului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1
 • 2. OBIECTELE ŞI METODELE DE CERCETARE
 • 2.1. Obiectele de cercetare
 • 2.2 Caracteristica meteorologică
 • 2.3. Metode de cercetare și evaluare a rezultatelor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PROPRIETĂȚILE AGROFIZICE ȘI FIZICO-CHIMICE ALE CERNOZIOMULUI CARBONATIC ARABIL LUTOS ÎN DIVERSE AGROECOSISTEME
 • 3.1. Însușirile fizice și fizico-chimice ale cernoziomului carbonatic în agroecosistemele cercetate și influența lor asupra proprietăților solului
 • 3.2. Influența lucrării de bază a solului și postacțiunea fondului de fertilizare asupra proprietăților agrofizice ale solului
 • 3.3. Dinamica proprietăților agrofizice ale solului în asolament și culturi permanente
 • 3.4. Alcătuirea structurală a cernoziomului carbonatic în diverse agroecosisteme
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA ȘI EVALUAREA INDICILOR FIZICO-MECANICI ÎN AGROECOSISTEME CU DIVERS IMPACT ANTROPIC
 • 4.1 Plasticitatea cernoziomului carbonatic în dependență de modul lui de folosință
 • 4.2. Aderența cernoziomului carbonatic în funcție de folosințele agricole
 • 4.3. Gonflarea solului
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. PRODUCTIVITATEA CULTURILOR DE CÂMP ÎN ASOLAMENT ȘI ÎN CULTURA PERMANENTĂ A PORUMBULUI ÎN FUNCȚIE DE TEHNOLOGIE. EFICIENȚA ENERGETICĂ A TEHNOLOGIILOR CERCETATE
 • 5.1. Productivitatea agroecosistemelor
 • 5.2. Evaluarea structurii intrărilor de energie și eficiența energetică a agroecosistemelor cu culturi cerealiere
 • 5.2.1. Agroecosistemele de grâu de toamnă
 • 5.2.2. Agroecosistemele de porumb în asolament și în cultură permanentă
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI