Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Spade și pumnale scitice din sec. VII–IV î.e.n. (sud-vestul Europei de Est)


Autor: Topal Denis
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.06 - Arheologie
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Valentin Dergacev
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 septembrie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 ianuarie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română
Adobe PDF document0.32 Mb / în rusă

Teza

CZU 902/904(4-11)”04/07”(042.2)

Adobe PDF document 12.95 Mb / în rusă
350 pagini


Cuvinte Cheie

cultura sciților, regiunea carpato-dunăreană, armamentul scitic, spade și pumnale, akinakes

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie, patru anexe, inclusiv material ilustrativ cu hărți, tabele și figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 articole. Cuvinte-cheie: cultura sciților, regiunea carpato-dunăreană, armamentul scitic, spade și pumnale, akinakes.

Domeniul de studiu: 613.01 – Arheologie. Scopul tezei: generalizarea și sistematizarea datelor despre spade și pumnale pe teritoriul arealului european al culturii scitice. Obiectivele tezei: generalizarea observațiilor istoriografice, scoaterea în evidență a grupurilor funcționale în masivul de akinakes-uri scitice, scoaterea în evidență a particularităților cronologic semnificative, evidențierea tipurilor, ce au semnificație cronologică și verificarea schemelor tipologice în baza materialelor din partea de vest a arealului scitic.

Metodologia: analiza comparativă a distribuirii empirice a șirurilor variabile de particularități, cartografiere, analiza comparativă cronologică a complexelor închise. Noutatea și originalitatea științifică: în premieră sunt generalizate datele despre spadele și pumnalele din partea de vest a culturii scitice, sunt scoase în evidență particularitățile locale. A fost verificat șirul de structuri tipologice și a fost propusă gruparea lor conform principiului teritorial, au fost evidențiate legăturile dintre grupurile căpătate, au fost precizate pozițiile lor cronologice. Analiza distribuirii complexelor și a descoperirilor fortuite ne-a permis să scoatem în evidență căile de pătrundere a pieselor de armament și a purtătorilor lor în regiunea carpatodunăreană. Ca rezultat, este propusă soluționarea problemei științifice a evoluției spadelor și pumnalelor scitice în sud-vestul Europei de Est. Astfel, au fost urmărite schimbările principiale în morfologia akinakes-ului scitic, au fost evidențiate „tipurile culturale” ce au semnificație cronologică, au fost determinate sursele de generare a tipurilor de akinakes scitici și fixat dinamismul dislocării acestor surse în timp.

Importanța teoretică a lucrării este determinată de abordarea complexă în soluționarea sarcinilor de cronologie a armamentului scitic și ale problemelor pătrunderii nomazilor timpurii în Europa de Sud-Est.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot fi utilizate la elaborarea unor lucrări de sinteză privind istoria străveche și arheologia Europei de Est, precum și asupra istoriei armamentului nomazilor, la pregătirea unor manuale și materiale didactice, elaborarea unor cursuri generale și speciale ce țin de domeniul istoric, la elaborarea unor expoziții de muzeu.

Implementarea rezultatelor obținute: ideile și rezultatele principale ale cercetării au fost reflectate în comunicări la 10 conferințe științifice (inclusiv internaționale), seminare și colocvii.

Cuprins


1. ИСТОРИЯ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СКИФСКОГО КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ
 • 1. 1. История изучения скифского клинкового оружия
 • 1.1.1. 1850–1940. Первые наблюдения
 • 1.1.2. 1950–1980. Первые классификации
 • 1.1.3. 1990–2010. Первые типологии
 • 1. 2. Проблема происхождения акинака и пути ее решения
 • 1. 3. Методические предпосылки для выделения функциональных групп клинкового вооружения
 • 1.4. Выводы к главе 1

2. РАННИЕ ФОРМЫ АКИНАКОВ (VII – СЕРЕДИНА V ВВ. ДО Н. Э.)
 • 2.1. Раннескифский период (VII – первая половина VI в. до н. э.)
 • 2.1.1. Биметаллические акинаки типа Гудермес и использование бронзы в изготовлении скифского клинкового оружия
 • 2.1.2. Тип Келермес и влияние всадничества на раннескифские мечи и кинжалы
 • 2.2. Среднескифский период (середина VI – середина V в. до н. э.)
 • 2.2.1. В поисках новых форм. Типы Шумейко и Феттерсфельде
 • 2.3. Выводы к главе 2

3. ЛОКАЛЬНЫЕ И НАДКУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ АКИНАКОВ
 • 3.1. Тип Ноград и проблема возникновения однолезвийного оружия у скифов
 • 3.2. Эволюция акинаков с антенновидным навершием
 • 3.2.1. Зооморфизация навершия. Тип Гэйчана
 • 3.2.2. Стилизация навершия. Тип Грищенцы
 • 3.3. Выводы к главе 3

4. ПОЗДНИЕ ФОРМЫ АКИНАКОВ (КОНЕЦ V – IV ВВ. ДО Н. Э.) И ГЕНЕЗИС КЛИНКОВОГО ОРУЖИЯ НА ЮГО-ЗАПАДЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
 • 4.1. Классическая Скифия (последняя четверть V – IV вв. до н. э.)
 • 4.1.1. Тип Солоха и эволюция антенного навершия в классический скифский период
 • 4.1.2. Тип Чертомлык
 • 4.1.3. Тип Шульговка и однолезвийное оружие в классической Скифии
 • 4.2. Возможности типологии культурных групп на основе состава вооружения
 • 4.3. Хронология культурных групп
 • 4.3.1. Северо-западная (польская) группа
 • 4.3.2. Потисская (венгерская) группа
 • 4.3.3. Трансильванская группа
 • 4.3.4. Южнокарпатская (валашская) группа
 • 4.3.5. Южнодунайская (болгарская) группа
 • 4.3.6. Карпато-днестровская группа
 • 4.3.7. Степная Причерноморская группа (Нижний Дунай и Днестр)
 • 4.4. Выводы к главе 4

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОММЕНДАЦИИ