Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Mortalitatea maternă în RM: aspecte medico-sociale, demografice, manageriale şi căile de diminuare


Autor: Dondiuc Iurie
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
Anul:2019
Consultant ştiinţific: Olga Cerneţchi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.23 Mb / în română

Teza

CZU [618.7-089.168.86:314.1+614.1](478)

Adobe PDF document 4.38 Mb / în română
259 pagini


Cuvinte Cheie

mortalitate maternă, sănătate reproductivă, proximitate de deces matern, managementul serviciului perinatal, structura asistenţei medicale perinatale, cadre de medici obstetricieni-ginecologi, prognoză demografică

Adnotare

Structura tezei. Teza este expusă în 2 volume (partea de bază și partea complementară). Partea de bază conține 228 de pagini cu text de bază şi cuprinde: introducere, 6 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 347 de titluri, 43 de tabele şi 88 de figuri. Partea complementară cuprinde 16 Anexe. La tema cercetării au fost publicate 56 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: mortalitate maternă, sănătate reproductivă, proximitate de deces matern, managementul serviciului perinatal, structura asistenţei medicale perinatale, cadre de medici obstetricieni-ginecologi, prognoză demografică.

Domeniul de cercetare: Obstetrică şi ginecologie

Scopul cercetării: Evaluarea clinico-epidemiologică, managerială şi demografică a fenomenului mortalităţii materne în RM, cu argumentarea ştiinţifică a rezervelor existente de reducere a deceselor materne şi elaborarea recomandărilor pentru diminuarea acestui indicator.

Obiectivele studiului: Evaluarea mortalităţii materne, cu determinarea evoluţiei, tendinţelor, structurii, cauzelor şi factorilor deceselor materne; Estimarea calităţii asistenţei medicale în cazurile obstetricale severe, apreciate ca proximitate de deces matern; Identificarea rolului factorului uman în prestarea serviciilor medicale, a impactului asupra sănătăţii materne şi a perspectivelor de dezvoltare a serviciului perinatal; Aprecierea tendinţelor demografice prin prisma mortalității materne, pentru stabilirea acţiunilor necesare pentru o maternitate sigură; Analiza evoluţiei naşterilor, a eficienţei amplasării maternităţilor în condiţiile actuale ale sistemului medical şi a perspectivelor demografice, pentru optimizarea serviciului obstetrical şi elaborarea unui model efectiv de asistenţă medicală perinatală pentru RM; Argumentarea ştiinţifică a rezervelor existente de reducere a mortalităţii materne, cu elaborarea recomandărilor pentru diminuarea acestui indicator.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constau în abordarea multilaterală a subiectului de cercetare – în premieră pentru RM s-a efectuat un studiu complex al mortalităţii materne în funcţie de spaţiu, mediu şi timp, orientat spre îmbunătăţirea situaţiei existente şi elaborarea unei noi strategii de dezvoltare a serviciului obstetrical, în condiţiile actuale şi perspectiva demografică. Un aspect nou îl constituie şi prognoza demografică, prin care au fost elaborate posibile scenarii de evoluţie a structurii pe vârste şi pe sexe a populaţiei. Pentru prima dată a fost realizată analiza potenţialului şi a stării actuale a cadrelor de medici obstetricieni-ginecologi din ţară, cu expunerea perspectivelor în asigurarea cu aceşti specialişti.

Problema ştiinţifică aplicativăde importanţă majoră soluţionată în cadrul studiului constă în evaluarea impactului factorilor medico-sociali, demografici şi manageriali asupra nivelului mortalităţii materne din RM, fapt ce permite identificarea rezervelor existente în prestarea serviciilor de calitate şi argumentarea măsurilor de reducere a deceselor materne – în condiţiile natalităţii reduse, insuficienţei cadrelor medicale, schimbărilor demografice prognozate – şi valorificării lor în politicile şi strategiile de dezvoltare a serviciului naţional de asistenţă acordată mamei şi copilului.

Semnificaţia teoretică a studiului constă în prezentarea fenomenului mortalităţii materne într-o formulă amplă şi exhaustivă, multilaterală, ce descrie aspectele medicale, sociale, manageriale şi demografice ale mortalităţii materne, formularea interdependenţei acestor factori şi impactul lor asupra sănătăţii materne. Valoarea aplicativă a lucrării: este prezentată analiza cazurilor de deces matern cu dinamica anuală şi cincinală a indicatorului mortalităţii materne, structura cauzală a deceselor materne şi evoluţia acesteia, descrisă structura mortalităţii materne după cauza decesului. Este realizată caracteristica fenomenelor demografice majore, cu prezentarea tabloului detaliat al evoluţiei demografice din RM, şi se propune un model de prognoză demografică a natalităţii şi a structurii populaţiei.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost utilizate la pregătirea documentelor directive ale MSMPS al RM, în activitatea instituţiilor medico-sanitare republicane, municipale şi raionale, la elaborarea ghidurilor naţionale de perinatologie, îndrumărilor didacticometodice, protocoalelor clinice utilizate în activitatea practică a instituţiilor medico-sanitare din republică, precum şi în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” în calitate de material didactic pentru instruirea studenţilor, medicilor-rezidenţi, medicilor de familie, medicilor-specialişti obstetricieniginecologi şi managerilor instituţiilor medicale.

Cuprins


1. MORTALITATEA MATERNĂ – COMPONENTĂ ESENŢIALĂ A SĂNĂTĂŢII REPRODUCERII ŞI IMPORTANTĂ PROBLEMĂ MEDICO-SOCIALĂ, DEMOGRAFICĂ ŞI MANAGERIALĂ
 • 1.1. Mortalitatea maternă în contextul demografic actual
 • 1.2. Instrumente de identificare a cauzelor şi a barierelor în reducerea mortalităţii materne
 • 1.3. Factorii determinanţi în asigurarea calităţii serviciului de asistenţă medicală a mamei şi a copilului
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODOLOGIA CERCETĂRII
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodologia cercetării mortalităţii materne
 • 2.3. Metodologia cercetării proximităţii de deces matern
 • 2.4. Metodologia cercetării asigurării populaţiei cu medici obstetricieni-ginecologi și cercetării opiniei medicilor şi medicilor-rezidenţi obstetricieni-ginecologi cu privire la perspectivele de dezvoltare a serviciului perinatal
 • 2.5. Metodologia cercetării tendinţelor de evoluţie a numărului şi a structurii pe vârste şi sexe a populaţiei din Republica Moldova
 • 2.6. Metode matematice de analiză a rezultatelor obţinute
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. MORTALITATEA MATERNĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA: STUDIU RETRO- ŞI PROSPECTIV
 • 3.1. Studiul retrospectiv al cazurilor de mortalitate maternă în Republica Moldova, anii 1990–2008
 • 3.2. Caracteristica generală a cazurilor de mortalitate maternă în Republica Moldova în perioada 2009–2014 (studiu prospectiv)
 • 3.3. Analiza clinică nosologică a cazurilor de deces matern şi determinantele mortalităţii materne
 • 3.3.1. Decesele materne cauzate de hemoragii obstetricale
 • 3.3.2. Decesele materne cauzate de embolie cu lichid amniotic
 • 3.3.3. Analiza cazurilor de decese materne cauzate de sepsisul obstetrical
 • 3.3.4. Analiza cazurilor de decese materne prin risc indirect
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. ANALIZA CAZURILOR DE PROXIMITATE DE DECES MATERN ÎN CADRUL SISTEMULUI REGIONALIZAT DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ PERINATALĂ
 • 4.1. Structura cauzală şi dinamica cazurilor de proximitate de deces matern
 • 4.2. Analiza comparativă a cauzelor proximităţii de deces matern şi a cauzelor deceselor materne
 • 4.3. Analiza neconformităţilor în asistenţa medicală obstetricală acordată pacientelor cu morbiditate obstetricală severă
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. RESURSELE UMANE DIN SISTEMUL MEDICAL – FACTOR PRINCIPAL DE ASIGURARE A CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE ŞI DE PREVENIRE A MORTALITĂŢII MATERNE
 • 5.1. Asigurarea populaţiei Republicii Moldova cu medici obstetricieni-ginecologi
 • 5.2. Situaţia actuală şi perspectivele de dezvoltare a serviciului de asistenţă a mamei şi copilului în viziunea medicilor obstetricieni-ginecologi
 • 5.3. Pregătirea specialiştilor şi perspectivele asigurării cu medici a instituţiilor medicale în viziunea medicilor rezidenţi obstetricieni-ginecologi
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

6. ASPECTE DEMOGRAFICE ŞI MANAGERIALE ALE MORTALITĂŢII MATERNE
 • 6.1. Caracteristica fenomenului demografic din Republica Moldova
 • 6.2. Prognoza numărului şi a structurii pe vârste şi pe sexe a populaţiei Republicii Moldova, anii 2014–2035
 • 6.3. Restructurarea serviciului regionalizat de asistenţă medicală perinatală din Republica Moldova în contextul schimbărilor demografice prognozate
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI