Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Interrelația clinică evolutivă și impactul medico-social al lupusului eritematos sistemic


Autor: Mazur-Nicorici Lucia
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
Anul:2019
Consultanţi ştiinţifici: Ninel Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Oleg Lozan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 februarie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 martie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document5.48 Mb / în română

Teza

CZU 616.5-002.525.2 – 08: 614.2

Adobe PDF document 7.05 Mb / în română
255 pagini


Cuvinte Cheie

lupus eritematos sistemic, suport social, costurile directe și indirecte, statut social, acutizări, povara bolii, lupus pediatric, complianța la tratament, școala pacientului

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea a fost expusă pe 194 pagini de text electronic și se compartimentează în: introducere, 5 capitole de cercetări originale, concluzii şi recomandări, indice bibliografic (211 titluri), 63 de figuri, 42 de tabele, 19 anexe. Rezultatele cercetării au fost prezentate în 47 de publicaţii.

Domeniul de studiu: Reumatologie Scopul studiului: Studierea particularităților manifestării clinico-imunologice în dinamică la pacienții cu debut juvenil și adult și consecințele medico-sociale pentru ameliorarea nivelului individual, comunitar și public al sănătății pacienților cu LES.

Obiectivele studiului: Evaluarea expresiei clinice în raport cu activitatea, lezarea organică și vechimea bolii la pacienții cu LES la vârsta de copil și la adult; Dimensionarea biomarcherilor, subtipurilor, exacerbărilor și corelația cu factorii precipitanți în lupusul eritematos sistemic; Cercetarea statutului socio-economic și stabilirea corelației cu dizabilitatea, calitatea vieții și statutul matrimonial în funcție de vârsta pacienților la debut; Fiabilitatea instrumentelor de evaluare a aderenței la tratament, a satisfacției și a bunăstării generale în lupusul eritematos sistemic; Determinarea costurilor pacienților cu lupus și a factorilor pedictivi pentru majorarea cheltuielilor; Estimarea consecințelor bolii în raport cu numărul de acutizări, comorbidități, adresări și internări în evoluția bolii; Efectele supravegherii și instruirii pacienților prin școala pacientului cu lupus eritematos sistemic în cadrul studiului realizat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră pentru Republica Moldova pacienții cu lupus au fost cercetați multidimensional în cadrul unui studiu transversal și prospectiv, care a estimat impactul bolii și povara acesteia asupra pacientului făcând uz de metode moderne de investigare clinică, imunologică și de imunofenotipare a limfocitelor. A fost propusă o viziune nouă de abordare a mecanismelor imunopatogenetice de acutizare a LES. A fost specificată valoarea instrumentelor uzual aplicate în reumatologie pentru estimarea semnificației clinice, sociale și economice. Pentru prima dată se reflectă compararea evoluției lupusului cu debut în copilărie și la adult și evidențierea subtipurilor bolii. O inițiativă investigațională a fost și evaluarea suportului social, a bunăstării și satisfacției pacientului cu lupus prin chestionare autoadministrate. Au fost calculate costurile directe reale ale bolii din perspectiva pacientului și cele indirecte - prin pierderea productivității de muncă, instalarea dizabilității, prin absenteismul și prezentismul persoanei afectate în activitățile cotidiene. Au fost evidențiați factorii riscului de acutizare și spitalizare ce majorează cheltuielile de îngrijire a pacientului cu LES.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză. A fost identificat un prototip inedit de management clinic, social și economic individual al pacientului cu LES, prin care s-a ameliorat efectiv monitorizarea pacienților, a fost elaborat un model de abordare holistică a acestor pacienți pentru utilizare în practica clinică.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele cercetării au elucidat aspecte contemporane în prezentarea clinică, imunologică și semnificația socială a maladiei, iar cuantificarea costurilor ce le implică lupusul eritematos sistemic cu debut la adult și la vârsta de copil a delimitat diferențe ce specifică subgrupurile de evoluție a bolii. Lucrarea a adus aport la conturarea verigii patogenetice prin imunofenotipare limfocitară care a conjugat CD cu inflamația autoimună.

Valoarea aplicativă. Rezultatele studiului au fost repere în elaborarea factorilor de risc și protectivi în lupus, contribuții pentru ameliorarea statutului social-economic la adult și copil.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele studiului au fost incluse în Protocolul Clinic Naţional ,,Lupusul eritematos sistemic”, se aplică în procesul didactic al Departamentului Medicină Internă, în practica clinică a secției IV a Institutului Cardiologie și la clinica de Asistență Medicală Primară a USMF ”Nicolae Testemițanu”

Cuprins


1. STATUTUL CLINIC, SOCIAL ȘI ECONOMIC ȘI ABORDAREA COMPLEXĂ A PACIENTULUI CU LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC (Revista literaturii)
 • 1.1. Sinteza datelor și evoluția cercetărilor asupra lupusului eritematos sistemic
 • 1.2. Considerații fiziopatologice și patogenetice ale afectării sistemelor de organe în lupus
 • 1.3. Paternul clinico-imunologic în contextul bolii
 • 1.4. Particularitățile subtipurilor lupusului
 • 1.5. Expresia comorbidităților la pacienții cu LES
 • 1.6. Abordarea terapeutică și complianța la pprincipalele medicamente în LES
 • 1.7. Particularitățile LES cu debut pediatric și adult
 • 1.8. Delimitări conceptuale asupra statutului socio-economic și povara bolii la pacienții cu LES.
 • 1.9. Aspecte metodologice în estimarea costurilor determinate de boală la pacienții cu LES
 • 2.0 Consemnări asupra instruirii pacienților cu LES
 • 2.1. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica lotului de studiu: grupul de cercetare, de control, etapele și design-ul
 • 2.2. Metode generale și speciale de examinare ale pacienților investigați
 • 2.3. Suportul imunologic și imunofenotiparea în cercetarea realizată
 • 2.4. Fiabilitatea instrumentelor clinice utilizate
 • 2.5. Tehnicile evaluării statutului socio-economic
 • 2.6. Metodologia estimării costurilor.
 • 2.7. Metodele de evaluare statistică pentru analiza rezultatelor
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. PROFILUL MANIFESTĂRILOR ÎN EVOLUȚIA LUPUSULUI ERITEMATOS SISTEMIC
 • 3.1. Exteriorizarea parametrilor clinico-statutari a pacienților cu lupus în lotul de studiu
 • 3.2. Eșantionarea subiecților în concordanță cu vârsta de debut a lupusului
 • 3.3. Gradația de informativitate a instrumentelor clinice de evaluare a pacienților
 • 3.4. Estimarea statutului imunologic în corelare cu subtipurile lupusului
 • 3.5. Atitudini terapeutice la pacienții cu lupus incluși în studiu
 • 3.6. Estimarea comorbidităților în cadrul LES
 • 3.7. Aprecierea fatigabilității și somnului la pacienții cu LES
 • 3. 8. Particularitățile de evoluție a lupusului cu debut în copilărie și la vârsta de adult
 • 3.9. Concluzii la capitolul 3

4. ABORDAREA SOCIALĂ A PACIENȚILOR CU LUPUS ERITEMATOS SISTEMIC
 • 4.1. Estimarea suportului social și impactul bolii asupra statutului matrimonial și al familiei
 • 4.2 Evaluarea statutului social și economic al pacienților cu debutul lupusului la adult și copil
 • 4.3. Aprecierea satisfacției, bunăstării și calității vieții pacienților din studiu
 • 4.4. Cuantificarea dizabilității în lotul de studiu
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. DETERMINANTELE SOCIO-ECONOMICE ALE BOLII ASUPRA PACIENȚILOR CU LES
 • 5.1. Aprecierea costurilor bolii și factorii predictivi ai majorării acestora
 • 5.2. Analiza productivității muncii la pacienții cu LES
 • 5.3. Rolul instrurii pacienților cu lupus eritematos sistemic
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE