Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Studiul proprietăților reologice ale solurilor pentru evaluarea stării de tensiune-deformație a terenurilor de fundații


Autor: Cîrlan Alexandru
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.23.01 - Elemente de construcţii şi edificii
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Vladimir Polcanov
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.77 Mb / în română

Teza

CZU 624.131:624.137(478)(043.3)

Adobe PDF document 11.03 Mb / în română
269 pagini


Cuvinte Cheie

teren de fundare, taluzuri de debleu, argile sarmațiene, rezistență, stabilitate, deformații de fluaj, reologie, metode de calcul, metoda elementelor finite, PLAXIS

Adnotare

Structura lucrării: introducere, patru capitole, concluzii și recomandări, bibliografie (203 surse). Conținutul este expus pe 134 pagini text de bază; conține 22 tabele (fără anexe), 32 figuri, 18 anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: taluzuri de debleu și teren de fundare a construcțiilor și edificiilor, amplasate pe versanți alunecători, terenuri potențial alunecare. Scopul lucrării: dezvoltarea unei metode de evaluare a stării de tensiune-deformație pentru asigurarea stabilității de lungă durată a taluzurilor de debleu și lucrul fiabil a terenurilor de fundare, bazată pe studiul proprietăților reologice ale pământurilor.

Obiectivele lucrării sunt determinate de scopul principal al studiului și vizează: determinarea rolului proprietăților reologice ale pământurilor argiloase la posibila pierdere a stabilității taluzurilor debleurilor adânci; identificarea factorilor de bază care determină caracteristicile de rezistență a argilelor sarmațiene; stabilirea rolului deformațiilor de curgere lentă asupra pierderii stabilității taluzurilor debleurilor adânci.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării. Sa studiat influența diferitor factori asupra rezistenței pământurilor argilo-nisipoase de origine sarmațiană din Republica Moldova, cu stabilirea influenței gradul de tulburare a structurii naturale, consistenței, rezistenței reziduale asupra rezistenței acestora; au fost determinate caracteristicile reologice ale argilelor sarmațiene și influența acestora asupra stării de tensiune-deformație a taluzurilor debleurilor multistratificate; au fost determinate condițiile și cauzele deformării taluzurilor de debleu, săpate în aceste straturi de pământ. Importanța problemei științifice constă în: elaborarea unei metode, care va permite evidența proprietățile reologice ale pământurilor argiloase la proiectarea taluzurilor gropilor de fundare adânci și taluzurilor debleurilor drumurile, pentru asigurarea stabilității locale și de lungă durată, precum și îmbunătățirea prognozei stabilității acestora.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă: constă în posibilitatea utilizării rezultatelor obținute pentru folosirea versanților alunecători în calitate de teren de construcție, proiectarea și realizarea debleurilor adânci, determinarea stării de tensiune-deformație a terenului de fundare, zona activă a cărora este formată din argile sarmațiene, precum și evaluarea stabilității de lungă durată a taluzurilor care urmează a fi realizate, cu excavarea gropilor de fundare adânci și dezvoltarea unui set de măsuri de profilaxie.Ecuațiile obținute pentru determinarea rezistenței argilelor vor permite reducerea duratei investigațiilor.

Implementarea rezultatelor științifice: Metoda propusă a fost utilizată pentru stabilirea secțiunilor de proiect a taluzurilor debleurilor la elaborarea proiectului de reconstrucție a drumului M21 (Chișinău-Dubăsari-Poltava) precum și la calculul stabilității terasamentelor tronsonului drumului M5 km 182,0-182,4 și aprecierea stabilității pantei de pe str. V. Trandafirilor nr.4 mun. Chișinău, în cadrul cărora au fost stabilite manifestări de alunecări de teren.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND STUDIUL NATURII FENOMENELOR REOLOGICE ȘI CALCULUL STĂRII DE TENSIUNE DEFORMAȚIE A PĂMÂNTURILOR DE FUNDARE
 • 1.1. Prevederi moderne privind rezistența de lungă durată a pământurilor
 • 1.2. Modele reologice care descriu comportarea pământurilor la acțiunea sarcinilor
 • 1.3. Metode de determinare a parametrilor reologici ai pământurilor
 • 1.4. Metode de evaluare cantitativă a stării de tensiune-deformație a masivului de pământ
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. IDENTIFICAREA NATURII REZISTENȚEI PĂMÂNTURILOR ARGILOASE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Proprietățile fizico-mecanice ale argilelor sarmațiene din Republica Moldova
 • 2.2. Diminuarea rezistenței pământurilor argiloase în timpul manifestării deformațiilor de fluaj pe versanți
 • 2.3. Alegerea valorilor de calcul ale parametrilor rezistenței pământurilor pentru estimarea capacității portante a terenurilor de fundare
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. STUDIILE EXPERIMENTAL-TEORETICE ALE PROPRIETĂȚILOR REOLOGICE ALE PĂMÂNTURILOR ARGILOASE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Rezultatele determinării pragului de fluaj și a coeficientului de vâscozitate pe baza experimentelor cu viteză controlată de deformare
 • 3.2. Caracteristicile proprietăților fizico-mecanice și reologice ale pământurilor pentru zonele studiate
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA CAPACITĂȚII PORTANTE A TERENURILOR DE FUNDARE CU EVIDENȚA PROPRIETĂȚILE REOLOGICE ALE PĂMÂNTURILOR
 • 4.1. Evidența prevederilor teoriei rezistenței de lungă durată a pământurilor la proiectarea taluzurilor debleurilor de mare adâncime
 • 4.1.1. Cauzele deformării debleurilor și studiul proprietăților reologice ale pământurilor argiloase pentru asigurarea stabilității secțiunilor transversale la reconstrucția drumurilor
 • 4.1.2. Schema sectoarelor potențial periculoase, scurta caracteristică a lor și recomandări pentru asigurarea stabilității de lungă durată a taluzurilor debleurilor
 • 4.2. Modelarea stării de tensiune-deformație a taluzurilor de debleu ținând cont de manifestarea proprietăților reologice ale pământurilor
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI