Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 / martie /

Reglarea regimurilor hidric al solului și de nutriţie a tomatelor semănate în câmp deschis la irigarea prin picurar


Autor: Gradinar Dmitrii
Gradul:doctor în agricultură
Specialitatea: 06.01.06 - Legumicultură
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Alexei Gumaniuc
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Consultant ştiinţific: Vasile Botnari
doctor habilitat, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document1.37 Mb / în română
Adobe PDF document1.07 Mb / în rusă

Teza

CZU 35.64:[631.432:631.811:631.67](043.2)

Adobe PDF document 7.10 Mb / în rusă
143 pagini


Cuvinte Cheie

tomate, irigare prin picurare, fertilizare, consum de apă, recoltă, dependența corelativă a factorilor, eficiența economică și energetică

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii și recomandări practice, 32 tabele, 44 figuri, 218 surse bibliografice, 6 anexe. Conținutul de bază este expus pe 98 pagini. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Scopul cercetărilor constă în elaborarea parametrilor tehnologici la cultivarea tomatelor semănate direct în câmp deschis la irigarea prin picurare,optimizarea regimului hidric și de nutriție a solului pentru asigurarea nivelurilor recoltei economic justificate.

Obiective: Determinarea normelor optimale de udare la aplicarea irigării prin picurare la suprafața solului; determinarea intervalelor între udări la cultivarea tomatelor semănate direct în câmp deschis; stabilirea dozelor optime de îngrășăminte minerale la reducerea normelor de udare și irigare capabile să asigure o productivitate economic avantajoasă și calitate înaltă a fructelor de tomate; determinarea pierderilor recoltei tomatelor cauzate de deficitul umidității solului ca rezultat al diminuării normelor de udare; majorarea eficienței de valorificare a rezervelor de apă din sol și precipitațiilor prin optimizarea regimului de irigare a tomatelor; stabilirea relațiilor corelative dintre «consumul total de apă – recoltă», «fertilizare – recoltă», «norma de udare – recoltă», «intervalul dintre udări – recoltă» în scopul determinării nivelurilor de asigurare climatică a productivității tomatelor la irigarea prin picurare; evaluarea economică și energetică a parametrilor tehnologici la irigarea prin picurare la cultivarea tomatelor prin semințe.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetărilor constă în elaborarea și recomandarea producătorilor de legume a parametrilor regimurilor de irigare prin picurare a tomatelor cultivate pe cernozem obișnuit, semănate direct în câmp deschis; au fost stabilite normele de fertilizare în stare să asigure formarea recoltelor economic competitive și producției de calitate înaltă. Au fost determinate: consumul mediu zilnic și total de apă și normelor de irigare, dinamica elementelor nutritive în sol în dependență de normele fertilizanților; realizată evaluarea economică și energetică a parametrilor tehnologici la cultivarea tomatelor semănate direct în câmp deschis la irigarea prin picurare.

Problema științifică soluționată constă în fundamentarea științifică a normelor de udare, intervalelor dintre udări și a elementelor nutritive, ce a condus la perfecționarea tehnologiei de cultivare a tomatelor prin semințe, ce permite obținerea recoltelor programate și calitate înaltă a producției. Semnificaţia teoretică. Au fost stabilite relațiile corelative între «consumul total de apă – recoltă», «fertilizare – recoltă», «norma de udare – recoltă», «intervale dintre udări – recoltă» în scopul determinării nivelurilor de asigurare climatică a productivității tomatelor la irigarea prin picurare. Valoarea aplicativă. Au fost elaboraţi parametrii regimului de irigare prin picurare la cultivarea tomatelor semănate în câmp deschis, care asigură utilizarea mai efectivă a resurselor de umiditate a solului, a apei folosite pentru irigare şi sporirea rentabilităţii culturii. Recolta optimă a fost obţinută la aplicarea udărilor cu intervale de 5 zile indiferent de tipul de îngrăşăminte administrate, iar calitatea producţiei rămânea la nivelul cerinţelor industriei de prelucrare. Rezultatele obţinute pot fi utilizate în procesul didactic la pregătirea logumicultorilor în universităţi şi de către alte instituţii de cercetare.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele științifice obținute au fost implementate în SRL «Plantator», raionul Slobozia. Irigarea prin picurare a tomatelor semănate în camp deschis cu intervalul între udări de 5 zile şi norme de udare reduse cu 30% pe fondal de fertilizare N150P30 şi cu norme depline de udare pe fondalul N190 kg s.a./hа a asigurat obţinerea venitului net în valoare de 2234 şi 2766 $/ha.

Cuprins


1 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ТОМАТА В БЕЗРАССАДНОЙ КУЛЬТУРЕ ПРИ ОРОШЕНИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
 • 1.1 Культура томата и ее отношение к факторам среды обитания
 • 1.2 Современное состояние в орошении овощных культур в Молдове
 • 1.3 Влияние пищевого режима почвы на урожайность томата
 • 1.4 Капельное орошение и плодородие почв
 • 1.5 Продуктивность томата при различных режимах орошения
 • 1.6 Выводы к 1 главе

2 МАТЕРИАЛ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
 • 2.1 Почва, как объект исследования
 • 2.2 Метеорологические условия в годы исследований
 • 2.3 Схема опыта и методы проведения исследований
 • 2.4 Выводы к 2 главе

3 ПРОДУКТИВНОСТЬ БЕЗРАССАДНЫХ ТОМАТОВ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ ВОДНОГО И ПИЩЕВОГО РЕЖИМОВ В УСЛОВИЯХ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
 • 3.1 Водный и пищевой режимы почвы
 • 3.2 Влияние капельного орошения и удобрений на урожайность томата
 • 3.3 Влияние изучаемых факторов на качество продукции и эффективность использования растениями воды
 • 3.4 Выводы к 3 главе

4 ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ И УДОБРЕНИЙ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ БЕЗРАССАДНОГО ТОМАТА
 • 4.1 Баланс питательных веществ и эффективность использования удобрений при различных режимах капельного орошения
 • 4.2 Экономическая эффективность
 • 4.3 Энергетическая эффективность и оценка режимов орошения и удобрения по различным критериям оптимизации
 • 4.4 Выводы к 4 главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ