Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Influența celulelor stem asupra leziunilor pemfigus-like


Autor: Macagonova Olga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.02 - Anatomia omului
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Viorel Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Gheorghe Muşet
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document2.01 Mb / în română

Teza

CZU 616.52-08:602.9:611.018

Adobe PDF document 12.83 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

leziunile pemfigus-like, regenerare, eficacitate, celule stem/keywords

Adnotare

Structura tezei. Lucrarea este expusă pe 162 de pagini de text şi include: introducere, 4 capitole, concluzii, recomandări practice şi bibliografie (270 de surse). Teza este ilustrată cu 26 de tabele, 50 de figuri, 4 anexe. Rezultatele obţ inute sunt publicate în 22 de lucrări şt iinţ ifice.

Domeniul de studiu: medicina regenerativă, dermatologie experimentală.

Scopul cercetării. Evaluarea eficacității celulelor stem în tratamentul leziunilor pemfiguslike modelate pe șobolani.

Obiectivele: simularea defectelor cutanate pemfigus-like și evaluarea eficacităţ ii tratamentului leziunilor pemfigus-like cu celule stem la șobolani.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră s-a efectuat tratamentul cu celule stem al leziunilor pemfigus-like la șobolani.

Problema ştiinţifică soluţionată. A fost creat un model experimental asemănător pemfigusului, a fost demostrată acțiunea imunosupresivă a celulelor stem alogene izolate din măduva osoasă asupra leziunilor pemfigus-like.

Semnificaţia teoretică. Studiul a confirmat utilitatea examenului histologic și imunohistochimic cu AE1/AE3, în evaluarea stării epidermului.

Valoarea aplicativă a lucrării. Modele obținute vor fi ut ilizate în alte studii științifice atât în USMF „Nicolae Testemiţanu”, cât și în alte inst ituții.

Implementaea rezultatelor științifice. Rezultatele studiului au fost implementate în procesul de studiu a cursului opțional de Medicină regenerativă și în activitatea Laboratorului de inginerie tisulară și culturi celulare al USMF „Nicolae Testemiţanu”, și a Băncii de țesuturi și celule umane.

Cuprins


1. CONCEPȚII DESPRE EVOLUȚIA, ETIOPATOGENIA ȘI TRATAMENTUL PEMFIGUSURILOR ACANTOLITICE
 • 1.1. Structura pielii nemodificate
 • 1.2. Dezvoltarea ontogenetică a pielii 20 1.3. Mecanismul de regenerare a plăgilor
 • 1.4. Structura desmozomilor. 21 1.5. Boli cutanate provocate de lezarea desmozomilor
 • 1.6. Rolul citokeratinei în dezvoltarea pemfigusului
 • 1.6.1. Imunomorfologia pielii în normă
 • 1.6.2. Imunomorfologia pielii în pemfigus
 • 1.7 Rolul desmogleinei 3 în ancorarea firului de păr în foliculul pilos în faza telogenă
 • 1.8 Sistemul complementului în patogeneza pemfigusului autoimun 32 1.9 Modele experimentale de leziuni pemfigus-like
 • 1.9.1. Modelarea pemfigusului vulgar prin transferul pasiv de ant icorpi
 • 1.9.2. Model experimental obținut prin transferul de limfocite autoreactive
 • 1.9.3. Inducerea experimentală a autoanticorpilor ant iepiteliali la iepuri
 • 1.9.4. Reacțiile comportamentale ale șobolanilor cu leziunile pemfigus-like
 • 1.9.5. Concepții despre etiologia pemfigusurilor acantolit ice
 • 1.9.6. Viitoarele direcţ ii de tratament
 • Sinteza capitolului

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
  • 2.1.1. Obiectul de studiu
  • 2.1.2. Caracterizarea eșant ionului de studiu
  • 2.1.3. Metodelele de cercetare ştiinţ ifică
  • 2.1.4. Izolarea extractului proteic pe etanol și modelarea defectelor cutanate pemfiguslike pe șobolani
 • 2.2. Metodele de obținere și procesare a grefelor de celule stem
  • 2.2.1. Obținerea celulelor stem mezenchimale din măduva osoasă
  • 2.2.2. Obținerea fibroblastelor din embrionii de găină
  • 2.2.3. Numărarea și aprecierea viabilității celulelor
 • 2.3. Metode matemat ice de analiză a rezultatelor
  • 2.3.1. Aprecierea scorului fenotipului leziunilor pemfigus-like
  • 2.3.2. Planimetrie
  • 2.3.3. Metoda histologică
  • 2.3.4. Metoda imunohistochimică cu AE1/AE3 de evidențiere a keratonocitelor
  • 2.3.5. Studierea componentelor С3 și С4 al complementului
  • 2.3.6. Explorarea reacțiilor de comportament la șobolani
 • 2.4. Sinteza capitolului 2

3. CARACTERIZAREA LEZIUNILOR PEMFIGUS-LIKE PE MODELE DE ANIMALE EXPERIMENTALE
 • 3.1. Calcularea scorului leziunilor pemfigus-like
 • 3.2. Studierea componentelor С3 și С4 al complementului
 • 3.3. Evaluarea greutății corporale
 • 3.4. Estimarea planimetrică a defectelor cutanate modelate
 • 3.5. Studierea histologică a leziunilor experimentale
  • 3.5.1. Evaluarea loturilor de șobolani cu leziuni pemfigus-like
  • 3.5.2. Rezultatele invest igației histologice ale secțiunilor de piele
 • 3.6. Studierea imunohistochimică cu AE1/AE3 a leziunilor cutanate pemfigus-like modelate
 • 3.7. Reacțiile comportamentale ale șobolanilor cu leziuni pemfigus-like
 • 3.8. Sinteză problemat icii tratate în capitolul 3

4. EVALUAREA EFICACITĂȚII TRATAMENTULUI CU CELULE STEM PE MODELE DE ANIMALE CU LEZIUNI PEMFIGUS-LIKE INDUSE
 • 4.1. Distribuția eșant ionului general
 • 4.2. Evaluarea scorului leziunilor pemfigus-like 82
 • 4.3. Modificarea greutății corporale
 • 4.4. Dozarea complementului
 • 4.5. Dinamica leziunilor cutanate
 • 4.6. Evaluarea schimbărilor morfologice în secțiunile histologice ale pielii
 • 4.7. Evaluarea imunohistochimică cu AE1/AE3 a keratinocitelor
 • 4.8. Dinamica comportamentului șobolanilor după tratament
 • 4.9. Prelucrarea statist ică a datelor
Sinteza rezultatelor din capitolul CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE Anexe
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI