Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Neuroplasticitatea indusă prin stimularea magnetică transcraniană la subiecţii cu accident vascular cerebral ischemic


Autor: Gasnaş Alexandru
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Stanislav Groppa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document1.06 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-005.4:615.847.8(043.2)

Adobe PDF document 3.89 Mb / în română
167 pagini


Cuvinte Cheie

accident vascular cerebral, stimulare magnetică transcraniană, neuroplasticitate, polimorfismul genei BDNF (factor neurotrofic derivat din creier)

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este formată din: introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografie din 211 de titluri, 8 anexe. Teza este expusă pe 108 pagini de text de bază şi este ilustrată cu 61 figuri şi 9 tabele. Rezultatele sunt publicate în 21 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: neurologie, reabilitare clinică.

Scopul lucrării constă în studierea particularităţilor plasticităţii cerebrale şi investigarea genei umane rs6265 BDNF la subiecţii cu accident vascular cerebral (AVC) ischemic în perioada acută, sub influenţa sau în absenţa stimulării magnetice transcraniane.

Obiectivele lucrării: (1) Determinarea particularităţilor clinico-evolutive ale subiecţilor cu accident vascular cerebral ischemic în perioada acută. (2) Identificarea polimorfismului rs6265 al subiecţilor cu AVC ischemic prin investigarea genei umane BDNF. (3) Evaluarea eficacităţii stimulării magnetice transcraniene (SMT) în reabilitarea subiecţilor cu AVC ischemic în perioada acută. (4) Estimarea corelaţiei dintre rezultatele SMT şi polimorfismul rs6265 al genei umane BDNF în reabilitarea subiecţilor cu AVC ischemic în perioada acută. (5) Elaborarea patternului candidatului ideal eligibil pentru stimularea magnetică transcraniană în reabilitarea după accidentul vascular cerebral ischemic.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în: a) aprecierea eficacităţii stimulării magnetice transcraniene în reabilitarea subiecţilor cu AVC ischemic în perioada acută şi elaborarea criteriilor de selecţie a candidaţilor ideali pentru modularea neinvazivă prin SMT în accidentul vascular cerebral ischemic; b) cercetarea expresiei genei umane BDNF la subiecţii cu AVC, precum şi a rolului polimorfismului rs6265 în reabilitarea acestora. Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în elucidarea evoluţiei clinice a subiecţilor care au suportat accident vascular cerebral ischemic pe baza polimorfismului genetic şi a influenţei stimulării magnetice transcraniene, cu elaborarea ulterioară a unor criterii predictive pentru candidatul ideal eligibil pentru SMT, în vederea optimizării managementului terapeutic al subiecţilor cu accident vascular cerebral ischemic.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă din evaluarea particularităţilor clinico-evolutive ale subiecţilor cu AVC ischemic în perioada acută. Studiul a adus cunoştinţe suplimentare privind evaluarea factorilor şi precondiţiilor cu rol în reabilitarea subiecţilor după AVC ischemic, facilitând prognozarea individualizată a probabilităţii de recuperare. Valoarea aplicativă a lucrării: Modelele predictive elaborate pot fi aplicate în practica medicală şi impun o evaluare şi o monitorizare foarte atentă a subiecţilor cu AVC, în cazul cărora se atestă cumularea mai multor factori predictivi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Optimizarea procesului de identificare timpurie a candidatului ideal pentru SMT. Implementarea acestei metode complementare de tratament în faza acută şi în cea subacută a AVC în ghidurile şi protocoalele instituţionale şi naţionale.

Cuprins


1.ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL MODIFICĂRILOR NEUROPLASTICE INDUSE DE ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC
 • 1.1. Aspectul neuroanatomic al accidentului vascular cerebral (AVC) ischemic
 • 1.2. Mecanismele de plasticitate neuronală după leziunile cerebrale
 • 1.3. Noţiuni generale cu privire la stimularea magnetică transcraniană (SMT)
 • 1.4. Rolul polimorfismului genei umane BDNF în neuroreabilitare
 • 1.5. Sinteza capitolului 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului: lotul de cercetare, etapele şi designul cercetării
 • 2.2. Metodologia aplicată în decursul cercetării
 • 2.3. Metodologia aplicată pentru studiul genetic
 • 2.4. Protocolul stimulării magnetice transcraniene (SMT) şi înregistrarea potenţialului evocat motor (PEM)
 • 2.5. Metodele de evaluare statistică pentru aprecierea rezultatelor
 • 2.6. Sinteza capitolului 2.

3. ASOCIEREA POLIMORFISMULUI RS6265 AL GENEI BDNF CU ASPECTELE CLINICE ALE ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC, SUB INFLUENȚA STIMULĂRII MAGNETICE TRANSCRANIENE
 • 3.1. Descrierea subiecţilor din lotul experimental şi cel de control
 • 3.2. Rezultatele investigaţiilor paraclinice ale subiecţilor cu accident vascular cerebral
 • 3.3. Rezultatele investigaţiilor genetice asupra polimorfismului rs6265 al genei umane BDNF a subiecţilor cu accident vascular cerebral
 • 3.4. Rezultatele şi dinamica subiecţilor cu accident vascular cerebral, conform scalelor de evaluare aplicate
 • 3.5. Cercetarea corelaţiilor dintre parametrii clinici şi cei electrofiziologici la subiecţii cu accident vascular cerebral
 • 3.6. Sinteza capitolului 3

4. ANALIZA COMPARATIVĂ ȘI DISCUȚIILE ASUPRA REZULTATELOR
CERCETĂRII
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE