Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Organizarea și activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)


Autor: Chiciuc Liudmila
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Nicolae Enciu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Consultant ştiinţific: Gheorghe Cojocaru
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 noiembrie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 94(478) „1934/1940” (043.2)

Adobe PDF document 1.67 Mb / în română
175 pagini


Cuvinte Cheie

Institutul Social Român, Basarabia, știință, științe sociale, cercetare monografică, cadre, manifestări, viață socială, Petre Ștefănucă, Pan Halippa, Teodosie Știrbu, Nicolae Moroșan

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 211 titluri, 156 pagini de text de bază. Cuvinte cheie: Institutul Social Român, Basarabia, știință, științe sociale, cercetare monografică, cadre, manifestări, viață socială, Petre Ștefănucă, Pan Halippa, Teodosie Știrbu, Nicolae Moroșan.

Domeniul de studiu: Istoria românilor (epoca contemporană). Scopul și obiectivele cercetării. Scopul: cercetarea din perspectiva științei istorice a organizării I.S.R. din Basarabia, a structurii, direcțiilor de activitate, rezultatelor și importanței instituției pentru viața culturalștiințifică a regiunii, precizarea rezonanței rezultatelor activității institutului regional în spațiul românesc.

Obiectivele: elucidarea gradului de abordare a problemei în istoriografie și în sursele istorice; identificarea premiselor constituirii, concretizarea procesului fondării şi a organizării activității instituției; determinarea direcțiilor de activitate şi a opțiunii pentru organizarea sistematică a cercetărilor pe domenii științifice; cercetarea în complexitate a campaniilor monografice organizate în teren și evidențierea contribuției cercetărilor efectuate la soluționarea problemelor sociale din Basarabia; generalizarea rolului cercetătorilor din Basarabia în procesul de cercetare a satelor basarabene și identificarea aportului lor la dezvoltarea științei naționale; elucidarea mijloacelor de propagare a rezultatelor cercetărilor științifice întreprinse de institutul regional şi a impactului social-cultural şi științific generat de acesta în regiune și în țară.

Noutatea științifică și originalitatea lucrării. Teza reprezintă prima investigație științifică complexă, din punct de vedere istoric, a fondării, activității și importanței I.S.R. din Basarabia ca formă regională a mișcării de cercetare și acțiune socială și prima instituție de cercetare științifică în domeniul social din ținutul nostru. Problema științifică soluționată rezidă în argumentarea calificării I.S. R. din Basarabia drept instituție veritabilă de cercetări științifice din ținut și concretizarea unicității ei în domeniul științelor sociale din Basarabia interbelică; analizarea activității instituției în baza complexului de documente și surse publicistice de epocă; reliefarea însemnătății rezultatelor cercetărilor științifice întreprinse de Institut pentru edificarea culturală și progresul social al regiunii; evidențierea contribuției cercetătorilor din Basarabia la dezvoltarea științelor sociale, în speță, a științei sociologice românești din perioada interbelică.

Importanța teoretică a tezei confirmă și reliefează rolul primordial și anvergura științelor sociale și a metodologiei științifice în studiul realităților istorice. Aspectele fundamentale ale temei elucidate, interpretate și evidențiate în lucrare, reflectă dimensiunea regională a mișcării sociale românești de cercetare și acțiune socială, care a pus accentul pe reformarea societății prin cunoașterea riguros științifică a realității vieții sociale și care a avut un ecou imens, atât în țară, cât și peste hotare.

Valoarea aplicativă a cercetării este determinată de faptul că metoda complexă a cercetării monografice, aplicată de Institut pentru cunoașterea științifică a realităților sociale rurale și tendința acestuia, materializată în acțiuni concrete, de a contribui la edificarea cultural-științifică a ținutului, sunt valabile, instructive, necesare și pe deplin aplicabile la realitățile de astăzi ale Republicii Moldova. Metodologia cercetărilor monografice interbelice poate și trebuie să servească cercetătorilor de astăzi (profesori de istorie, oameni de cultură, antreprenori) la elaborarea monografiilor localităților.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale investigației au fost implementate prin prezentarea de rapoarte și comunicări la conferințe, seminare și simpozioane științifice naționale și internaționale, axate pe problematica în cauză, finalizate cu cca 12 publicații științifice (articole, teze, rezumate); sunt utilizate la elaborarea cursurilor de istorie națională și a lucrărilor monografice și de sinteză privind istoria Basarabiei în cadrul statului unitar național.

Cuprins


1. ȘCOALA MONOGRAFICĂ ROMÂNEASCĂ – OBIECT AL CERCETĂRII ISTORICE
 • 1.1. Concepția cercetării monografice a satelor românești
 • 1.2. Istoriografia mișcării sociale românești de cercetare și acțiune socială
 • 1.3. Surse documentare privind activitatea Institutului Social Român din Basarabia
 • Concluzii la capitolul 1

2. ACTIVITATEA CULTURALĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ A INSTITUTULUI SOCIAL ROMÂN DIN BASARABIA
 • 2.1. Fondarea și structura Institutului
 • 2.2. Direcțiile de activitate
 • 2.3. Cercetările echipelor monografice în teren
 • 2.4. Contribuția cercetărilor sociologice la soluționarea problemelor sociale din Basarabia
 • Concluzii la capitolul 2

3. POPULARIZAREA REZULTATELOR ȘI SEMNIFICAȚIA ISTORICĂ A CERCETĂRILOR INSTITUTULUI SOCIAL ROMÂN DIN BASARABIA
 • 3.1. Buletinul Institutului ca mijloc de diseminare a rezultatelor activității instituției regionale
 • 3.2. Reflectarea activității Institutului în edițiile periodice de specialitate și de cultură
 • 3.3. Moștenirea culturală și științifică a Institutului Social Român din Basarabia
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI