Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Construcţia identitară în RSS Moldovenească


Autor: Negru Elena
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2023
Consultant ştiinţific: Gheorghe Cojocaru
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.09 Mb / în română

Teza

CZU 94(478)„1940/1989” (043.2)

Adobe PDF document 3.96 Mb / în română
318 pagini


Cuvinte Cheie

RSSM, politică naţională, naţiune, limbă ,,moldovenească”, construcţie identitară, limba română, renaștere națională, România, români

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, 23 de paragrafe, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 223 de titluri, 14 anexe, 283 de pagini text de bază. Domeniul de studiu: Istoria Românilor.

Scopul și obiectivele lucrării: Cercetarea conținutului și semnificației proiectului identitar din RSS Moldovenească. Obiectivele acestei cercetări rezidă în clarificarea conceptelor de identitate și națiune, esenţei teoriei cu privire la națiunea sovietică și a proiectului identitar sovietic; studierea modului în care proiectul identitar din RASSM a fost transpus în RSSM și instrumentalizat în primul deceniu postbelic; identificarea paradigmelor evoluției sale în anii ,,dezghețului” hrușciovist, între 1965-1985, precum şi în perioada restructurării lui Gorbaciov din 1985-1989.

Noutatea ştiinţifică: Această teză oferă o imagine de ansamblu, originală şi documentată asupra proiectului sovietic de fabricare a identităţii ,,moldoveneşti” pe parcursul a patru decenii şi jumătate. Sunt prezentate într-o abordare sintetică şi novatoare obiectivele şi faţetele proiectului identitar în RSSM, strategiile de deconstrucţie și construcţie, apariția fenomenului de renaștere națională în anii ,,dezghețului” hrușciovist și contraofensiva regimului comunist, schimbarea de paradigmă privind construcția identitară în contextul războiului propagandistic antiromânesc al URSS de la mijlocul anilor 1960. În acelaşi timp, pe baza unor surse edite şi inedite este relevat rolul mişcării de renaştere naţională în demolarea mitului ,,limbii moldoveneşti”, bătălia lingvistică, reabilitarea limbii române şi a alfabetului latin din RSSM în anul 1989.

Rezultatele obţinute care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante rezidă în fundamentarea paradigmei explicative privind implementarea proiectului de construcție a identității naționale în RSS Moldovenească, ceea ce a dus la elucidarea cauzelor fluctuaţiilor strategiilor identitare sovietice, a forţelor care s-au opus şi au determinat eşecul proiectului de creare a identităţii ,,moldoveneşti” în 1989. Aceste rezultate au condus la crearea unei noi direcții științifice pentru studiul problemei identitare, ca o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unei politici de stat care vizează consolidarea societăţii.

Valoarea teoretică: Importanţa teoretică rezultă din înseşi conceptele, noţiunile şi teoriile descrise în capitolul despre cadrul teoretic al problemei. În lucrare se fac noi precizări privind identitatea, naţiunea, naţiunile civică şi etnoculturală, conţinutul proiectului identitar în diferite etape ale existenţei RSSM.

Valoarea aplicativă: Rezultatele cercetărilor din această teză vor fi valorificate de autorii lucrărilor de sinteză, ai manualelor preuniversitare sau școlare. Acestea vor fi, de asemenea, utile pentru dezvoltarea de cursuri universitare sau de masterat. În cele din urmă, cercetarea poate fi de interes pentru instituțiile publice implicate în dezvoltarea politicilor culturale și educaționale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele cercetărilor asupra tezei au fost utilizate în elaborarea manualelor şi a sintezelor, notelor de curs universitare. Ele au fost aplicate și în procesul de scriere a monografiilor pe teme de istorie contemporană de către cercetătorii Institutului Național de Istorie a Totalitarismului al Academiei Române. 6

Cuprins


1. REPERE TEORETICE, ISTORIOGRAFICE ŞI SURSE ISTORICE PRIVIND CONSTRUCŢIA IDENTITARĂ
 • 1.1. Cadrul teoretic al problemei identitare
 • 1.2. Istoriografia construcţiei identitare în RSSM
 • 1.3. Sursele istorice ale cercetării
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. TRANSPUNEREA PROIECTULUI IDENTITAR ,,MOLDOVENESC” DIN RASSM ÎN RSSM (1940-1941, 1944-1953)
 • 2.1. Concepţia națională sovietică în anii războiului şi stalinismului postbelic
 • 2.2. Strategii de construcţie şi deconstrucţie identitară în RSSM
 • 2.3. Retorica ,,,moldovenizării” şi ,,indigenizării” ca expresie a rusificării
 • 2.4. Elaborarea fundamentelor etnoculturale ale noii identităţi
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. EDIFICAREA IDENTITĂŢII „MOLDOVENEŞTI” ÎNTRE „DEZGHEŢUL” ŞI „ÎNGHEŢUL” HRUŞCIOVIST (1953-1964)
 • 3.1. Ambiguităţile politicii sovietice față de naționalități
 • 3.2. Dezavuarea liniei slavizante din lingvistica ,,moldovenească”. Restabilirea normelor limbii române literare
 • 3.3. Recuperarea moștenirii literare clasice
 • 3.4. Renaşterea spiritului naţional
 • 3.5. Atacul autorităţilor împotriva intelectualităţii
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. RĂZBOIUL PROPAGANDISTIC AL URSS ÎMPOTRIVA RSR ŞI REDIMEN-SIONAREA PROIECTULUI IDENTITAR
 • 4.1. Accelerarea proceselor de contopire a popoarelor sovietice
 • 4.2. Războiul propagandistic antiromânesc al URSS. Etape şi caracteristici
 • 4.3. Fortificarea identităţii ,,moldoveneşti”. Dezvoltarea teoriei etnogenezei
 • 4.4. Propaganda sovietică pe arena internațională despre ,,națiunea moldovenească”
 • 4.5. Amplificarea tendinţelor de teoretizare a ,,limbii moldoveneşti’’
 • 4.6. Neutralizarea influenței RSR și izolarea culturală a RSSM
 • 4.7. Concluzii la capitolul 4

5. PERESTROIKA ŞI RESPINGEREA TEORIEI LIMBII ŞI IDENTITĂŢII „MOLDOVENEŞTI” (1985-1989)
 • 5.1. Politica de reforme și revizuirea concepției față de națiunile ne-ruse
 • 5.2. Resurecţia conştiinţei naționale în RSSM
 • 5.3. Demontarea bazelor teoretice ale dogmei „limbii moldovenești”
 • 5.4. Lansarea dezbaterilor privind legile lingvistice. Rezistenţa aparatului de partid
 • 5.5. Repunerea în drepturi a limbii române şi a alfabetului latin în cadrul Sesiunii a XIII-a a Sovietului Suprem din RSSM
 • 5.6. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
ANEXE
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI