Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie în Țara Moldovei (sec. al XVII-lea ‒ începutul sec. al XIX-lea)


Autor: Felea Alina
Gradul:doctor habilitat în istorie
Specialitatea: 07.00.02 - Istoria românilor (pe perioade)
Anul:2023
Consultant ştiinţific: Demir Dragnev
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.12 Mb / în română

Teza

CZU 94:392.5(498+478)ʺ16/18ʺ(043)

Adobe PDF document 5.58 Mb / în română
382 pagini


Cuvinte Cheie

Instituția căsătoriei, mariaj, relații de rudenie, rudenie fictivă, rudenie sufletească, rudenie prin alianță, drept canonic, pețit, logodnă, Sfânta Taină a Nunți, cununie, holtei, fată mare, soț, soție, nănaș/ă, fini, peci, izvod de zestre, ospăț de nuntă, divorț, recăsătorire, căsătoria repetată, căsătorii mixte, carte de dispărțanie

Adnotare

Teză de doctor habilitat în istorie, Chişinău, 2022.
Domeniul de studiu: specialitatea 611.02 – Istoria românilor (pe perioade).

Structura tezei: lista abrevierilor, introducere, cinci capitole a câte 3-4 subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 559 titluri, 323 pagini (până la bibliografie), 2 anexe, declaraţia privind asumarea răspunderii şi CV-ul autorului.

Scopul tezei: analiza complexă, interdisciplinară a instituției căsătoriei și relațiilor de rudenie din Ţara Moldovei (ca produs al acestei instituții) în sec. al XVII-lea ‒ începutul sec.al XIX-lea, cu componentele sale legislativ-canonice, cu etapele sale caracteristice, dar și ca fenomen social.

Obiectivele tezei: reflectă analiza istoriografiei și cercetarea surselor; oferirea unei viziuni ample asupra instituției căsătoriei și relațiilor de rudenie prin evidențierea elementelor caracteristice ale unei instituții sociale, efectele acesteia, stabilirea gradului de rudenie, prezentarea situaţiei reale; cercetarea atitudinii Bisericii, elitei sau a comunității față de căsătoria legitimă și nelegitimă; determinarea interdicțiilor și aplicabilitatea acestora; analiza implicării membrilor societății în constituirea unei alianțe matrimoniale; elucidarea relației de rudenie sufletească; analiza cazurilor de încheire a celei de-a doua, a treia și a patra căsnicie, a mariajelor cu rudele, a celor mixte și efectele încheierii lor; elucidarea condițiilor de disoluție a căsătoriei; evidențierea motivațiilor pentru divorț și realitatea cotidiană; identificarea termenilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: este o primă cercetare interdisciplinară care prezintă instituția căsătoriei și relațiile de rudenie din Țara Moldovei în sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea, în special la românii ortodocși, cu excepția cazurilor căsătoriilor mixte, ca parte a spațiului românesc și a lumii ortodoxe – cu etapele caracteristice: de la etapele prenupțiale până la disoluția căsătoriei, evidențiind tipul de rudenie stabilit etc., reflectându-se și probleme controversate.

Rezultatele obţinute: pentru prima dată în cercetarea istorică este realizată o cercetare interdisciplinară a instituției căsătoriei și a relațiilor de rudenie în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea- începutul sec. al XIX-lea. Rezultatele științifice obținute reprezintă un aport considerabil la investigarea unor aspecte importante ce țin de funcționarea instituției căsătoriei și a relațiilor de rudenie în cadrul societăţii premoderne cu evidențierea aspectelor modernizatoare.

Semnificaţia teoretică: s-a elaborat cadrul conceptual asupra evoluției instituției căsătoriei și relațiilor de rudenie în Țara Moldovei în sec. al XVII-lea -începutul sec. al XIX-lea în baza unei metodologii complexe cu rezultate teoretice importante, care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice – cea a fenomenului căsătoriei. Concluziile formulate în teză completează cu date noi, inedite, cunoştinţele existente asupra problemei cercetate și pot servi drept bază teoretică în cercetarea fenomenului căsătoriei și relațiilor de rudenie în alte perioade istorice.

Valoarea aplicativă. cercetarea poate fi utilizată pentru elaborarea cursurilor universitare și a manualelor pentru facultăţile de istorie, drept, teologie, sociologie. În același timp, rezultatele cercetării pot servi drept punct de plecare în studierea aspectelor evoluției instituției căsătoriei și a relațiilor de rudenie în perioadele premergătoare și următoare în aspect comparativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele teoretice și practice au fost aprobate prin publicarea a 2 monografii, 1 lucrare colectivă, 1 culegere de documente (în coautorat), şi 45 de studii, articole ştiinţifice și teze care au fost publicate în Republica Moldova și peste hotare, în comunicări, inclusiv plenare, prezentate la circa 30 de conferinţe naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. INSTITUȚIA CĂSĂTORIEI ȘI RELAȚIILE DE RUDENIE DIN ȚARA MOLDOVEI ÎN ISTORIOGRAFIE ȘI ÎN SURSELE ISTORICE
 • 1.1.Instituția căsătoriei și relațiile de rudenie din perspectivă istoriografică
 • 1.2.Izvoarele istorice ale cercetării
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. INSTITUȚII ȘI OBICEIURI PRENUPȚIALE ALE ROMÂNILOR ORTODOCȘI DIN TARA MOLDOVEI: PEȚITUL ȘI LOGODNA
 • 2.1. Actanții principali ai etapei prenupțiale
 • 2.1.1. Bărbații celibatari
 • 2.1.2. Tinerele necăsătorite
 • 2.2. Pețitul, logodna și constituirea rudeniei fictive
 • 2.2.1. Pețitul
 • 2.2.2. Logodna. Stabilirea relației de rudenie fictivă
 • 2.2.3. Izvodul de zestre - condiție indispensabilă a înțelegerii de căsătorie
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI LA ROMÂNII ORTODOCȘI DIN ȚARA MOLDOVEI: CONDIȚII, LEGISLATIE ȘI REALITĂȚI
 • 3.1. Procedura de cercetare: prevederi canonico-legislative și realitate cotidiană
 • 3.2. Legitimarea alianței matrimoniale în Țara Moldovei ‒ Sfânta Taină a Nunții
 • 3.2.1. Cununarea mirilor
 • 3.2.2. Legitimitatea mariajului în surse
 • 3.2.3. Ospățul de nuntă – tradiții și realitate
 • 3.3. Căsătoriile mixte în Țara Moldovei: particularități și cotidian
 • 3.3.1. Căsătoriie interconfesionale
 • 3.3. 2. Căsătoriile mixte intersociale și interetnice
 • 3.3.2. 1. Căsătoriile românilor cu ţiganii
 • 3.3.2.2. Căsătoria moldovencelor cu militarii și șerbii ruși
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. INSTITUȚIA CĂSĂTORIEI ȘI RELAȚIILE DE RUDENIE ÎN ȚARA MOLDOVEI
 • 4. 1. Statutul de persoană căsătorită în sursele din Țara Moldovei
 • 4.1.1Statutul de femeie căsătorită
 • 4.1.2. Statutul de bărbat căsătorit
 • 4.2. Rudenia spirituală stabilită prin instituția nașilor
 • 4.2.1. Rudenia spirituală din nășia de Botez
 • 4.2.2.Instituția căsătoriei și rudenia spirituală stabilită prin instituția nașilor de Cununie
 • 4.3. Interdicții de căsătorie în cazul rudeniei
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. ÎNCETAREA CĂSĂTORIEI ȘI RECĂSĂTORIA ÎN ȚARA MOLDOVEI: PREVEDERI CANONICO-LEGISLATIVE, MENTALITĂȚI ȘI COTIDIAN
 • 5.1. Încetarea căsătoriei în urma decesului soțului/soției
 • 5.2. Divorțul în Țara Moldovei
 • 5.2.1. Prevederi canonico-legislative privind motivele divorțului și procesul de divorț
 • 5.2.2. Adulterul și încetarea căsătoriei
 • 5.2.3. Incapacitatea unuia dintre soţi la viaţă conjugală
 • 5.2.4. Beţia și bătaia: probleme în familie și disoluția cuplului
 • 5.2.5. Alte motive de divorț
 • 5.3.Recăsătorirea: căsătorii nepravilnice și nelegiuite
 • 5.3.1. Cea de-a doua și a treia căsătorii– între permisiune condiționată și realitate
 • 5.3.2. Cea de-a patra căsătorie – mariaj interzis
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI