Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Hemoperitoneul traumatic: particularități diagnostico-curative și evolutive


Autor: Aneste Eduard
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.27 - Chirurgie
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rojnoveanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Olga Tagadiuc
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 6 februarie 2020 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 februarie 2020

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 616.381-001.31-005.1-089

Adobe PDF document 13.83 Mb / în română
187 pagini


Cuvinte Cheie

traumatism abdominal închis, hemoperitoneu traumatic, tratament nonoperator

Adnotare

Teza include 113 pagini de text de bază și constă din introducere, 5 capitole, concluzii generale, bibliografie din 277 titluri, 5 anexe. Teza este ilustrată cu 10 tabele, 43 de figuri. Rezultatele obținute sunt publicate în 24 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: chirurgie – 321.13.

Scopul lucrării: Argumentarea clinico-paraclinică a inofensivității absorbției hemoperitoneului posttraumatic la traumatizații cu leziuni închise ale organelor abdominale parenchimatoase abordați nonoperator.

Obiective: Studierea literaturii de specialitate referitoare la particularitățile managementului traumatizaților cu hemoperitoneu și a modificărilor patofiziologice și clinice de evoluție a sângelui din cavitatea peritoneală; aprecierea în experiment a consecințelor locale intraperitoneale și sistemice ale hemoperitoneului posttraumatic; analiza modificărilor evolutive clinicoparaclinice ale hemoperitoneului la traumatizații cu leziuni intraabdominale închise ale organelor parenchimatoase tratați nonoperator; argumentarea obiectivă a inofensivității absorbției sângelui intraperitoneal prin analiza modificărilor locale și sistemice în experiment și studiu clinic prin schimbările imagistice și a examinărilor de laborator cercetate.

Noutatea științifică a lucrării. S-a demonstrat că, evoluția hemoperitoneului posttraumatic indiferent de gravitatea leziunii organelor parenchimatoase și volumul hemoperitoneului asociat, nu prezintă repercusiuni locale și sistemice cu diferențe statistic semnificative.

Problema științifică soluționată în teză rezidă în fundamentarea științifică a inofensivității hemoperitoneului în model experimental și clinic, ce confirmă oportunitatea abordării nonoperatorii a pacienților cu traumatism abdominal închis și hemoperitoneu asociat leziunilor de ficat și splină de gr.III-IV cu hemoperitoneu și permite optimizarea managementului acestora.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. S-a analizat rolul hemoperitoneului posttraumatic în evoluția pacienților cu traumatism abdominal închis, fapt ce a permis optimizarea managementului acestora prin indicarea tratamentului nonoperator la cei cu hemoperitoneu asociat gradelor de leziune IIIIV conform AAST a ficatului și splinei.

Implementarea rezultatelor. Rezultatele cercetării au fost implementate în procesul didactic la Catedra de chirurgie nr.1 „Nicolae Anestiadi” a USMF „Nicolae Testemițanu” și în procesul curativ în cadrul Institutului de Medicină Urgentă din Chișinău.

Cuprins


1. ASPECTE PATOFIZIOLOGICE, CLINICE, DIAGNOSTICE ȘI DE EVOLUȚIE ALE HEMOPERITONEULUI TRAUMATIC
 • 1.1. Hemoperitoneul posttraumatic – epidemiologie, anatomie, clasificare
 • 1.2. Aspecte clinice și diagnostice de depistare și evaluare a hemoperitoneului posttraumatic
 • 1.3. Tactica de tratament a hemoperitoneului posttraumatic
 • 1.4. Aspecte patofiziologice de evoluție și reabsorbție a hemoperitoneului

2. CARACTERISTICA GENERALĂ A MATERIALULUI DE STUDIU ȘI METODELE DE INVESTIGARE
 • 2.1. Noțiuni de referință, caracteristica generală a studiului, proiectarea eșantionului de cercetare
 • 2.2. Studiul experimental – material și metode de cercetare
 • 2.3. Studiul clinic. Metodologia de cercetare. Caracteristica generală a lotului de pacienţi
 • 2.4. Metodele de investigații și analiza statistică a rezultatelor

3. STUDIUL CONSECINȚELOR HEMOPERITONEULUI ÎN MODEL EXPERIMENTAL
 • 3.1. Determinarea influenței sângelui intraabdominal asupra apariției procesului aderențial
 • 3.2. Analiza toxicității absorbției hemoperitoneului în modelul experimental pe șobolani

4. STUDIUL CLINIC AL HEMOPERITONEULUI LA PACIENȚII TRAUMATIZAȚI
 • 4.1. Studierea modificărilor evolutive clinico-paraclinice ale absorbției hemoperitoneului la traumatizații cu leziuni închise ale organelor parenchimatoase abordați nonoperator
 • 4.2. Analiza comparatcilviăn ac pia, irmaamgeitsrtiilcoir și de laborator în funcție de severitatea leziunii organului traumatizat
5. CONDUITA TERAPEUTICĂ LA PACIENŢII CU HEMOPERITONEU POSTTRAUMATIC PRIN PRISMA REZULTATELOR OBŢINUTE
 • 5.1. Analiza corelativă a factorilor ce caracterizează evoluția pacienților cu hemoperitoneu tratați nonoperator
 • 5.2. Coduita diagnostico-curativă a pacienților cu hemoperitoneu posttraumatic prin prisma rezultatelor obținute

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE