Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale


Autor: Popovici Mihai
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.12 - Contabilitate; audit; analiză economică
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Alexandru Nederiţa
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 iunie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.82 Mb / în engleză

Teza

CZU 657.421.1:657.6(478)(043)

Adobe PDF document 2.33 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

contabilitate, audit, imobilizări corporale, recunoaștere, evaluare, derecunoaștere, amortizare, parteneriat public-privat, planificarea auditului, probe de audit, risc de audit, finalizarea auditului

Adnotare

Structura tezei: adnotare, introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 203 de titluri, 22 de anexe, 146 de pagini de text de bază, 42 de figuri și 23 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studii: contabilitate; audit.

Scopul lucrării: constă în cercetarea și examinarea complexă a aspectelor teoretice și aplicative aferente contabilității și auditului imobilizărilor corporale în vederea fundamentării direcțiilor de perfecționare a acestora în conformitate cu normele internaționale. Obiectivele cercetării: investigarea și elucidarea problemelor recunoașterii, evaluării, deprecierii, amortizării, contabilizării costurilor ulterioare, derecunoașterii și deținerii în parteneriate public-private a imobilizărilor corporale; analiza și identificarea problemelor legate de planificarea și exercitarea, colectarea de probe și finalizarea auditului imobilizărilor corporale.

Noutatea şi originalitatea științifică constă în aprofundarea și dezvoltarea teoretică a noțiunii de imobilizări corporale; perfecționarea modului de contabilizare a imobilizărilor corporale; dezvoltarea metodologiei contabilizării imobilizărilor corporale deținute în parteneriatele public-private; elaborarea unor formulare noi și exprimarea propunerilor de utilizare a acestora; investigarea etapelor de auditare și perfecționarea auditului imobilizărilor corporale.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constau în aprofundarea și dezvoltarea conceptuală a noțiunii de imobilizări corporale; identificarea elementelor de formare a costului de intrare; recomandarea aplicării unor metode de amortizare utilizate în practica internațională, argumentarea stabiliri claselor de imobilizări corporale în funcție de amplasare; perfecționarea contabilității imobilizărilor corporale deținute în parteneriat public-privat; investigarea și soluționarea problemelor colectării probelor de audit și fundamentarea direcțiilor de valorificare a rezultatelor auditului imobilizărilor corporale.

Semnificaţia teoretică și valoarea aplicativă rezidă din concluziile și recomandările aferente temei studiate, care vor contribui la perfecționarea contabilității și auditului imobilizărilor corporale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: unele recomandări elaborate în teză sunt acceptate spre implementare în entitățile cercetate și pot fi utilizate în procesul didactic al instituțiilor de învățământ și de instruire profesională cu profil economic.

Cuprins


1. FUNDAMENTE TEORETICE ALE CONTABILITĂȚII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
 • 1.1. Delimitări conceptuale privind imobilizările corporale
 • 1.2. Considerații privind recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. ABORDĂRI METODOLOGICO-APLICATIVE ALE CONTABILITĂȚII IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
 • 2.1. Probleme ale reevaluării și deprecierii imobilizărilor corporale
 • 2.2. Aspecte problematice ale contabilității amortizării imobilizărilor corporale .
 • 2.3. Unele probleme ale contabilizării costurilor ulterioare și derecunoașterii imobilizărilor corporale
 • 2.4. Particularitățile contabilităţii imobilizărilor corporale în condițiile parteneriatului public-privat
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. PROBLEME ALE AUDITULUI IMOBILIZĂRILOR CORPORALE
 • 3.1. Planificarea auditului imobilizărilor corporale
 • 3.2. Problemele colectării probelor de audit aferente imobilizărilor corporale
 • 3.3. Procedurile de finalizare și direcțiile de valorificare a rezultatelor auditului imobilizărilor corporale
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-UL CANDIDATULUI