Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza derivaților terpenici polifuncționalizați prin intermediul reacțiilor radicalice și cationice


Autor: Gîrbu Vladilena
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Veaceslav Kulciţki
doctor, profesor cercetător, Institutul de Chimie al AŞM
Consultant ştiinţific: Nicon Ungur
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie al AŞM
Instituţia: Institutul de Chimie al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 iunie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.71 Mb / în română
Adobe PDF document1.68 Mb / în engleză

Teza

CZU 547.596/.597:577.1 (043.2)

Adobe PDF document 4.52 Mb / în engleză
154 pagini


Cuvinte Cheie

terpenoide, chimie radicalică, carboazidare, carbohidrogenare, hidroazidare, transpoziții cationice, compuși biologic activi

Adnotare

Susșinerea va avea loc in regim on-line pe 16 iunie 2020, la ora 14:00. (linkul https://join.skype.com/mqbv5VMdagVj)

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 203 titluri, 111 pagini de text de bază, 65 figuri, 6 tabele, 1 anexă. Rezultatele obținute sunt publicate în 20 lucrări științifice. Scopul lucrării: constă în funcționalizarea terpenoidelor cu heteroatomi de azot, oxigen sau halogen prin intermediul reacțiilor radicalice, astfel obținându-se compuși cu un potențial sporit de activitate biologică; modificarea terpenoidelor ușor disponibile cu ajutorul transpozițiilor cationice și generarea compușilor cu schelete regrupate.

Obiectivele cercetării: utilizarea reacțiilor de hidroazidare, carboazidare și carbohidrogenare radicalică în funcționalizarea diterpenoidelor naturale și sintetice; modificarea scheletului carbonic în derivații isocopalici și homodrimanici prin migrări cationice cu obținerea derivaților terpenici, analogii cărora se găsesc în natură în cantități mici; caracterizarea compușilor obținuți prin metode moderne de analiză.

Noutatea și originalitatea științifică: Pentru prima dată a fost demonstrată utilitatea adițiilor radicalice cu transfer de atomi pentru funcționalizarea compușilor diterpenici, cum ar fi derivații ent-kauranici, labdanici și isocopalici. Au fost sintetizați 90 compuși noi, unii manifestând activitate biologică pronunțată. Pentru prima dată, cu ajutorul transpozițiilor cationice au fost sintetizați compuși cu schelet halimanic, ent-verrucosinic și hirtiosanic. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante în teză constau în introducerea simultană a grupelor funcționale de interes prin intermediul reacțiilor radicalice și obținerea compușilor de tip labdanic, ent-kauranic și isocopalic funcționalizați cu heteroatomi de azot, oxigen sau halogeni, unii demonstrând activitate biologică; au fost obținute o serie de sesquiterpenoide cu schelet halimanic, hirtiosanic și entverrucosinic, compuși cu valoare teoretică și aplicativă.

Semnificația teoretică a lucrării constă în aplicarea cu succes a transformărilor radicalice pentru lărgirea diversității structurale a compușilor terpenici cu structură complexă, demonstrarea influenței efectelor stereoelectronice asupra selectivității proceselor abordate și elaborarea unor căi eficiente de funcționalizare a substratelor selectate în baza baza reacțiilor radicalice și cationice. Valoarea aplicativă a lucrării: viabilitatea chimiei radicalice pe substrate terpenice complexe; demonstrarea reacției click pe substrate diterpenice și utilizarea lor în studiile activității biologice.

Implementarea rezultatelor științifice: o serie de compuși obținuți în cadrul lucrării, au demonstrat activitate citotoxică selectivă. În baza acestor rezultate au fost înregistrate patru cereri de brevet.

Cuprins


1. FUNCTIONALIZATION AND REARRANGEMENT OF NATURAL COMPOUNDS VIA FREE RADICAL AND CATIONIC INDUCED REACTIONS
 • 1.1 The radical C-H functionalization of natural compounds
 • 1.2 The C-C and C-X bonds formation via atom transfer radical addition methodology
 • 1.3 Recent examples of natural compounds synthesized via cationic reactions
 • .4 Conclusions to chapter 1

2. RADICAL TRANSFORMATIONS OF ENT-KAURANE DITERPENOIDS 2.1 Hydroazidation of methyl ent-kaur-16-en-19-oate
 • 2.2 Carboazidation and carboiodination of ent-kaurane derivatives
 • 2.3 Carbohydrogenation of ent-kaurane derivatives
 • 2.4 Conclusions to chapter 2
 • 2.5 Experimental part

3. RADICAL TRANSFORMATIONS OF LABDANIC AND ISOCOPALIC DITERPENOIDS
 • 3.1 Hydroazidation of epi-manoyl oxide 81
 • 3.2 Carboazidation and carboiodination of manoyl oxides 82
 • 3.3 Carboazidation of natural compound Forskolin
 • 3.4 Carbohydrogenation of manoyl oxides 3.5 Carboazidation of isocopalic related diterpenoids 3.6 Conclusions to chapter 3 3.7 Experimental part 94

4. SYNTHESIS OF SOME TERPENOIDS VIA CATIONIC REARRANGEMENTS
 • 4.1 Synthesis of ent-verrucosin and hyrtiosane skeleton 114
 • 4.2 The acid-induced rearrangement of homodrimanic epoxide 120
 • 4.3 Conclusions to chapter 4
 • 4.4 Experimental part 123 4.
OVERALL CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

REFERENCES