Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza şi cercetarea derivaților cu conţinut de azot ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor din (+)-3-carenă


Autor: Curlat Serghei
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.03 - Chimie organică
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Fliur Macaev
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 februarie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.03 Mb / în română
Adobe PDF document1.08 Mb / în engleză

Teza

CZU 547.5 547.7/.8 547.91

Adobe PDF document 2.89 Mb / în rusă
165 pagini


Cuvinte Cheie

(+)-3-carenă, epoxidare, cuaternizare, lichide ionice chirale, cicloadiție, 1,2,3-triazoli, bis-amine, 2,6-dimetilpiridin-3,5-dicarboxilați

Adnotare

Structura tezei: introducere, lista abrevierilor, sinteza literaturii în domeniu, descrierea rezultatelor propriilor cercetări, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 138 de referințe, 122 pagini de text de bază, 73 figuri, 6 tabele, rezultatele obținute au fost publicate în 25 de lucrări științifice.

Scopul lucrării: prezenta lucrare este dedicată elaborării și realizării strategiei de sinteză, precum și determinarii relaţiei structură-activitate pentru 55 de compuși noi din grupa derivaților azotați ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor din (+)-3-carenă.

Obiectivele cercetării: Elaborarea metodei practice de epoxidare a (+)-3-carenei, elucidarea condițiilor opime de deschidere regioselectivă a trans-epoxidului cu amine heterociclice, cercetarea particularităților reacțiilor de cuaternizare a compușilor obținuți, studiul reacțiilor “click” de cicloadiție a alchinelor terminale la azidocaranoli izomeri, extinderea aplicabilității reacției de aminoalchilare cu folosirea aziridinei din seria caranului.

Noutatea și originalitatea științifică: implementarea metodei ecologic inofensive de epoxidare a (+)-3-carenei. Obținerea seriei aminelor funcționalizate cu fragment caranic, caracterizarea structurii și proprietăților acestora. Introducerea grupării azidice în scheletul caranic a făcut posibilă atât cercetarea aplicabilității reacției de tip “click” de cicloadiție azidă-alchină în acest caz, cât și obținerea aziridinelor din seria caranului. Problema științifică soluționată constă: în determinarea condiţiilor optime de sinteza și stabilirea relației dintre structură, citotoxicitate, activitatea anti-HIV și antioxidantă a derivaților azotați ai 3,7,7-trimetilbiciclo[4.1.0]heptanilor, necunoscuți anterior, cu potențial inalt de aplicație în biofarmaceutică.

Valoarea teoretică a lucrării: A fost identificată specificitatea reacțiilor de deschidere a trans-epoxidului cu 1Н-1,2,4-triazol, 1Н-benzotriazol, 1H-imidazol și 1H-benzoimidazol, inclusiv în condițiile iradierii cu microunde. A fost descoperit, că esterii acetilacetici din seria caranului, spre deosebire de esterul acetilacetic interacționează cu folmaldehida și acetatul de amoniu, rezultând esteri corespunzători ai acidului 2,6-dimetilpiridin-3,5-dicarboxilic. A fost realizată sinteza aziridinelor aminoalchilate prin condensarea aziridinei caranice cu formalină și amine secundare.

Valoarea aplicativă a lucrării: a fost propus un procedeu ecologic inofensiv de epoxidare a (+)-3-carenei cu α-Al2O3/H2O2. Transformarea ulterioară a epoxidului a condus la obținerea compușilor, în particular derivați ai 1H-benzimidazolului şi 1H-benzotriazolului, cu proprietăţi de inhibare a transcriptazei HIV, ce prezintă interes practic.

Implementarea rezultatelor științifice: A fost brevetat procedeul de epoxidare ecologic inofensiv a (+)-3-carenei cu nano-pulbere de α-Al2O3 cu H2O2, care și-a găsit aplicabilitate în activitatea științifică a laboratorului. Rezultatele privind activitatea antioxidantă, anti-HIV și citotoxicitatea au identificat direcții promițătoare de cercetare aprofundată.

Cuprins


1. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ (+)-3-КАРЕНА В ЗАМЕЩЕННЫЕ БИЦИКЛО[4.1.0]ГЕПТАНЫ
  • 1.1 Монозамещенные караны и пути их превращений стр.22
  • 1.2 Дизамещенные караны и пути их превращений стр.39
  • Выводы по главе 1 стр.52

2. СИНТЕЗ ИМИДАЗОЛ-, ТРИАЗОЛ-, БЕНЗИМИДАЗОЛ- И БЕНЗОТРИАЗОЛ-ЗАМЕЩЕННЫХ 3,7,7-ТРИМЕТИЛБИЦИКЛО[4.1.0]ГЕПТАНОЛОВ
  • 2.1 Разработка метода синтеза α-3,4-эпоксикарана и продуктов его взаимодействия с 1,2,4-триазолом и бензотриазолом
  • 2.2 Синтез 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептанолов с фрагментами имидазола, бензимидазола и органических солей на их основе
  • 2.3 Методы синтеза и анализа 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептанолов, содержащих фрагменты имидазола, бензимидазола, 1,2,4-триазола и бензотриазола, а также производных на их основе
  • 2.4 Выводы по главе 2

3. СИНТЕЗ 3,7,7-ТРИМЕТИЛБИЦИКЛО[4.1.0]ГЕПТАНОВ, СОДЕРЖАЩИХ ФРАГМЕНТЫ 1,2,3-ТРИАЗОЛА, АЗИРИДИНА, ПИРИДИНА, А ТАКЖЕ ПРОИЗВОДНЫХ НА ИХ ОСНОВЕ
  • 3.1 Синтез 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептанолов, содержащих в молекуле фрагменты замещенных 1,2,3-триазолов
  • 3.2. Синтез симметричных и несимметричных производных 2,6-диметилпиридин-3,5-дикарбоновой кислоты, содержащих фрагменты замещённых 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептанов
  • 3.3 Синтез аминоалкилированных азиридинов на основе 3,7,7-триметилбицикло[4.1.0]гептана