Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / martie /

Marketingul social și posibilități de aplicare în promovarea sănătății


Autor: Timotin Alina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Oxana Savciuc
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 martie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română
Adobe PDF document0.70 Mb / în engleză

Teza

CZU 339.138:614(478)(043)

Adobe PDF document 9.51 Mb / în română
208 pagini


Cuvinte Cheie

marketing social, sănătate publică, promovarea sănătății, Republica Moldova, mediciniști, specialiști sănătate publică, dezvoltare curriculum, ghid de implementare, componența echipei, strategii

Adnotare

Volumul și structura tezei.Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 134 de titluri, 13 anexe, 142 de pagini text de bază (până la Bibliografie), 35 de figuri și 18 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 9 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: marketing social, sănătate publică, promovarea sănătății, Republica Moldova, mediciniști, specialiști sănătate publică, dezvoltare curriculum, ghid de implementare, componența echipei, strategii.

Domeniu de studiu: Științe economice.

Obiectul cercetării: este prezentat de marketingul social, aplicat în promovarea sănătății (ca domeniu al sănătății publice).

Scopul cercetării: constă în elaborarea unui model de adaptare a celor mai eficiente tehnici de marketing social la domeniul sănătății publice din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: delimitarea abordărilor conceptuale ale marketingului social; identificarea particularităților în stabilirea mixului de marketing social; examinarea proiectelor și programelor naționale de promovare a sănătății în Republica Moldova; identificarea bunelor practici internaționale în aplicarea conceptului de marketing social în domeniul sănătății publice; examinarea posibilităților de utilizare a suportului acordat de organismele internaționale pentru dezvoltarea marketingului social în domeniul sănătății publice din Republica Moldova; investigarea nivelului de cunoștințe în domeniul marketingului social a studenților din cadrul USMF Nicolae Testemițanu; cercetarea nivelului de înțelegere, cunoștințe și practica marketingului social de către specialiștii de sănătate publică din țară; elaborarea setului de măsuri necesare aplicării tehnicilor de marketing social în domeniul sănătății publice din Republica Moldova (model conceptual, instrumente practice).

Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în cercetarea domeniului marketingului social prin prisma sănătății, aplicat în Republica Moldova, pornind de la nivelul de cunoaștere a conceptului de către principalii potențiali implementatori și conferirea unui statut academic disciplinei de marketing social aplicat în promovarea sănătății.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare: Problema: Cunoașterea și aplicarea insuficientă a tehnicilor de marketing social în promovarea sănătății. Întrebarea de cercetare: Care sunt cele mai eficiente tehnici de marketing social care ar putea fi aplicate în promovarea sănătății? Au fost identificate și structurate într-un set de măsuri (care cuprinde și un model aplicativ) cele mai eficiente tehnici de marketing social care pot fi aplicate în domeniul sănătății publice din Republica Moldova în vederea aplicării marketingului social în promovarea sănătății, care contribuie inclusiv la lărgirea orizontului de cunoaștere și utilizare a acestora de către reprezentanții sectorului de sănătate. Semnificația teoretică a cercetării: este relevată prin studiul tehnicilor de marketing social, delimitarea conceptuală de alte noțiuni, completarea mixului și propunerea unei definiții sintetizatoare. Valoarea aplicativă a lucrării: este reprezentată de elaborarea și testarea setului de măsuri pentru aplicarea marketingului social în promovarea sănătății, care cuprinde: Modelul T de implementare a marketingului social în Republica Moldova, ghidul practic, programul de studii și schița echipei de implementare a unui program de marketing social.

Implementarea rezultatelor științifice: s-a realizat în cadrul Școlii de Management în Sănătate Publică a USMF Nicolae Testemițanu, în cadrul disciplinei Marketingul serviciilor de sănătate predat masteranzilor și medicilor în cadrul cursurilor de instruire continuă, prin valorificarea teoretico-aplicativă a Modelului T de implementare a marketingului social în Republica Moldova, precum și a instrumentelor care formează setul de măsuri pentru aplicarea marketingului social în sănătate publică. Rezultatele au fost aplicate și de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Un alt aspect este reprezentat de promovarea rezultatelor investigațiilor prin intermediul comunicărilor la conferințe ștințifice naționale și internaționale, precum și a publicațiilor științifice în reviste de specialitate.

Cuprins


1. ANALIZA CONCEPTULUI DE MARKETING SOCIAL ȘI A IMPLEMENTĂRII ACESTUIA ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
 • 1.1. Apariția și dezvoltarea marketingului social
 • 1.2. Delimitări conceptuale privind marketingul social în sănătate publică
 • 1.3. Particularități în stabilirea mixului de marketing social, alternative strategice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. ELEMENTE DE MARKETING SOCIAL UTILIZATE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII
 • 2.1. Programe naționale de promovare a sănătății în Republica Moldova
 • 2.2. Suportul organizațiilor internaționale în implementarea marketingului social în sănătate
 • 2.3. Experiența internațională în aplicarea conceptului de marketing social în domeniul sănătății publice
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ALTERNATIVE STRATEGICE DE APLICARE A MARKETINGULUI SOCIAL ÎN PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII DIN R. MOLDOVA
 • 3.1. Rolul instruirii universitare și formării continue în aplicarea marketingului social
 • 3.2. Model de aplicare a marketingului social în promovarea sănătății în R. Moldova
 • 3.3. Instrumente de dezvoltare a marketingului social
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE