Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / martie /

Proprietățile farmacologice și toxicologice ale coptizinei


Autor: Peredelcu Rodica
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.25 - Farmacologie, farmacologie clinică
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Veaceslav Gonciar
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 25 iunie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.57 Mb / în română

Teza

CZU [615.322.07:582.682.4+615.24](043.2)

Adobe PDF document 3.82 Mb / în română
159 pagini


Cuvinte Cheie

coptizina bisulfat, Chelidonium majus, alcaloizii izochinolinici, toxicitatea acută, toxicitatea cronică, acțiunea gastroprotectoare, acţiunea hepatoprotectoare, indicii biochimici, afecțiunile hepato-biliare, tetraclorura de carbon

Adnotare

Data susținerii: 17 martie, orele 14.00 în regim on-line.

Link-ul pentru trasmisiunea in regim online: https://meet.google.com/qgt-vpcu-ycx

Structura tezei: introducere, 5 capitole cu sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 175 de titluri, 18 anexe, 120 de pagini de text de bază, 19 figuri, 30 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 11 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului: cercetarea inocuității, evaluarea efectelor hepatoprotectoare și gastroprotectoare ale coptizinei bisulfat, elucidarea posibilităților de utilizare a ei în afecţiunile hepato-biliare.

Obiectivele tezei: Studiul inocuității coptizinei bisulfat cu stabilirea limitelor de securitate a ei; determinarea acțiunii hepatoprotectoare cu evaluarea indicilor hepatici, hematologici și biochimici la administrarea ei în diferite doze; aprecierea comparativă a evoluției hepatitei toxice acute la administrarea coptizinei bisulfat și a substanței de referință berberina bisulfat în diferite doze; elucidarea aspectelor regenerative și gastroprotectoare a ei, în dependență de doze, în terapia ulcerelor gastrice experimentale, elucidarea aspectelor de aplicare clinică a ei în tratamentul pacienţilor cu afecţiuni hepato-biliare.

Noutatea şi originalitatea științifică: Efectuarea în premieră a studiilor preclinice ale coptizinei bisulfat, cu stabilirea toxicității ei; evidențierea metodelor de studiu a biodisponibilității; efectuarea studiului comparativ al coptizinei bisulfat și berberinei bisulfat și constatarea influenței benefice a ei asupra HTA experimentale cu elucidarea acțiunii hepatoprotectoare avantajoase în corelație cu doza, durata administrării și substanța de referință; demonstrarea accelerării dozodependente a regenerării ulcerelor gastrice sub acțiunea coptizinei bisulfat.

Problema științifică importantă soluționată: s-au demonstrat proprietățile farmacologice și toxicologice ale coptizinei bisulfat, fapt care va contribui la lărgirea arsenalului de medicamente cu efecte hepatoprotectoare și citoprotectoare; de asemenea va permite extinderea cunoștințelor și posibilităților în domeniul tratamentului afecțiunilor hepatice și căilor biliare și va elucida unele aspecte ale terapiei regenerative în afecțiunile tractului gartrointestinal.

Semnificaţia teoretică: în premieră a fost efectuată o cercetare complexă a unei noi substanțe medicamentoase autohtone, coptizina bisulfat, care a servit drept suport fundamental în explicarea proprietăților specifice și va permite elaborarea dosarului cercetărilor preclinice pentru petrecerea studiilor clinice ulterioare. Valoarea aplicativă a lucrării: lărgirea arsenalului de preparate autohtone, utilizate în tratamentul afecțiunilor hepatice și căilor biliare, ulcerului gastric și elaborarea monografiei pentru formele farmaceutice ulterioare.

Implementarea rezultatelor științifice: rezultatele studiului au fost implementate în procesul didactic la Catedrele: farmacologie şi farmacologie clinică, farmacologie şi farmacie clinică, tehnologie a medicamentelor și procesul științific în Laboratorul de evaluare preclinică și clinică a medicamentului.

Cuprins


1. PROPRIETĂȚILE FARMACOLOGICE SPECIFICE ALE UNOR PRINCIPII ACTIVE DIN CHELIDONIUM MAJUS L.
 • 1.1. Studiile farmacotoxicității compușilor isochinolinici
 • 1.2. Proprietăţile farmacocinetice ale derivaților izochinolinici
 • 1.3. Proprietăţile farmacodinamice ale derivaților izochinolinici
 • 1.4. Sinteza capitolului 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Metoda de obţinere a coptizinei bisulfat
 • 2.2. Animalele de laborator
 • 2.3. Determinarea toxicității coptizinei bisulfat
 • 2.3.1. Studiul toxicităţii acute
 • 2.3.2. Studiul toxicităţii cronice
 • 2.4. Metodele de studiu a biodisponibilității coptizinei bisulfat
 • 2.4.1. Metoda determinării concentrațiilor plasmatice și hepatice ale coptizinei bisulfat la șobolani
 • 2.4.2. Metoda determinării concentrațiilor hepatice, biliare și intestinale ale coptizinei bisulfat la șoareci
 • 2.5. Metoda de modelare a hepatitei toxice acute și aprecierea acțiunii hepatoprotectoare a coptizinei bisulfat
 • 2.5.1. Studiul comparativ al influenței coptizinei bisulfat și berberinei bisulfat asupra evoluției hepatitei toxice acute modelate experimental
 • 2.5.2. Metoda de modelare a hepatitei toxice acute și aprecierea influenței ei bisulfat asupra evoluției ei
 • 2.6. Metodele cercetării parametrilor hematologici şi biochimici
 • 2.6.1. Metodele de determinare a parametrilor hematologici
 • 2.6.2. Metodele de determinare a parametrilor biochimici
 • 2.7. Determinarea proprietăţilor gastroprotectoare și regenerative ale coptizinei bisulfat
 • 2.8. Evaluarea statistică a rezultatelor
 • 2.9. Sinteza capitolului 2

3. ASPECTELE TOXICITĂȚII COPTIZINEI BISULFAT
 • 3.1. Rezultatele toxicității acute ale coptizinei bisulfat
 • 3.1.1. Toxicitatea acută a coptizinei bisulfat după administrarea intraperitoneală la șoareci
 • 3.1.2. Toxicitatea acută a coptizinei bisulfat după administrarea perorală la șoareci
 • 3.1.3. Toxicitatea acută a coptizinei bisulfat după administrarea perorală la șobolani
 • 3.2. Rezultatele toxicității cronice ale coptizinei bisulfat
 • 3.3. Biodisponibilitatea coptizinei bisulfat după administrarea intragastrală și intraperitoneală
 • 3.3.1. Rezultatele distribuției coptizinei bisulfat după administrarea intragastrală și intraperi-toneală la șobolani
 • 3.3.2. Rezultatele distribuției coptizinei bisulfat după administrarea intragastrală la șoareci
 • 3.4. Sinteza capitolului 3

4. PARTICULARITĂŢILE ACŢIUNII HEPATOPROTECTOARE ŞI GASTROPRO-TECTOARE A COPTIZINEI BISULFAT
 • 4.1. Aprecierea acțiunii hepatoprotectoare comparative a coptizinei bisulfat și berberinei bisulfat, pe fondal de hepatite toxice acute modelate experimental
 • 4.2. Influenţa coptizinei bisulfat asupra evoluţiei HTA modelate experimental
 • 4.3. Activitatea regenerativă și gastroprotectoare a coptizinei bisulfat
 • 4.4. Sinteza capitolului 4

5. SINTEZA REZULTATELOR OBŢINUTE
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE