Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dimensiunea sincretică a discursului publicitar: abordări semiotice și pragmatice (în baza limbii franceze contemporane)


Autor: Veste Lucia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Ion Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 aprilie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document1.36 Mb / în română

Teza

CZU 808.51:811.133.1'42(043.3)

Adobe PDF document 3.75 Mb / în română
216 pagini


Cuvinte Cheie

discurs publicitar, text, textualitate, co(n)text, teoria pertinenței, inferență, pertinență optimă, efort cognitiv, efect contextual, non-pertinență, sens, semnificație, implicaturi, explicaturi, ipoteză contextuală, concluzie implicitată, prezumție de pertinență

Adnotare

Data susținerii: 27.04.2021, orele 10.00 în regim on-line.
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/87296268079?pwd=VGc4UGJxRlFrVklPRjQ5SHVrd0h0Zz09

Structura tezei include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie (306 de titluri), anexe, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul autorului. Textul de bază cuprinde 159 de pagini. Rezultatele obținute au fost publicate în 12 articole științifice.

Domeniul de studii este analiza discursului și teoria textului, aflat la confluența semioticii, pragmaticii, lingvisticii cognitive, semanticii și hermeneuticii.

Scopul rezidă în propunerea unui model nou de analiză a discursului publicitar - Modelul pragmatic-inferențial și evaluarea pertinenței acestui tip de discurs.

Obiectivele cercetării: demonstrarea valorii Modelului pragmatic-inferențial de analiză ; argumentarea unicității discursului publicitar ca tip particular de discurs; evaluarea raportului explicit-implicit în discursul publicitar; stabilirea unei tipologii a publicității în conformitate cu variabilitatea raportului efect-efort.

Noutatea și originalitatea științifică constă în: definirea și elaborarea unui nou model de lectură a discursului publicitar (Modelul pragmatic-inferențial); actualizarea valorii teoriei pertinenței pentru actul de comunicare complex în vederea evaluării raportului cognitiv efect-efort și stabilirea unei tipologii pragmatice a discursului publicitar.

Problema științifică importantă soluționată în domeniul de investigație rezidă în argumentarea necesității unui model pragmatic de analiză a discursului publicitar și elaborarea unui algoritm și a unei formule de calcul a pertinenței discursului publicitar, deoarece evaluarea raportului efect-efort a fost pe nedrept considerată un proces cognitiv, deci non-calculabil.

Semnificația teoretică este justificată prin analiza și sinteza concepțiilor, termenilor noi în lingvistică, îndeosebi în pragmatică și lingvistica cognitivă cu privire la interpretarea discursului publicitar. Lucrarea valorifică un metalimbaj variat și complex, cu multiple referințe, care este completat cu termeni noi, ce definesc anumite concepte sau tipologii.

Valoarea aplicativă constă în motivarea destinatarilor discursului publicitar de a percepe acest tip de comunicare, nu doar din punct de vedere social, economic, ci și semio-pragmatic, prin elucidarea ansamblului de semnificații posibile, implicite și explicite. Rezultatele cercetării pot fi abordate și în procesul de predare a cursurilor Pragmatica textului francez, Semiotica textului francez, Hermeneutica textului francez, Studii lingvistice moderne.

Implementarea rezultatelor științifice au fost rezultative în deosebi la redactarea comunicărilor științifice prezentate în cadrul unor conferințe naționale și cu participare internațională; la redactarea și publicarea articolelor științifice în general; la cursurile Pragmatica, Lingvistica textului francez și Semiotica textului francez.

Cuprins


1. ABORDAREA EVOLUTIVĂ A DISCURSULUI GENERIC ȘI A DISCURSULUI PUBLICITAR. CARACTERISTICILE DE BAZĂ ALE PUBLICITĂȚII
 • 1.1 Parcursul istoric și abordările actuale ale discursului
 • 1.2 Analiza evolutivă a relației discurs-text
 • 1.3 Necesitatea și problematica stabilirii tipologiei discursului
 • 1.4 Definirea și prezentarea generală a discursului publicitar
 • 1.5 Evoluţia publicității: de la lingvistic la semio-pragmatic
 • 1.5.1 Reclama informațională. Text-imagine
 • 1.5.2 Publicitatea comunicativă. Imagine-text
 • 1.6 Concluzii la capitolul 1

2. ASPECTE LINGVISTICE ȘI MODELE DE ANALIZĂ A DISCURSULUI PUBLICITAR
 • 2.1 Delimitarea strategiilor discursive specifice discursului publicitar
  • 2.1.1. Stabilirea funcțiilor discursului publicitar
  • 2.1.2 Actualizarea tehnicilor retorice de argumentare în discursul publicitar
  • 2.1.3 Actualizarea standardelor textualității în discursul publicitar
  • 2.1.3.1 Coerența
  • 2.1.3.2 Coeziunea
  • 2.1.3.3 Informativitatea
  • 2.1.3.4 Intenționalitatea și acceptabilitatea
  • 2.1.3.5 Situaționalitatea
  • 2.1.3.6 Intertextualitatea
  • 2.1.4 Co(n)textul discursului publicitar din perspectivă semio-pragmatică
  • 2.1.5 Strategii și procedee lingvistice de creativitate în elaborarea discursului publicitar
  • 2.1.6 Discursul publicitar - între normă și uz
 • 2.2 Delimitarea modelelor de analiză a discursului publicitar
  • 2.2.1 Modelul semiotic al codului
  • 2.2.2 Modelul sintagmaticii narative (arhetipale)
  • 2.2.3 Modelul pragmatic-inferențial
  • 2.2.3.1 . Teoria Pertinenței. Prezumția de pertinență
  • 2.2.3.2 . Conexiuni semio-pragmatice și abordări actuale ale pertinenței
 • 2.3 Aplicarea Teoriei pertinenței în cadrul discursului publicitar
  • 2.3.1 Principiul cognitiv de pertinență
  • 2.3.2 Principiul comunicativ de pertinență
 • 2.4 Analiza pragmatică a efortului cognitiv de interpretare a discursului publicitar
 • 2.5 Analiza pragmatică a efectelor contextuale ale discursului publicitar
 • 2.5.1 Efectele propoziționale
 • 2.5.2 Efectele non-propoziționale
 • 2.6 Ambiguitatea discursului publicitar: raportul pragmatic efect-efort
 • 2.7 Calcularea randamentului de pertinență al discursului publicitar
 • 2.8 Concluzii la capitolul 2
3. ANALIZA PRAGMATICĂ A PERTINENȚEI DISCURSULUI PUBLICITAR ÎN LIMBA FRANCEZĂ CONTEMPORANĂ
 • 3.1 Analiza discursului publicitar pertinent
 • 3.1.1 Pertinența 1: efect > efort
 • 3.1.1.1 Jocul de cuvinte cu semnificație dublă
 • 3.1.1.2 Aluzia și distorsiunea
 • 3.1.1.3 Publicitatea multimodală: text-imagine/video
 • 3.1.2 Pertinența 2: efect = efort
 • 3.1.2.1 Încălcarea unei norme lingvistice
 • 3.1.2.2 Ritm, rimă și repetiție
 • 3.2 Analiza discursului publicitar non-pertinent
 • 3.2.1 Non-pertinența 1: efect efort
 • 3.2.1.1 Jocul de cuvinte cu o singură semnificație pertinentă
 • 3.2.1.2 Umorul. Eufemismul
 • 3.2.1.3 Ghicitorile
 • 3.2.1.4 Reformularea
 • 3.2.2 Non-pertinența 2: efect = efort = Ø
 • 3.2.2.1 Plagiatul
 • 3.2.2.2 Lipsa de originalitate
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 155 BIBLIOGRAFIE
ANEXA
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORUL