Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2021 / iunie /

Impactul stresului oxidativ în patogenia rinosinuzitei cronice polipoase


Autor: Istratenco Ala
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.04 - Otorinolaringologie
Anul:2021
Conducători ştiinţifici: Vasile Cabac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Anatolie Vişnevschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 iunie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 octombrie 2021

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română

Teza

CZU 616.211/.216-002-006.5-036.12:612.015.39(043.2)

Adobe PDF document 6.04 Mb / în română
162 pagini


Cuvinte Cheie

rinosinuzita cronică polipoasă, polipoza nazală, stres oxidativ, oxidanți, antioxidanți, citokine proinflamatorii, citokine antiinflamatorii, endotip

Adnotare

Pentru participarea la ședință în regim ONLINE se accesează linkul:
meet.google.com/bqb-qedz-zio

Structura tezei: introducere, 5 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 239 titluri, 123 pagini text de bază, 30 tabele, 39 figuri, 7 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Scopul studiului: Cercetarea implicaţiei stresului oxidativ (SO) și inflamației oxidative în patogenia rinosinuzitei cronice polipoase (RSCP) în vederea optimizării atitudinii terapeutice.

Obiectivele tezei: Aprecierea valorilor serice şi rinosinuzale ale markerilor SO, sistemului antioxidant, derivaților oxidului nitric (DNO) și profilului citokinic pro- și antiinflamator la pacienţii incluși în studiu; Estimarea manifestărilor clinico-funcţionale şi calității vieţii pacienţilor incluși în studiu şi corelarea lor cu valorile markerilor SO, sistemului antioxidant, DNO și patternului inflamator; Relevarea asocierii dintre profilul citokinic și markerii SO, sistemului antioxidant și DNO la pacienţii incluși în studiu; Stabilirea modificărilor histopatologice ale mucoasei rinosinuzale şi corelarea lor cu valorile markerilor SO, sistemului antioxidant și pattern-ul inflamator; Elucidarea rolului SO și inflamației oxidative în RSCP, în vederea optimizării managementului și atitudinii terapeutice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost realizat un studiu complex, retrospectivprospectiv, caz-control pentru stabilirea impactului SO și inflamației oxidative în patogenia RSCP cu elucidarea corelației dintre SO, sistemul antioxidant, DNO și aspectele clinico-funcționale și calitatea vieții pacienților, precum și stabilirea în premieră a endotipului predominant de RSCP în Republica Moldova prin evaluarea pattern-ului inflamator seric și tisular și cuantificarea aspectelor histologice ale mucoasei rinosinuzale. Problema ştiinţifică importantă soluţionată din domeniul respectiv: Studiul a demonstrat impactul SO și inflamației oxidative, ca factor de risc, în patogenia RSCP. S-a stabilit tipul inflamației predominante, respectiv endotipul predominant pentru Republica Moldova, cea ce prezintă interes în strategiile terapeutice și pronosticul recurențelor.

Semnificaţia teoretică: Studiul reprezintă un suport ştiinţific important, ce orientează spre noi direcții de cercetare în domeniu, legate de diagnosticul endotipurilor RSC și tratamentul medicamentos-țintit al pacienților cu RSCP.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele cercetării se vor utiliza în planificarea măsurilor de profilaxie a recurențelor RSCP, precum şi a managementului terapeutic oportun al pacienților cu RSCP și comorbidități, ce induc „dificultatea de a trata”.

Rezultatele cercetării au fost implementate în activitatea specialiştilor practicieni din cadrul secţiilor și cabinetelor consultative de otorinolaringologie, oferind suport metodologic în tratamentul pacienților cu RSCP, precum și în activitatea didactică a Catedrei de otorinolaringologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Au fost înregistrate 3 acte de implementare a rezultatelor.

Cuprins


1. CONSIDERAȚII ASUPRA INTERVENȚIEI STRESULUI OXIDATIV ȘI INFLAMAȚIEI ÎN PATOGENIA RINOSINUZITEI CRONICE POLIPOASE
 • 1.1 Rinosinuzita cronică polipoasă: considerații fiziopatologice, clinico-diagnostice, histopatologice și terapeutice
 • 1.1.1 Aspecte epidemiologice, clinico-diagnostice și histopatologice ale rinosinuzitei cronice polipoase
 • 1.1.2 Concepte moderne fiziopatologice ale rinosinuzitei cronice polipoase. Rolul inflamației.
 • 1.1.3 Abordări contemporane de tratament al rinosinuzitei cronice polipoase: unde ne aflăm?
 • 1.2 Stresul oxidativ: aspecte fiziopatologice și implicații în rinosinuzita cronică polipoasă3
 • 1.2.1 Stresul oxidativ: sisteme oxidante/antioxidante, surse de proveniență și mecanisme de injurie
 • 1.2.2 Implicarea stresului oxidativ și inflamației oxidative în patogenia rinosinuzitei cronice polipoase
 • 1.2.3 Influența unor tratamente medicamentoase asupra statutului oxidant/antioxidant în rinusinuzita cronică
 • 1.3 Sinteza capitolului 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Etapizarea studiului
 • 2.2 Metodologia studiului analitic caz-control
 • 2.3 Metodele de investigare aplicate pe itinerarul cercetării
 • 2.4 Analiza statistică a rezultatelor
 • 2.5 Caracterizarea generală a loturilor de pacienţi incluşi în studiu
 • 2.6 Sinteza capitolului 2

3. EVALUAREA MARKERILOR STRESULUI OXIDATIV, SISTEMULUI ANTIOXIDANT, DERIVAȚILOR OXIDULUI NITRIC ȘI PATTERN-ULUI INFLAMATOR
 • 3.1 Determinarea statutului oxidant și antioxidant la pacienții incluși în studiu
 • 3.2 Estimarea impactului statutului oxidant și antioxidant ca factor de risc în rinosinuzita cronică polipoasă
 • 3.3 Aprecierea derivaților oxidului nitric la pacienții incluși în studiu
 • 3.4 Estimarea profilului citokinic. Determinarea unor citokine proinflamatorii
 • 3.5 Estimarea profilului citokinic. Determinarea unor citokine antiinflamatorii
 • 3.6 Relevanța rezultatelor obținute
 • 3.7 Sinteza capitolului 3

4. CORELAREA MANIFESTĂRILOR CLINICE ȘI CALITĂȚII VIEȚII CU MARKERII STRESULUI OXIDATIV, SISTEMULUI ANTIOXIDANT ȘI PATTERN-UL INFLAMATOR
 • 4.1 Cuantificarea aspectelor clinico-funcționale și calității vieții pacienților din loturile de studiu
 • 4.2 Corelarea markerilor stresului oxidativ și sistemului antioxidant cu aspectele clinicofuncționale și scorul calității vieții
 • 4.3 Corelarea valorilor citokinelor proinflamatorii și antiinflamatorii cu aspectele clinicofuncționale ale pacienților incluși în studiu
 • 4.4 Corelarea valorilor citokinelor proinflamatorii și antiinflamatorii cu markerii stresului oxidativ
 • 4.5 Relevanța rezultatelor obținute
 • 4.6 Sinteza capitolulului 4

5. CUANTIFICAREA ASPECTELOR HISTOPATOLOGICE ALE MUCOASEI RINOSINUZALE CU PATTERN-UL INFLAMATOR ȘI STRESUL OXIDATIV ÎN POLIPOZĂ NAZALĂ
 • 5.1 Descrierea aspectului histopatologic al specimenelor de țesut prelevate de la pacienții cu polipoză nazală
 • 5.2 Distribuirea pattern-ului inflamator în polipii nazali în dependență de aspectul lor histopatologic
 • 5.3 Determinarea markerilor stresului oxidativ în polipii nazali în dependență de aspectul lor histopatologic
 • 5.4 Relevanța rezultatelor obținute
 • 5.5 Sinteza capitolului 5

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFI
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul AUTORULUI