Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Utilizarea convertizoarelor de putere pentru controlul regimurilor de funcționare a sistemului energetic


Autor: Golub Irina
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.14.01 - Energetica generală; sisteme energetice
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Vladimir Berzan
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Energetică al AŞM
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.18 Mb / în română
Adobe PDF document1.47 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.19 Mb / în rusă

Teza

CZU 621.314(043)

Adobe PDF document 6.38 Mb / în rusă
191 pagini


Cuvinte Cheie

transformator cu reglare a diferenţei de fază, modelare matematică, modelare structurală de simulare, strategie de control, caracteristici energetice, FACTS combinat, mostră de laborator

Adnotare

Teza de doctor în vederea conferirii titlului şt iinţ ific de doctor în şt iinţe tehnice în domeniul științelor tehnice la specialitatea 221.01 Sisteme și tehnologii energetice, Chisinău 2020.

Structura lucrării: lucrarea conţine o introducere, cinci capitole, concluzii generale, bibliografie din 168 de surse şi include 7 anexe, 190 pagini de text, 15 tabele și 117 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţ ifice.

Domeniul de studiu: științe tehnice Scopul tezei: Elaborarea controlerelor FACTS cu control de faze și cercetarea caracteristicilor lor de funcționare aplicând mijloace de modelare matematică, modelare structurală de simulare și modelare fizică, precum și aprobare de soluții care ameliorează caracteristicile tehnice ale obiectelor de cercetare.

Obiectivele tezei: Elaborarea variantelor de scheme ale controlerelor FACTS cu control de fază bazat pe mijloacele electronicii de putere și studiul acestora pe baza modelelor matematice, structurale de simulare și fizice în scopul aprobării deciziilor luate și optimizării parametrilor tehnici și constructive ale instalațiilor.

Noutatea ştiinţifică a tezei: constă în elaborarea cercetării și optimizării parametrilor variantelor de scheme ale controlerelor FACTS cu control de fază.

Problema științifică soluționată: constă în identificarea și optimizarea caracteristicilor tehnice și constructive ale FACTS controlerelor cu control de fază, care permit sporirea eficienței, flexibilității și fiabilității funcționării sistemelor energetice interconectate în contextul implementării SMART GRID.

Semnificația teoretică:rezultatele lucrării pot servi drept stimulent pentru cercetarea teoretică în domeniul elaborării, creării și aplicării controlerelor FACTS combinate, comandate de mijloacele electronicii de putere, ca bază pentru rețelele inteligente de adaptare activă moderne SMART GRID.

Valoarea aplicativă a lucrării: Materialele investigațiilor pot servi drept bază pentru elaborarea și proiectarea instrumentelor de gestionare a regimurilor interconexiunilor sistemelor energetice (interstatale) pentru soluționarea problemelor diversificării aprovizionării cu energie electrică și liberalizării pieței energiei în Republica Moldova

Cuprins


1. ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ СОВРЕМЕННЫХ ЭНЕРГОСИСТЕМ
 • 1.1. Общие положения
 • 1.1.1. Структурная схема и специфика фазорегулирующих устройств
 • 1.1.2.Способы регулирования фазового сдвига
 • 1.1.3.Типовые конфигурации ФРТ
 • 1.1.4. Средства управления ФРТ
 • 1.1.5. Функции, реализуемые ФРТ в энергосистеме
 • 1.2. Опыт разработки и внедрения фазорегулирующих трансформаторов
 • 1.2.1. Ведущие производители ФРТ
 • 1.2.2. Фазоповоротные трансформаторы в Европе
 • 1.2.3. Фазоповоротные трансформаторы: применение в Америке
 • 1.2.4. Фазоповоротные трансформаторы: применение в Азии
 • 1.3. Выводы по первой главе

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
 • 2.1. Методология исследования трансформаторных фазорегулирующих устройств
 • 2.1.1. Цели моделирования и основные свойства моделей
 • 2.1.2. Математическое моделирование
 • 2.1.3. Структурно-имитационное моделирование
 • 2.1.4. Физическое моделирование
 • 2.2. Моделирование фазорегулирующего устройства, выполненного по схеме "звезда"
 • 2.2.1. Схема и описание устройства
 • 2.2.2. Математическая модель устройства
 • 2.2.3. Определение технических характеристик устройства на основе применения структурно-имитационной модели
 • 2.3. Исследование характеристик "однотрансформаторного фазорегулирующего устройства с регулированием в нейтрали"
 • 2.3.1. Схема и описание фазорегулирующего трансформатора
 • 2.3.2. Математическая модель устройства
 • 2.3.3. Модифицированная система управления устройством
 • 2.3.4. Определение технических характеристик устройства на основе применения структурно-имитационного моделирования
 • 2.4. Фазорегулирующее устройство, выполненное по схеме "треугольник"
 • 2.4.1. Общая характеристика объекта исследования
 • 2.4.2. Основные уравнения параметров режима
 • 2.4.3. Определение технических характеристик устройства на основе применения структурно-имитационного моделирования
 • 2.5. Выводы по второй главе

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАТИЧЕСКИХ ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
 • 3.1. Схемы регулирования угла фазового сдвига и законы управления силовыми ключами
 • 3.2. Исследование характеристик фазорегулирующего устройства, выполненного по схеме "модифицированный треугольник"
 • 3.3. Исследование характеристик фазорегулирующего устройства, выполненного по схеме "инвертированный многоугольник"
 • 3.4. Исследование фазорегулирующего устройства, выполненного на основе схемы "модифицированный многоугольник"
 • 3.5. Исследование характеристик фазорегулирующего устройства, реализованного в "гексагональной" конфигурации
 • 3.6. Сравнительный анализ энергетических характеристик различных схемных вариантов ФРТ
 • 3.7. Выводы к третьей главе 89

4. ПРИМЕНЕНИЕ ФРТ В КАЧЕСТВЕ ЭЛЕМЕНТА КОМБИНИРОВАННЫХ FACTS
 • 4.1. Статический частотный преобразователь на основе ФРТ
 • 4.1.1. FACTS для объединения энергосистем с различными стандартами рабочей частоты
 • 4.1.2.Условия проведения экспериментов
 • 4.1.3. Одноканальный преобразователь частоты
 • 4.1.4. Двухканальный преобразователь частоты
 • 4.2. Индуктивные элементы (дроссели) как средство повышения качества преобразования 100
 • 4.2.1. Постановка задачи и условия моделирования
 • 4.2.2. Схемные варианты частотного преобразователя
 • 4.2.3. Результаты моделирования 101
 • 4.3. Источник реактивной мощности, управляемый ФРТ
 • 4.4. Выводы к четвертой главе

5. ЛАБОРАТОРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ФАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
 • 5.1. Параметры и характеристики лабораторного образца
 • 5.1.1. Структурно-имитационная модель лабораторного образца
 • 5.1.2. Уточнение параметров и характеристик лабораторного образца
 • 5.1.3. Тестирование элементов устройства в режимах холостого хода и короткого замыкания
 • 5.2. Компоненты (модули) лабораторного образца
 • 5.2.1. Изготовление и испытания силового модуля
 • 5.2.2. Модернизация электронного блока коммутации и стратегии управления.
 • 5.2.3. Разработка блоков управления
 • 5.3. Комплексные испытания лабораторной установки
 • 5.3.1. Общий вид установки
 • 5.3.2. Испытание установки на активную нагрузку
 • 5.3.3. Испытание установки на активную нагрузку с использованием шунтирующего конденсатора емкостью 90 мкф
 • 5.4. Выводы по пятой главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ОБ АВТОРЕ