Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Retorica ficțiunii și a autenticității în memorialistica detenției (Alexei Marinat)


Autor: Melnic Svetlana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.01 - Literatura română
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Diana Vrabie
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română
Adobe PDF document0.40 Mb / în engleză

Teza

CZU 821.135.1(478).09(043.3)

Adobe PDF document 5.95 Mb / în română
211 pagini


Cuvinte Cheie

ficțiune, autenticitate, literaritate, literatură autobiografică, diaristică, memorialistică, memorie, confesiune, experiență, biografism, detenție, exil, Gulag, timp carceral, spațiu al detenției, concentraționar, identitate narativă, autor, narator, personaj, lector, pact autobiografic, Alexei Marinat, martor, sine, comunism, represiune.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 232 de titluri, 21 anexe, 152 de pagini de text de bază, declarația de asumare a răspunderii, CV-ul autoarei.

Rezultatele tezei sunt reflectate în 11 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Literatura română

Scopul cercetării rezidă în crearea unei sinteze a memorialisticii de detenție a lui Alexei Marinat prin prisma retoricii ficțiunii și a autenticității și propunerea unui suport teoretico-practic pentru cercetarea memorialisticii de detenție în calitate de creație cu virtuți literare.

Obiectivele cercetării: sistematizarea cercetărilor teoretice referitoare la conceptele de ficțiune și autenticitate în cadrul memorialisticii de detenție; prezentarea experienței Gulagului și a regimului comunist de tortură prin prisma studiului unui corpus de lucrări autobiografice; definirea statutului ontologic al sinelui auctorial în memorialistica detenției; reconstituirea biografiei carcerale a lui Alexei Marinat; identificarea elementelor autenticiste în memorialistica scriitorului prin raportare la autentificarea cronotopului, mărturiile contemporanilor și documentele oficiale; aplicarea interviului narativ și biografic în calitate de instrument de evaluare a autenticității informațiilor documentare prezentate în memorialistica lui Alexei Marinat; valorizarea aspectului literar al memorialisticii de detenție a lui Alexei Marinat prin identificarea și comentarea procedeelor artistice.

Noutatea științifică și originalitatea lucrării rezidă în realizarea, pentru prima dată, în spațiul academic din Republica Moldova, a unei analize exhaustive a memorialisticii detenției lui Alexei Marinat prin prisma valorii estetice și literare a acesteia; analiza unui material ilustrativ documentar inedit cu referință la memorialistica scriitorului, conjugată cu cercetări din domeniul psihologiei, teoriei literaturii, istoriei, sociologiei, antropologiei. Rezultatele științifice obținute constau în crearea unei viziuni de ansamblu a memorialisticii de detenție a lui Alexei Marinat și argumentarea valorii literare a acesteia, care ar servi drept reconsiderare a creației memorialistice a scriitorului și a importanței acesteia pentru înțelegerea, analiza și interpretarea memoriei colective și a sinelui auctorial.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a tezei constă în identificarea și definirea principalelor concepte operaționale și instrumente de analiză a memorialisticii de detenție prin prisma valorii documentare și literare. Lucrarea propune o analiză a lucrărilor memorialistice de detenție ale lui Alexei Marinat în condițiile istorice care au dat naștere conceptelor de subiect, sine și autor în calitate de entități suverane și independente într-un text autenticist. Constituind o bază de instrumente terminologice și metodologice actualizate, definite și clarificate, cercetarea va putea fi utilă oricărui cercetător științific, critic, istoric literar, cadru didactic, interesat de problematica literaturii de detenție. Studiul deschide multiple direcții și posibilități de cercetare inter- și trans-disciplinare.

Implementarea rezultatelor științifice. Ideile de bază ale acestui studiu au fost prezentate în cadrul unor conferințe științifice din țară și de peste hotare, rezultatele cercetării fiind reflectate în unsprezece articole apărute în reviste științifice de profil, naționale și internaționale.

Cuprins


1. RETORICA FICȚIUNII ȘI CONVENȚIA AUTENTICITĂȚII
 • 1.1 Utopia realității și realitatea ficțiunii
 • 1.1.1 Autobiografia: baza de date a ficțiunii
 • 1.1.2 Ficțiunea memoriei, memoria ficțiunii
 • 1.2 Autenticitatea între desubiectivizarea realității și iluzia trăitului
 • 1.2.1 Autenticitatea: de la accepția etică la cea literară
 • 1.2.2 Convenția autenticității
 • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. UNIVERSUL DETENȚIEI LUI ALEXEI MARINAT: ÎNTRE FICȚIUNE ȘI AUTENTICITATE
 • 2.1 Autobiografia: literatura faptului trăit
 • 2.1.1 Biografia detenției lui Alexei Marinat
 • 2.1.2 Alexei Marinat: interviul ca probă a autenticității
 • 2.2 Anatomia narațiunii memorialistice: Alexei Marinat și retorica ficțiunii
 • 2.3 Proiecții ale spațiului concentraționar: cronotopul închisorii
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. MEMORIALISTICA LUI ALEXEI MARINAT CA DOCUMENT ISTORIC ȘI OBIECT ESTETIC
 • 3.1 Trasee identitare în literatura carcerală a lui Alexei Marinat .
 • 3.2 Jurnalul recluziunii „Eu și lumea” – funcția cathartică a mărturisirii
 • 3.3 Recuperarea sinelui în volumul de memorii „Călătorii în jurul omului”
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE