Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Determinante psihosociale ale angajamentului adolescenților în activitatea școlară


Autor: Caranfil Narcisa-Gianina
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Svetlana Rusnac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 decembrie 2021 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.96 Mb / în română
Adobe PDF document0.67 Mb / în engleză

Teza

CZU 373.013.42:316.64(043.3)

Adobe PDF document 5.23 Mb / în română
283 pagini


Cuvinte Cheie

angajament în activitățile școlare, determinante psihosociale, efecte, adolescenţi, reprezentare socială a activității școlare, tehnica asociațiilor libere, ,,consemn normal”, zonă mută a reprezentării sociale, ,,consemn de substituție”, percepție și atitudine față de școală, motivație în domeniul școlar, studiu psihometric, studiu corelațional, predictori

Adnotare

Structura tezei. Teza conţine: Introducere, trei capitole, Concluzii generale şi recomandări, Bibliografie (171 titluri) şi 28 Anexe. Volumul tezei este de 178 pagini text de bază, inclusiv 15 tabele şi 8 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu: psihologie socială.

Scopul lucrării. Scopul lucrării constă în evidențierea modalității în care adolescenții contemporani percep activitatea școlară, prin delimitarea conținutului, structurii și a organizării reprezentării sociale, ca parte componentă a tabloului credințelor, atitudinilor și comportamentelor față de școală, precum și a determinantelor psihosociale și a efectelor angajamentului în domeniul școlar în rândul elevilor de liceu.

Obiectivele lucrării. Obiectivele care au orientat demersurile investigative au fost: analiza abordărilor teoretico-practice din domeniul de cercetare, în vederea identificării predictorilor angajamentului școlar; determinarea conținutului, structurii și a organizării reprezentării sociale a activității școlare, a asemănărilor și a deosebirilor în rândul adolescenților din România și Republica Moldova, în vederea stabilirii universului percepției pe care adolescenții o au despre activitatea școlară; elaborarea și validarea modelului predictorilor și al efectelor angajamentului în domeniul școlar, precum și a instrumentelor pentru măsurarea dimensiunilor psihosociale și educative ale angajamentului; măsurarea angajamentului în domeniul școlar într-un eșantion consistent format din elevi de liceu din România și Republica Moldova, utilizându-se un instrument standardizat, recunoscut în comunitatea academică; interpretarea semnificațiilor psihopedagogice ale rezultatelor obținute prin efectuarea prelucrărilor statistice asupra datelor brute.

Noutatea și originalitatea științifică. Inovația științifică rezultă din faptul că, pentru prima dată în spațiul românesc și cel din Republica Moldova, a fost identificat conținutul și structura reprezentării sociale a activității școlare în rândul adolescenților, rezultate care au condus la determinarea dimensiunilor ce pot fi valorificate în demersurile de evaluare a percepției și atitudinii pe care adolescenții contemporani le au față de școală, precum și în elaborarea programelor de intervenție destinate creșterii angajamentului în activitățile școlare și stimulării motivației pentru succes. De asemenea, demersurile teoretice și aplicative au condus la clarificări conceptuale și rezultate care au permis identificarea factorilor psihosociali și a efectelor angajamentului în activitățile școlare.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice. Rezultatele cercetărilor au oferit baza pentru validarea modelului elaborat în vederea explicării predictorilor și a efectelor angajamentului în domeniul școlar, precum și a instrumentelor pentru măsurarea dimensiunilor psihosociale și educative ale angajamentului, în concordanță cu percepția și atitudinile pe care adolescenții contemporani le au față de școală.

Semnificaţia teoretică. Cercetările întreprinse și prezentate în teză completează preocupările psihologiei sociale aplicată în domeniul educației, prin elucidarea universului reprezentării sociale, a percepției și a atitudinilor pe care adolescenții contemporani le au față de școală și prin raportarea la dimensiunile, predictorii și efectele angajamentului în domeniul școlar. Modelul elaborat pentru a explica predictorii angajamentului în activitățile școlare poate fi utilizat în cercetări asupra traseului educativ pentru elevi care urmează treptele de învățământ gimnazial, liceal și postliceal.

Valoarea aplicativă. Chestionarul pentru evaluarea percepției și a atitudinii față de școală elaborat și validat, precum și instrumentele validate pentru populația școlară românească în vederea cercetării determinantelor psihosociale și a efectelor angajamentului în domeniul școlar pot fi utile în activitatea psihologilor școlari, consilierilor educaționali, diriginților și a altor specialiști de referință. Constatările cercetării cu privire la predictorii angajamentului în activitățile școlare pot fi aplicate ca bază pentru elaborarea programelor de consiliere școlară și educațională, precum și în intervenții ce urmăresc creșterea atașamentului adolescenților față de școală și față de scopurile educației temeinice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiilor au fost valorificate în: a) proiectarea a trei ateliere de lucru pe problematica motivației școlare în rândul adolescenților și a relației acesteia cu stilul de comportament al cadrelor didactice; acestea au fost realizate cu studenți, masteranzi, doctoranzi și cadre didactice de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, respectiv studenți, cadre didactice și consilieri școlari din România; b) 15 lucrări prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale; c) 8 lucrări științifice publicate, dintre care 5 în reviste de specialitate din România și Republica Moldova și 3 în volume cu materiale ale conferințelor și simpozioanelor naționale și internaționale.

Cuprins


1. PROBLEMATICA ANGAJAMENTULUI ADOLESCENȚILOR ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ – ANALIZA LITERATURII DIN DOMENIU
 • 1.1. Atitudinea adolescenților față de domeniul școlar: constatări ale studiilor realizate în context internațional și românesc
 • 1.2. Dimensiuni ale motivaţiei în domeniul şcolar
 • 1.3. Angajamentul în activitatea școlară: dimensiuni, factori determinanți și efecte
 • 1.4. Studii pe problematica angajamentului școlar în rândul adolescenților
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. METODOLOGIA INVESTIGĂRII REPREZENTĂRII SOCIALE A ACTIVITĂȚII ȘCOLARE ȘI A DETERMINANTELOR ANGAJAMENTULUI ÎN DOMENIUL ȘCOLAR ÎN RÂNDUL ADOLESCENȚILOR DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Argumentarea studiului percepției și reprezentării sociale a activității școlare
 • 2.2. Design-ul cercetării reprezentării sociale a activității școlare
 • 2.3. Elaborarea și validarea Chestionarului pentru evaluarea percepției și a atitudinii față de școală
 • 2.4. Metodologia cercetării determinantelor psihosociale și a efectelor angajamentului școlar la adolescenții români
 • 2.5. Demersuri de adaptare și validare a instrumentelor pentru investigarea determinantelor și a efectelor angajamentului școlar
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. REZULTATELE INVESTIGAȚIILOR REALIZATE ASUPRA REPREZENTĂRII SOCIALE ȘI PREDICTORILOR ANGAJAMENTULUI ÎN ACTIVITATEA ȘCOLARĂ ÎN RÂNDUL ADOLESCENȚILOR
 • 3.1. Universul reprezentării sociale a activității școlare în rândul adolescenților români
 • 3.2. Rezultate ale demersului de investigare a zonei mute a reprezentării sociale a activității școlare în rândul adolescenților români
 • 3.3. Analiza comparativă a reprezentării sociale a activității școlare în rândul adolescenților din România și Republica Moldova
 • 3.4. Predictori ai angajamentului în activitatea școlară în rândul adolescenților români
 • 3.5. Efecte ale angajamentului în domeniul școlar
 • 3.6. Alte rezultate: predictori ai rezultatelor școlare
 • 3.7. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
INFORMAȚII PRIVIND VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII
DECLARAŢIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE