Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Dezvoltarea comunicării nonverbale şi a managementului impresiei în mediul organizaţional


Autor: Bîtca Lucia
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.05 - Psihologie socială
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Svetlana Rusnac
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 ianuarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.66 Mb / în română

Teza

CZU 316.61:005.32(043.3)

Adobe PDF document 4.22 Mb / în română
226 pagini


Cuvinte Cheie

comunicarea nonverbală, managementul impresiei, autopromovare, complimentare, exemplificare, suplicare, intimidare, mediul organizațional. Scopul lucrării a constat în identificarea, măsurarea şi evaluarea capacităţilor de comunicare nonverbală şi management al impresiei ale angajaţilor şi dezvoltarea lor în vederea optimizării aptitudinilor comunicative și organizatorice

Adnotare

Structura tezei. Teza conţine: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 272 de titluri, 10 anexe, 140 de pagini de text de bază, 29 de tabele şi 21 de figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 31 de lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării a constat în identificarea, măsurarea şi evaluarea capacităţilor de comunicare nonverbală şi management al impresiei ale angajaţilor şi dezvoltarea lor în vederea optimizării aptitudinilor comunicative și organizatorice.

Obiectivele lucrării: sistematizarea informaţiilor existente în literatura de specialitate cu privire la semnificaţia noțiunilor de comunicare nonverbală şi management al impresiei şi particularizarea conţinutului acestor concepte pentru mediul organizaţional, în condiţiile examinării mijloacelor de comunicare nonverbală (contactul vizual, expresia facială, gesturile şi postura, expresivitatea paraverbală, proxemica, aspectul exterior) şi tacticilor verbale de management al impresiei (autopromovare, complimentare, exemplificare, suplicare, intimidare) în formă de variabile experimentale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. În lucrarea de față pentru prima dată în spațiul românesc au fost delimitate variabilele şi elaborat un model al raportului dintre capacităţile de comunicare nonverbală şi management al impresiei în mediul organizațional, întocmite și validate două metode de cercetare a acestora, s-a identificat rolul comunicării nonverbale și al utilizării diferențiate a strategiilor de management al impresiei în manifestarea aptitudinilor comunicative și organizatorice. Reieșind din constatările experimentale a fost elaborată și aplicată o metodologie de intervenție în formă de training, prin care au fost dezvoltate abilitățile de management al impresiei prin comunicare nonverbală.

Rezultatele cercetării obţinute care contribuie la soluţionarea unei probleme ştiinţifice importante constau în elaborarea unui model teoretico-praxiologic al dezvoltării competenţelor relaţionale în scop de optimizare a activităţii profesionale, care prezintă conceptualizarea capacităţilor de comunicare nonverbală şi formarea strategiilor de management al impresiei, precum și indicatorii care indică la raportul bidirecțional dintre aceste variabile, demonstrându-se efectul pozitiv al trainingului de dezvoltare a strategiilor de management al impresiei prin comunicarea nonverbală, pentru utilizarea ulterioară în eficientizarea activităţii psihosociale a angajaţilor în mediul organizaţional.

Semnificaţia teoreticăconstă în prezentarea unui model original al capacităţilor de comunicare nonverbală şi a tacticilor de management al impresiei, și de deschidere socială în vederea eficientizării activităţii psihosociale a angajaţilor din mediul organizaţional; definirea conţinutului specific al noţiunii de comunicare nonverbală în termeni de dezvoltare a acestor capacităţi şi autoevaluarea managementului impresiei.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în selectarea metodelor şi crearea unei metodologii ştiinţifice de cercetare a rolului comunicării nonverbale în managementul impresiei şi de dezvoltare a capacităţilor de comunicare nonverbală în mediul organizaţional. Instrumentele validate, cât şi trainingul de formare a abilităţilor de management al impresiei prin comunicarea nonverbală pot servi specialiştilor consilieri organizaţionali, psihologilor organizaţionali, cercetătorilor ştiinţifici şi psihologilor practicieni.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute au fost discutate şi aprobate în cadrul şedinţelor Catedrei de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, ULIM. Rezultatele cercetării experimentale de formare a capacităților de comunicare nonverbală și a managementul impresiei ale polițiștilor au fost expuse în cadrul Congresului World LUMEN 2021 - Logos Universality Mentality Education Novelty, 20th LUMEN Anniversary Edition, 26-30 Mai 2021, Iași, România. O parte din rezultatele obţinute au fost incluse în publicații: 31 la număr, în formă de comunicări ştiinţifice prezentate la manifestări ştiinţifice şi articole în reviste științifice.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-ŞTIINŢIFICE ALE COMUNICĂRII NONVERBALE ŞI MANAGEMENTULUI IMPRESIEI .........................................................................................
 • 1.1. Comunicarea nonverbală – caracteristică generală a termenului
 • 1.2. Tipuri, funcții și modalități de realizare a comunicării nonverbale
 • 1.3. Managementul impresiei: cercetare și definire
 • 1.4. Importanța comunicării nonverbale și a strategiilor managementului impresiei în mediul organizațional
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. ABORDAREA EXPERIMENTALĂ A DEZVOLTĂRII COMUNICĂRII NONVERBALE ŞI A MANAGEMENTULUI IMPRESIEI ÎN MEDIUL ORGANIZAŢIONAL
 • 2.1. Organizarea cercetării experimentale: materiale şi metode
 • 2.2. Elaborarea şi validarea metodelor de cercetare a comunicării nonverbale şi a managementului impresiei
 • 2.3. Comunicarea nonverbală și managementul impresiei în mediul organizațional: prezentarea rezultatelor cercetării experimentale de constatare
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. FORMAREA ABILITĂŢILOR DE MANAGEMENT AL IMPRESIEI PRIN PRISMA COMUNICĂRII NONVERBALE – TRAINING PENTRU MEDIUL ORGANIZAŢIONAL
 • 3.1. Organizarea experimentului formativ şi metodele de formare a abilităţilor de management al impresiei în mediul organizaţional
 • 3.2. Conţinutul şi parcursul trainingului de formare a abilităţilor de management al impresiei prin prisma comunicării nonverbale
 • 3.3. Analiza cantitativ-calitativă a rezultatelor implementării TFAMI-CN
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE ANEXE DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV Europass