Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sinteza și studiul oxindolilor optic activi


Autor: Bilan Dmitri
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.03 - Chimie organică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Fliur Macaev
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Institutul de Chimie

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 ianuarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.33 Mb / în română
Adobe PDF document1.31 Mb / în engleză
Adobe PDF document1.30 Mb / în rusă

Teza

CZU 547.5 547.7/.8 547.91 544.12 544.164/165

Adobe PDF document 5.41 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

oxindol, isatină, substanțа chirală, cicloadiție, sinteză asimetrică

Adnotare

органического синтеза Института химии. Результаты исследования цитотоксичности выявили перспективные вещества для дальнейших углубленных исследований. ADNOTARE Bilan Dmitri Iaroslav „Sinteza și studiul oxindolilor optic activi”. Teză de doctor pentru gradul de doctor în științe chimice. Chișinău, Republica Moldova, 2022 Structura tezei. Teza constă din introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie ce include 144 de titluri, 108 de pagini de text de bază, 76 de figuri, 3 tabele. Rezultatele cercetărilor efectuate sunt expuse în 21 de lucrări științifice.

Scopul lucrării constă în: cercetarea modalităților de sinteză selectivă a oxindolilor optic activi substituiți, pe bază de isatine, evaluarea structurii și proprietăților acestora.

Obiectivele cercetării: elaborarea unor scheme de sinteză simple și eficiente pentru obținerea noilor oxindoli substituiți din isatine; studierea regularităților parcurgerii reacției aldolice cu participarea catalizatorilor chirali; cercetarea căilor de sinteză a isatinelor N-substituite optic active; investigarea reacției de obținere a spirooxindolilor pe baza isatinei, aminoacizilor naturali și calconelor; evaluarea relației "structură-bioactivitate" în seria oxindolilor sintetizați pe baza rezultatelor biotestării.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în dezvoltarea căilor selective de sinteză a unei serii de compuși necunoscuți anterior din seria oxindolului, structura a patru dintre aceștia fiind demonstrată prin metoda difracției cu raze X, și studierea proprietăților acestora; a fost demonstrată posibilitatea obținerii noilor compuși cu potențial înalt de bioactivitate isatinici și spirooxindolici N-glicozilați; au fost studiate căi de sinteză a unei noi serii de compuși chirali hibrizi, conținând fragment pirolizidinic caracteristic pentru alcaloizi; a fost dezvoltată o metodă de preparare a derivaților simetrici și asimetrici ai Convolutamidinei A naturale și analogilor, în care fragmentele 3-hidroxi-2-oxindolului sunt legate prin linkerul 2-oxipropil.

Soluționarea unei probleme științifice constă în determinarea condițiilor optime de sinteză a noilor compuși heterociclici din seria oxindolică cu potențial de activitate biologică, determinarea relației „structură-bioactivitate”. Au fost stabilite condițiile optime de sinteză a bis-aducților isatinei cu acetona. Pentru prima dată a fost propusă o metodă cu stereoselectivitate înaltă de obținere a (S)-3-hidroxi-3-((R)-2-oxociclohexil) indolin-2-onei.

Semnificația teoretică a lucrării. A fost demonstrată perspectiva utilizării derivatului diterpenoidei naturale sclareol și a esterului L-leucinei cu ciclopentanolul, pentru prepararea derivatului oxindolic polifuncționalizat chiral conținând fragmentul pirolului. Au fost relevate unele particularități, privind rolul catalitic al α-aminoalcoolilor în reacția aldolică cu participarea isatinelor și acetonei. A fost stabilit, că natura solventului și catalizatorului influențează stereoselectivitatea reacției aldolice cu participarea indolindionei și cetonelor ciclice.

Valoarea aplicată a lucrării. Metodele elaborate au servit pentru sinteza selectivă a câtorva serii de compuși heterociclici oxindolici. Analiza relației "structură-bioactivitate" a demonstrat, că unii compuși manifestă citotoxicitate pentru leucemia cu celule T MT-4, activitate fungicidă și bactericidă și prezintă interes practic, inclusiv pentru terapia fotodinamică.

Implementarea rezultatelor științifice: Metoda brevetată de construire diastereo- și enantioselectivă a oxindolilor optic activi și-a găsit aplicare în cadrul activității științifice a Laboratorului de sinteză organică a Institutului de chimie. Datele privind citotoxicitatea au identificat substanțe promițătoare pentru cercetări aprofundate ulterioare.

Cuprins


1. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ЗАМЕЩЕННЫХ ОКСИНДОЛОВ И ПУТЕЙ ИХ ПРЕВРАЩЕНИЙ
 • 1.1 Методы получения оксиндолов
 • 1.2 Реакции 3-замещенных оксиндолов по атому С-3
 • 1.3 Пути синтеза спирооксиндолов и их превращения
 • 1.4. Выводы по главе 1

2. СИНТЕЗ 3-ЗАМЕЩЕННЫХ-2-ОКСИНДОЛОВ И ИХ ПРЕВРАЩЕНИЯ
 • 2.1 Синтез оксиндолпирролов
 • 2.2 Синтез 3-гидрокси-2-оксиндолов
 • 2.3 Синтез альдолей изатина с циклическими кетонами
 • 2.4 Биотестирование
 • 2.5 Методы синтеза и анализа
 • 2.6 Выводы по главе 2

3. СИНТЕЗ СПИРООКСИНДОЛОВ
 • 3.1 Получение N-гликозилированных спиро[оксиндолтиадиазолов]
 • 3.2 Синтез спиро[оксиндолпирролизидинов]
 • 3.3 Результаты биотестирования
 • 3.4 Методы синтеза и анализа
 • 3.5. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА