Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Epidemiologia infecţiilor septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil cardiochirurgical


Autor: Nastas Aliona
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.30 - Epidemiologie
Anul:2022
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 februarie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 aprilie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.85 Mb / în română

Teza

CZU 616.94-022.369:616.12-089(043.2)

Adobe PDF document 4.62 Mb / în română
143 pagini


Cuvinte Cheie

infecții septico-purulente nosocomiale, infecții nosocomiale, particularități epidemiologice și etiologice, antibiorezistență microbiană, prejudiciu economic, determinanți, supraveghere epidemiologică, cardiochirurgie, infecții asociate asistenței medicale

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este expusă pe 108 pagini de text de bază și include: introducere, patru (4) capitole, sinteza rezultatelor obținute, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 136 de titluri, două (2) anexe şi este ilustrată cu 32 tabele şi 45 de figuri. Rezultatele sunt publicate în treisprezece (13) lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: epidemiologie, microbiologie, medicina clinică.

Scopul lucrării: evaluarea particularităților epidemiologice ale infecțiilor septico-purulente nosocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical în vederea optimizării sistemului de supraveghere şi control al acestor infecţii.

Obiectivele lucrării: (1) studierea particularităţilor epidemiologice, etiologice și antibiorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil cardiochirurgical; (2) determinarea componentelor prejudiciului socio-economic de pe urma infecţiilor septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil cardiochirurgical; (3) evaluarea determinanților în dezvoltarea ISPN cardiochirurgicale; (4) elaborarea recomandărilor la programul existent de supraveghere epidemiologică și control în infecțiile nosocomiale adecvate staționarelor de profil cardiochirurgical.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării. În premieră în Republica Moldova a fost realizat un studiu complex al epidemiologiei ISPN în staţionarele de profil cardiochirurgical; au fost stabilite particularitățile epidemiologice, etiologice și antibiorezistenţa microbiană în ISPN din staţionarele de profil cardiochirurgical; a fost stabilită structura cheltuielilor directe şi indirecte în ISPN cardiochirurgicale; au fost evaluați determinanții în dezvoltarea ISPN cardiochirurgicale; au fost elaborate recomandări la programul existent de supraveghere epidemiologică și control în ISPN adecvate staționarelor de profil cardiochirurgical.

Problema științifică importantă soluționată: fundamentarea științifică a importanței cercetării particularităților epidemiologice, etiologice, antibiorezistenței microbiene în ISPN și determinanților pentru profilul de pacienţi cardiochirurgicali, fapt ce a permis optimizarea sistemului de supraveghere și control al acestor infecții întru realizarea eficientă a terapiei și prevenirii infecțiilor nosocomiale.

Importanța teoretică a cercetării: au fost demonstrate particularitățile epidemiologice, etiologice, antibiorezistența microbiană în ISPN, structura cheltuielilor directe și indirecte, determinanții în dezvoltarea ISPN cardiochirugicale. Rezultatele obținute completează cunoștințele studenților, rezidenților și medicilor privind particularitățile epidemiologice, etiologice, antibiorezistența microbiană și prejudiciul economic în infecțiile septico-purulente nosocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical.

Valoarea aplicativă a lucrării: au fost înaintate propuneri care urmează a fi incluse în următoarea ediţie a Ghidului de supraveghere şi control în infecţiile nosocomiale. A fost elaborată metodologia de evaluare a cheltuielilor directe şi indirecte în ISPN și propusă pentru a fi implementată în practica medicală.

Implementarea rezultatelor științifice. Principalele rezultate ale studiului au fost implementate în cadrul IMSP, CSP, ANSP, în procesul de instruire a studenţilor, rezidenţilor și a masteranzilor precum și a medicilor chirurgi, epidemiologi, microbiologi, infecționiști și a altor lucrători medicali.

Cuprins


1. EPIDEMIOLOGIA INFECȚIILOR SEPTICO – PURULENTE NOSOCOMIALE CARDIOCHIRURGICALE
 • 1.1. Particularitățile epidemiologice și determinanții în dezvoltarea infecțiilor septico-purulente nosocomiale cardiochirurgicale
 • 1.2. Particularitățile etiologice și antibiorezistența microbiană în infecțiile septico-purulente nosocomiale cardiochirurgicale
 • 1.3. Prejudiciul economic și social provocat de infecțiile septico-purulente nosocomiale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a lotului de investigație
 • 2.2. Metode de cercetare întrebuințate în studiu
 • 2.3. Metode matematice de prelucrare a datelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂȚILE EPIDEMIOLOGICE, ETIOLOGICE, ANTIBIOREZISTENȚA MICROBIANĂ ȘI PREJUDICIUL ECONOMIC DE PE URMA INFECȚIILOR SEPTICO-PURULENTE NOSOCOMIALE ÎN STAȚIONARELE DE PROFIL CARDIOCHIRUGICAL
 • 3.1. Particularitățile epidemiologice, etiologice și antibiorezistența microbiană în infecțiile septico-purulente nosocomiale cardiochirurgicale
 • 3.2. Determinarea cheltuielilor directe și indirecte în infecțiile septico-purulente nosocomiale în staționarele de profil cardiochirurgical
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. EVALUAREA DETERMINANȚILOR ÎN DEZVOLTAREA INFECȚIILOR SEPTICO-PURULENTE NOSOCOMIALE CARDIOCHIRURGICALE
 • 4.1. Determinanții medicali și/sau biologici în dezvoltarea infecțiilor septico-purulente nosocomiale cardiochirurgicale
 • 4.2. Determinanții organizaționali în dezvoltarea infecțiilor septico-purulente nosocomiale cardiochirurgicale
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

SINTEZA REZULTATELOR OBȚINUTE
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
Acte de implementare a rezultatelor științifice
CV AUTORULUI